Divan Nesri ve Temsilcileri Test

Divan Nesri ve Temsilcileri Test

Divan Nesri ve Temsilcileri Test - çöz

Divan Nesri ve Temsilcileri Test soruları cevapları

Divan Nesri ve Temsilcileri Test


Soru 1


--- tarafından hazırlanan Heşt Behişt adlı tezkire üç fasıl ve bir hatimeden oluşur. Eserde II. Murat devrinden tezkirenin yazıldığı 1538 yılına kadar yetişen 229 şair, ölüm tarihleri sırasına göre ele alınmıştır. Eserde şairlerin hayatı kısaca anlatıldıktan sonra şiirleri ve sanatları hakkında değerlendirmeler yapılmış, ayrıca şiirlerinden örnekler verilmiştir.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 2


16. yüzyılın önemli düz yazı sanatçılarındandır. Kastamonu'da doğan sanatçı, İstanbul'a gelmiş, bir süre burada kalmış, Mısır'dan Yemen'e giderken bindiği geminin batması sonucu hayata veda etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu Tezkiretü'ş Şuara adlı eseriyle tanınmaktadır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatında nesir şeklinde kaleme alınan yazı türlerinden biri değildir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi "süslü ve sanatlı nesir" in özelliklerinden biri değildir?

Soru 5


Bugünkü bilgilerimize göre Türkçe yazılan ilk gezi kitabı, tanınmış denizcilerimizden Seydi Ali Reis'in Miratü'l-Memalik adlı eseridir. --- Cihannüma adlı eseri de gezi yazılarında rastlanan birtakım özellikleri içermektedir. Sanatçı bu eserinde Japonya'dan başlayarak Asya ülkelerini tanıtır. Bunların tarihleri, yönetim biçimleri, ekonomileri, inançları konusunda bilgiler verir. Ayrıca Osmanlı Avrupa'sı ve Anadolu ile İspanya ve Kuzey Afrika'yı da anlatır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 6


(I) Divan nesri; halk nesri, süslü nesir, orta nesir olmak üzere üç bölüme ayrılır. (II) Bu nesirlerin bir bölümünde yalın, bir bölümünde süslü bir anlatım dikkati çeker. (III) Genellikle yerli olan bu nesir türleri öğretici ve yol gösterici bir niteliğe sahiptir. (IV) Nesirde noktalama işareti kullanılmaz. (V) Nesir türünde verilen eserlerde, edebi sanatlar yanında "seci" adı verilen kafiyeye de yer verilmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Divan nesri ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki nesir yazarlarından değildir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi Katip Çelebi'nin bir eseri değildir?

Soru 9


---, gezip gördüğü yerleri kendine özgü üslubuyla --- adlı eserinde anlatmıştır. Olaylara çoğu defa alaycı bir tavırla yaklaşan yazar, kimi zaman anlatımına renk katmak ve okuyucunun ilgisini çekmek için abartılı ifadelere yer vermiştir. Eserde, gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlatmıştır. Bu yönüyle eserin, Türk Kültür tarihi ve gezi edebiyatı içerisinde önemli bir yeri vardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 10


(I) Divan edebiyatında, şiir, her zaman düz yazıdan daha önde olmuş ve daha fazla gelişmiştir. (II) Bunun en önemli nedeni, şiirin, şairin yaratıcılığını ortaya koymasına son derece elverişli bir tür olmasıdır. (III) Divan şairi, söz ve anlatım sanatlarından yararlanarak ve yeni mazmunlar bularak okuyucusunu daha fazla etkilemeye çalışır. (IV) Divan nesrinde söz -sanatlarından yararlanılmamış, nesir türü eserlerde secilere yer verilmemiştir. M Şiirde anlam göz ardı edilmiş; dil, ifade ve biçime daha fazla önem verilmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde divan edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

Soru 11


İlk resmi vak'anüvis ve Osmanlı tarihçilerinin en ünlüsüdür. 1652'de Halep'te doğan sanatçı, ilk öğrenimini burada tamamladıktan sonra genç yaşta İstanbul'a geldi. Yüksek öğrenim gördü ve ardından Divan Kalemi'nde memur olarak hayata atıldı. Çorlulu Ali Paşa kendisini Mora seferine götürdü. Zekası, ve titiz çalışmasıyla kendini-kısa zamanda gösterdi. İlim ve sanat adamlarına sahip çıkmasıyla tanınmış Amcazade Hüseyin Paşa'nın hizmetine girdi. Onu tarih sahasında ünlü yapan çalışmalar, Hüseyin Paşa'nın yanındayken başladı. Paşa, onun mükemmel tarih bilgisini fark edince ona önemli görevler verdi. Ardından bu görev sırasında kendi adıyla da anılan Osmanlı tarihi ile ilgili ünlü eserini hazırladı.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


15. yüzyıl divan şiirinin ve Fatih devrinin önde gelen bilim adamlarından biridir. Tasavvufa yönelen sanatçı, şiirlerinden çok, nesirleriyle ün yapmıştır. Nesirlerini şiirsel bir dille yazmıştır. En tanınmış eseri "Tazarruname"dir. Bu eserinde, manzum parçalara yer vermiş, tasavvufla ilgili konuları işlenmiştir. Bu eser, öykü ve öğütlerle zengileştirilmiştir.

Bu parçada sözü edilen divan edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


15. yüzyılda yaşayan sanatçı, eserlerini açık ve anlaşılır bir dille yazmıştır. Dille ilgili düşüncelerini ise, "Ey oğul! Eğer ozan olup şiir söylemek istersen, söyleyeceğin sözün tam olmasına, aydınlık, açık olmasına çalış. Sakın örtülü söyleme!" diyerek dile getirmiştir. Kabusname, Kelile ve Dimne gibi eserleri de bu ilkesine bağlı kalarak Türkçeye çevirmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
Divan Nesri ve Temsilcileri Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

gencer ezgi
Doğru: 12
92.3 Puan
sedd öztürk
Doğru: 11
84.6 Puan
azra
Doğru: 10
76.9 Puan
tarkan kahr
Doğru: 10
76.9 Puan
ferahnr
Doğru: 6
46.1 Puan