Din Felsefesi Test

Din Felsefesi Test Nedir?

Din Felsefesi Test

Din Felsefesi Testi Din felsefesi tyt felsefe bölümü içerisinde yer alan her sene 1-2 sorunun geldiği konudur. Din felsefesi soruları aşağıda verilmiştir. Dilerseniz online din felsefesi sorularını çözebilir, cevapları anında görüntüleyebilirsiniz.

Din Felsefesi Soru 1) Tanrı'yı; sanatçı duyular aleminde, filozof zihinsel alemde, seven kişi ise insan ruhunda arar. diyen Plotinos, aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A) Tanrı fikri, objektif bir görüştür.
B) Herkes, düşüncesiyle Tanrı'yı bulabilir.
C) Din, insan için vazgeçilmez bir unsurdur.
D) Tanrı düşüncesi insan aklında doğuştan vardır.
E) Herkes, Tanrı'yı kendine göre algılar.

Din Felsefesi Soru 2) Din felsefesinin amacı insanlara öğüt vermek, doğru yolu bulmalarına yardımcı olmak, sorunlar karşısında teselli etmek veya dinin herhangi bir işlevini üstlenmek değildir. Onun amacı, felsefi bir tavırla insanın dine, dinsel kavram ve inançlara ilişkin değerlerini derinlemesine sorgulayarak eleştiriye tabi tutmaktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin yanıt aradığı sorulardan biri değildir?

A) Tanrı var mıdır?
B) Ruh ölümsüz müdür?
C) Tanrı'nın varlığına inanç nasıl sağlanır?
D) Tanrının varlığı kanıtlanabilir mi?
E) Evren yaratılmış mıdır?

Din Felsefesi Soru 3) Din felsefesi, inanç karşısında akla öncelik vererek, dini esasları mantıksal bir analize tabi tutar. Yine din felsefesi din karşısında objektif ve eleştirel bir tavır alır. Eleştiri, dinin temel ilke ve inançlarını güçlendirmek için yapılmadığı gibi, zayıflatmak için de yapılmaz.

Bu parçada din felsefesi ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır?

A) Din felsefesi, dini geniş kitlelelere yaymayı amaçlar.
B) Din felsefesi, dini akılla açıklamaya çalışır.
C) Din felsefesinin açıklamaları tamamen sezgiye dayanır.
D) Din felsefesinin açıklamaları tamamen sezgiye dayanır.
E) Din felsefesinin amacı dine yeni özellikler kazandırmaktır.

Din Felsefesi Soru 4) Locke, bütün fikirlerimizin duyum ve deneyden geldiği görüşünü taşımaktadır. Tanrı'nın varlığına ve tasavvuruna da, ancak bu yolla ulaşılabileceğini söylemektedir. Platon ise Tanrı fikrinin insanda doğuştan var olduğunu kabul eder. Çünkü Platon'a göre bilgilerimiz doğuştandır ve sonsuz Tanrı'nın, sonlu cevher olan insan tarafından sonradan tasavvur edilmesine imkan yoktur.

Bu bilgilere göre, Locke ve Platon'un Tanrı anlayışlarındaki farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültürel değerlerinin birbirinden farklı oluşu
B) Toplumsal yaşamdan farklı şekilde etkilenmeleri
C) Bilginin kaynağı ile ilgili farklı görüşleri savunmaları
D) Farklı çağlarda yaşamış olmaları
E) Bilginin algılayana göre değişeceğine inanmaları

Din Felsefesi Soru 5)  Mevlana'ya göre, her şeyin temeli Tanrı'dır. Ona göre, evrendeki yaratılmış varlıklar içinde sadece insan; varlığın özünü, mutlak güzelliğini ve iyiliğini fark edebilir.

Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İnsan, varlığı kendi özüne göre belirleme yetisine sahiptir.
B) İnsan yaşamı boyunca Tanrı'ya ve Tanrı'yı tanımaya yönelmelidir.
C) İnsanın evrende sorumluluk ve görevleri vardır.
D) İnsan, Tanrı'nın kudret ve güzelliğini en yüce şekilde bilmelidir.
E) Tanrı, insanı kendi mutlak gücünü ve büyüklüğünü bilecek ve sevecek şekilde yaratmıştır.

Din Felsefesi Soru 6) Din felsefesi genel olarak dini veya dinleri eleştirel olarak ele almasına karşılık, teoloji belli bir dini ve bu dine ait konuları ele alır. Yahudi Teolojisi, Hıristiyan Teolojisi, İslam Teolojisi gibi. Tealoglar inceledikleri dinin inanç ve pratiklerini doğru olarak kabul edip taraflı olarak akli - entellektüel savunmasını yapmaya ve başka ideoloji ve diniere üstün kılmaya çalışırlar.

Parçaya göre, din felsefesi ile dini birbirinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Din felsefesi eleştiriye, din ise vahiye önem verir.
B) Din felsefesi eleştirel, din ise dogmatik ve yanlıdır.
C) Din felsefesi subjektif, din ise objektiftir.
D) Din felsefesi objektif, din ise eleştireldir.
E) Din felsefesi birleştiriciliğe, din ise tarafsızlığa önem verir.

Din Felsefesi Soru 7) Teoloji, ele aldığı dinin dogmalar sistemini doğru olarak kabul eder ve bunların akılla temellendirilmesine çalışır. Böylece teoloji, ele aldığı dinin savunucusu durumundadır. Oysa din felsefesi, dinin temel kavram ve iddialarını; eleştirici, sistemli ve akla dayalı bir şekilde inceler. Açıkça, ahlaka ya da sanata yaklaşımı neyse dine yaklaşımıda odur.

Parçada, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Teoloji ele aldığı dinin dogmalarını doğru olarak kabul eder.
B) Felsefe dinin temel kavramları üzerinde durur.
C) Felsefe, Tanrının varlığını ve dini dogmaları kanıtlamaya çalışır.
D) Felsefe, dine eleştirel bir yaklaşımla yaklaşır.
E) Felsefe, sanata nasıl yaklaşıyorsa dine de öyle yaklaşır.

Din Felsefesi Soru 8) Mükemmel varlık düşüncesi mükemmel olmayan bir varlıktan kaynaklanamaz. O halde mükemmel varlık düşüncesi ancak kendisi de mükemmel olan bir varlıktan yani Tanrı'dan çıkabilir. Dolayısıyla Tanrı'nın varlığı, insanın kendisini düşünen bir varlık olduğu düşüncesi kadar doğal bir şekilde kendini duyurur.

Bu düşünceler Tanrı'yla ilgili aşağıdakilerden hangisini doğrular?

A) Varlığın ne olduğu şüphelidir.
B) Varlık doğası gereği mükemmeldir.
C) İnsan, mükemmeli düşünen bir varlıktır.
D) İnsanın düşünmesi ancak Tanrı'nın düşünmesi ile oluşur.
E) İnsandaki mükemmel varlık düşüncesi Tanrı'nın mükemmel oluşuna bağlıdır.

Din Felsefesi Test Cevaplar

1/E - 2/C - 3/B - 4/C - 5/A - 6/B - 7/C - 8/E

TYT Felsefe Testleri


Yorum Yaz