Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı - çöz

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı soruları cevapları
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme SınavıSoru 1


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen paraya ne denir?

Soru 3


I- Memura savunması için en çok 5 gün süre verilir.

II- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir.

III- Devlet memurluğundan çıkarma cezası atamaya yetkili amirler tarafından verilir.

IV- Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu kurulur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplinle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevlerinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır?

Soru 5


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları” kapsamında memurların görevden uzaklaştırma nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları hâlinde yerlerine kurum içinden vekil atandığı zaman (istisnai durumlar hariç) atanan vekil memurlara vekâlet görevinin kaç aydan fazla devam eden süresi için vekâlet aylığı ödenir?

Soru 6


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit olunur?

Soru 7


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % kaç oranında engelli çalıştırmak zorundadır?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 9


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki fiillerden hangisi “kademe ilerlemesinin durdurulması” disiplin cezasını gerektirir?

Soru 10


657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre Memura isteği üzerine, eşinin doğum yapması hâlinde kaç gün izin verilir?

Soru 11


657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde kaç saat süt izni verilir?

Soru 12


657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre Devlete ait resmi belge, araç, gereç vb. eşyayı kaybetmek aşağıdaki hangi disiplin cezaları içinde düzenlenmiştir?

Soru 13


657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında kaç ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar?

Soru 14


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler kaç yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar?

Paylaş

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.