657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı (Sayılarla 2)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı (Sayılarla 2) çöz. Adaylık Kaldırma Testleri (AKS) kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı (Sayılarla 2) çöz.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı (Sayılarla 2) çöz. Adaylık Kaldırma Testleri (AKS) kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı (Sayılarla 2) çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı (Sayılarla 2) online çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı (Sayılarla 2) Çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı (Sayılarla 2) çöz. Adaylık Kaldırma Testleri (AKS) kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı (Sayılarla 2) çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı (Sayılarla 2) çöz

Online 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı (Sayılarla 2) Soruları çöz

Soru 1


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalanan memura ilk seferinde en fazla kaç aya kadar hastalık izni verilebilir?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memura, eşinin kardeşinin ölümü halinde isteği üzerine kaç gün izin verilir?

Soru 3


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kadın memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde kaç saat süt izni verilir?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurlarına beş hizmet yılını tamamlamaları ve istekleri halinde memuriyetleri süresince iki defada kullanılmak üzere en fazla ne kadar süre ile aylıksız izin verilebilir?

Soru 5


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hallnde kaç gün içinde göreve dönülmesi zorunludur?

Soru 6


657 sayılı Kanun'a göre, üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten itibaren, istekleri üzerine kaç aya kadar aylıksız izin verilir?

Soru 7


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. Maddesine göre ilgili makamlar tarafından uygun görülmesi halinde "üstün başarı belgesi" verilenlere, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde kaçı oranına kadar ödül verilebilir?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bir memur özürsüz olarak bir yılda toplam kaç gün göreve gelmezse Devlet memurluğundan çıkarılır?

Soru 9


657 sayılı Devlet Memurlatı Kanununa göre, öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının en fazla ne kadarı kesilir?

Soru 10


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fili veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının kaçıncı uygulamasında bir derece ağır ceza verilir?

Soru 11


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren aşağıda belirtilen hangi sürede ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

Soru 12


657 sayılı Kanun'a göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

Soru 13


657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa göre disiplin amlrlerl uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalannı kaç gün içerisinde vermek zorundadır?

Soru 14


657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan dlslplln hükümleri doğrultusunda, memura disiplin cezası verilmeden önce, savunmasını yapması için verilmesi gereken asgari süre aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


657 sayılı Kanuna göre, kademe ilerlemeslnln durdurulması cezası ile tecziye edilenler aşağıdaki hangi süre dolduktan sonra bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolanna atanablllrler?

Soru 16


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının ne kadarı ödenir?

Soru 17


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre disiplin cezalarında yapılan itiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren kaç gün içinde kararlarını vermek zorundadır?

Soru 18


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görev değişikliği halinde hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar yüzde kaç eksik ödenir?

Soru 20


657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na göre, memurun çocuklarından her birine hangi gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden aile yardım ödeneği ödenir?

Paylaş

Etiketler: