Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II - çöz

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II soruları cevapları

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II


Soru 1


657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na göre, atanmalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresine ilişkin olarak aynı yerdeki görevlere atanan memurlar ne kadar süre içinde işe başlamak zorundadırlar?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na göre, savaş ve olağanüstü hallerde memurların atanmalarında görev yerine hareket ve işe başlama sürelerinin kısaltılması kararını aşağıdaki mercilerden hangisi verir?

Soru 3


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi kademelerde ilerleme şartlarından biridir?

Soru 4


"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.

Hükmüne uygun olarak memuriyetten çekilenler kaç ay geçmeden Devlet memurluğuna alınmazlar?

Soru 5


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, öğretmenlere aşağıdakilerden hangisi ikinci görev olarak yaptırılabilir?

Soru 6


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde en çok kaç ay izin verilir?

Soru 7


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar dışındaki diğer hastalık hallerinde en çok kaç ay izin verilir?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, usulsüz müracaat veya şikayette bulunan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

Soru 9


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren hallerden biridir?

Soru 10


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurluktan çıkarma cezasında ne kadar süre içerisinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğramış sayılır?

Soru 11


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aylıktan kesme cezası verilen bir öğretmene, verilen cezanın ne kadar süre içerisinde uygulanması gerekmektedir?

Soru 12


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, kınama cezası alan bir öğretmen, aldığı cezanın uygulanmaya başlanmasından kaç yıl sonra sicil dosyasından silinmesini isteyebilir?

Soru 13


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi disiplin amirleri tarafından verilen bir cezada idari yargı yoluna başvuramaz?

Soru 14


657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na göre, soruşturmanın herhangi bir safhasında okul müdürünün görevi başında kalmasında sakınca görülmesi halinde aşağıdakilerden hangisi görevden uzaklaştırmaya yetkilidir?

Soru 15


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan öğretmene aylıkların ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 16


657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na göre, disiplin kovuşturmasında memur en çok kaç ay görevinden uzaklaştınlabilir?

Soru 17


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenmesi gereken ödeneklerden biridir?

Soru 18


I. iş güçlüğü zammı

II. iş riski zammı

III. ilave eğitim öğretim zammı

III. Eleman teminindeki güçlük zammı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi memurlara verilmesi gereken zamlardan biri değildir?

Soru 19


657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa göre, Devlet memurları "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç hangi süre içerisinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yemin ederler?

Soru 20


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar yüzde ( % ) kaçı oranında eksik ödenir?

Paylaş

Etiketler:
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

levent kara
Doğru: 20
100 Puan
mete06
Doğru: 20
100 Puan
sinan ali ö
Doğru: 20
100 Puan
aksoyum
Doğru: 20
100 Puan
murat yetgi
Doğru: 20
100 Puan