Düşünme Becerileri/Biçimleri Test

Düşünme Becerileri/Biçimleri Test çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Düşünme Becerileri/Biçimleri Test çöz.Düşünme Becerileri/Biçimleri Test çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Düşünme Becerileri/Biçimleri Test çöz. Düşünme Becerileri/Biçimleri Test online çöz

Düşünme Becerileri/Biçimleri Test Çöz

Düşünme Becerileri/Biçimleri Test çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Düşünme Becerileri/Biçimleri Test çöz. Düşünme Becerileri/Biçimleri Test çöz

Online Düşünme Becerileri/Biçimleri Test Soruları çöz

Soru 1


Bir öğretmen mesleki deneyimleri üzerinde düşünüp seçimler yapmakta ve bunlardan ders çıkarmaktadır. Yaptığı seçimlerin sorumluluğunu üstlenmekte daha sonra ise bu edinimlerini yeni planlamalarında kullanmaktadır.

Öğretmenin bu özellikleri, aşağıdaki üst düzey becerilerden hangisine sahip olduğunun göstergesidir?

Soru 2


Aşağıda verilen öğretmen davranışlarından hangisi, öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlayabilir?

Soru 3


Birey, öğrenme hedeflerini kendisi belirleyip kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu aldığında, bu süreçte ne kadar başarılı olduğunu ve ne kadar ilerleme gösterdiğini kendisi gözlemlediğinde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini izlemiş olur?

Soru 4


Eleştirel düşünmenin temelini, bilinenlerin doğruluğunu belirleme, olgular ve düşünceler arasındaki ilişkileri kavrama, beklenmeyen durumlara açık olma ve mantıklı sonuçlara ulaşma oluşturmaktadır.

Buna göre, öğrencilerine eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı hedefleyen öğretmenin aşağıdakilerden hangisinden kaçınması gerekir?

Soru 5


İlköğretim 3. sınıf matematik dersinde öğretmen öğrencilerden, sınıf arkadaşlarının hangi aralıklarla ve ne miktarda harçlık aldıklarını öğrenmelerini ve çetele tutmalarını istiyor. Daha sonra bu bilgileri kendi belirledikleri alt başlıklar altında tablo hâline getirmelerini söylüyor.

Öğretmen bu etkinlikte, öğrencilerin hangi becerilerini geliştirmeyi amaçlamış olabilir?

Soru 6


Eğitimin amacı, okulda öğrenilenlerin günlük yaşama aktarılmasıdır. Öğrenci aktif olarak katıldığı eğitim ortamından kendi deneyimleriyle bilgiler edinmeli, bu bilgileri paylaşmalı ve yeni etkileşimlerine aktarmalıdır.

Bu fikri savunan bir öğretmen aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine vurgu yapmaktadır?

Soru 7


İyi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri de yansıtıcı düşünme becerisini işe koşmasıdır. Yansıtıcı düşünme becerisine sahip olan öğretmenlerden beklenen özellikler sıralandığında; öz saygı, içe dönük gözlem, açık fikirlilik, öğretime ilişkin karar ve eylemlerinde sorumluluk almak başta gelir.

Buna göre, yansıtıcı düşünme becerisi gelişmiş bir öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması öncelikle beklenir?

Soru 8


Ömer Öğretmen, teknoloji ve tasarım dersinde öğrencilerinden kendilerine özgü ürünler tasarlamalarını ister. Öğrencilerden Mert yeni doğan kardeşinden esinlenerek, bebekler her ağladığında kendiliğinden sallanan bir beşik tasarlar. Tasarımının reklamını yapmak için bir afiş hazırlar ve ürününü sınıfta arkadaşlarına tanıtır.

Bu uygulamayla Ömer Öğretmen, öğrencilerin öncelikle hangi bilişsel yeterliklerini etkili biçimde kullanmalarını amaçlamıştır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi sözel akıl yürütme tekniğiyle doğrudan ilgili becerilerden biri değildir?

Soru 10


Erkan Öğretmen, gün içinde sınıfta yaşadıklarını nasıl algıladığını ve başkalarının düşüncelerinden çıkardığı sevinçleri, düşünceleri, üzüntüleri ve kaygıları kaydetmek için düzenli günlük tutmaktadır. Bir süre sonra Erkan Öğretmen, günlükte yazdıklarının kendi gelişimini ve sınıf-içi uygulamaların nasıl değiştiğine, geliştiğine ilişkin kendinde bir farkındalık yarattığını hissetmiş ve bunu arkadaşlarıyla paylaşmıştır.

Bu örnekte, Erkan Öğretmen’in hangi düşünme becerisini kullandığı söylenebilir?

Soru 11


Öğrencilere eleştirel okuma becerilerini öğretmede,

I. farklı gazetelerde belli bir konuda yazılanları yorumlama,

II. bir romana ilişkin üç farklı incelemeyi değerlendirme,

III. farklı tanıtım tekniklerini listeleme, IV. kurgusal öğretim materyallerini kurgusal olmayanlardan ayırt etme,

V. iki ülkenin okul öncesinden üniversiteye kadar olan eğitim sistemlerini karşılaştırma

uygulamalarından hangisi etkili değildir?

Soru 12


Beril Öğretmen, Türkçe dersinde öğrencilerin “Metnin türünü dikkate alarak okur.” ve “Gazete ve dergi okur.” kazanımlarını edinmelerini sağlamak için “rol oynama” ve “eğitsel oyun” öğretim yöntem ya da tekniklerini kullanır.

Beril Öğretmen, bu öğretim yöntem ya da tekniklerini kullanarak öğrencilerinde öncelikle hangi özelliğin gelişmesine yardımcı olur?

Soru 13


Bir öğretmen, öğretim programında yer alan “Çocuklara yönelik reklamların işlevini sorgular.” kazanımına yönelik etkinlikler planlamak istemektedir.

Öğretmenin, bu kazanımı aşağıdaki becerilerden hangisi kapsamında ele alması daha uygundur?

Soru 14


Aşağıdaki kazanımlardan hangisi, eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesinde etkili değildir?

Soru 15


Elif Öğretmen öğrencilerinin hazırladığı proje sunumundan sonra öğrencilerine:

• Proje sürecinde ne gibi güçlükler yaşadınız?

• Proje sunumunuzda yaptığınız hataları bir sonraki sunumda nasıl düzelteceksiniz?

• Proje sonunda elde ettiğiniz ürün sizce daha fazla geliştirilebilir mi? gibi sorular yöneltir.

Buna göre Elif Öğretmen öğrencilerinde aşağıdaki becerilerden öncelikle hangisini geliştirmeyi amaçlamaktadır?

Soru 16


Ahmet Öğretmen, öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla çözüm üretilmesi istenilen problem veya gereksinimi öğrencilerle birlikte belirler ve öğrencilerin problem durumuyla ilgili çalışmalarını bırakıp bir süre sosyal bir etkinliğe katılarak rahatlamalarını ister.

Buna göre Ahmet Öğretmen yaratıcı düşünme becerisi geliştirmede aşağıdaki aşamalardan hangisini uygulamıştır?

Paylaş

Etiketler: