Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar

Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar

Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar Eğitim ve Kültür alanlarında yapılan inkılaplar nelerdir? Çağdaşlaşmak, ilerlemek eğitimin yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine bağlıdır. Bunu sağlayabilmek için devletlerin belli bir eğitim politikası tespit etmesi ve bir plan dahilinde yürütmesi gerekir. Eği
Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar hakkında değerlendirme yaptık. Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar

Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar

Eğitim ve Kültür alanlarında yapılan inkılaplar nelerdir? Çağdaşlaşmak, ilerlemek eğitimin yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine bağlıdır. Bunu sağlayabilmek için devletlerin belli bir eğitim politikası tespit etmesi ve bir plan dahilinde yürütmesi gerekir. Eğitim esaslarının başında eğitim politikasının milli olması gelir. Buna paralel olarak Atatürk, "Milli eğitim esas olduktan sonra onun dilini, yöntemini, araçlarını da milli yapmak zorunluluğu tartışmaktan uzaktır." demiştir.

Eğitim politikasının dayanacağı ikinci temel ise, çağdaşlıktır. Eğitim faaliyetlerinin hem amacı hem de yöntemlerinin ve araçlarının bilimsel olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim politikası bu temeller üzerine kurulmuştur. Atatürk, "Bilim ve teknik nerede ise oradan alacağız ve herkesin kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için kayıt ve şart yoktur." diyerek çağın bilimsel gelişmelerinin izlenmesinin önemini vurgulamıştır.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında bile eğitim öğretim işlerini ihmal etmemiştir. Savaşların en çetin geçtiği dönmelerde eğitim toplantıları yapmış, okulların açık kalmasını sağlamaya çalışmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra da eğitim alanındaki yenilikleri hızlandırmıştır.

Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan belli başlı inkılaplar şunlardır:

 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'un Çıkarılması

3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretimin Birleştirilmesi) kabul edilmiştir. Bu kanunun çıkarılmasının sonucunda,

Türkiye'deki bütün öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlanarak tek elden yönetilmeye başlanmıştır.

Şer'iye ve Evkaf Vekaleti bütçesinden okullara ve medreselere ait olan birikimler Milli Eğitim bütçesine aktarılmıştır.

Din uzmanları yetiştirmek için üniversitede bir ilahiyat Fakültesi açılması, imamlık ve hatiplik gibi dini hizmetlerin görülebilmesi için de ayrı okulların kurulması kararlaştırılmıştır. Bu gelişmeler sonucunda medreseler kapanmıştır.
Yabancı okulların ders programlarına Türkçe kültür dersleri konulmuş, bu derslerin Türkçe ve Türk öğretmenlerce okutulması sağlanmıştır.
Eğitim faaliyetleri laikleştirilmiş ve ülkede eğitim - öğretim alanındaki ikilikler kaldırılmıştır.

Yabancı okulların dini ve siyasi amaçlı öğretimleri durdurulmuştur.

Ayrıca bu okulların sınıflarında ve ders kitaplarındaki dini işaret ve semboller kaldırılmıştır. Böylece yabancı ve azınlık okullarının zararlı faaliyetleri engellenmiştir.

2 Mart 1926'da kabul edilen Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun ile eğitim hizmetleri düzenlenmiştir. ilköğretim zorunlu hale getirilerek devlet tarafından takip edilmiştir. Devletin izni olmadan okul açılamayacağı belirtilerek ilk ve orta öğretimin temel kuralları belirlenmiş, çağdaş olmayan dersler programlardan çıkarılmıştır.

Eğitim alanındaki bu faaliyetler ile, Türk eğitim sistemi devlet güvencesi altına alınmış, demokratik, ulusalcı, laik ve çağdaş bir kimliğe kavuşmuştur. Eğitimde kızlar ve erkekler arasında fırsat eşitliği sağlanarak
halkçılık ilkesi egemen hale getirilmiştir. Medreseleri n kapatılmasıyla eğitim alanında yaşanan ikilik ortadan kalkmıştır.

 

Yeni Türk Harflerinin Kabul Edilmesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin Arap harflerinden vazgeçerek Latin harflerini kabul etmesinde,

  • Türkiye'de okuyup yazmayı kolaylaştırarak, okur yazar oranının artırılmak istenmesi
  • Arap harfleriyle okuyup yazmanın idarecilerin ve ilmiye sınıfının imtiyazında olması, okuma yazmanın bir ayrıcalık olmaktan çıkarılmak istenmesi
  • Arap harflerinin Türkçenin fonetiğine (ses düzeni) uymaması
  • Arap harflerinin sağdan sola yazılmasının matbaacılık tekniği ve daktilo klavyeleri açısından dezavantajlarının olması
  • Arap ve Fars kültürünün yerine Avrupa uluslarının bilim ve kültürünün benimsenmesi

etkili olmuştur.

1 Kasım 1928'de yeni harflerle ilgili kanun Meclis tarafından kabul edilmiş, Arap harfleri yerine Latin alfabesi getirilmiştir.

Yeni Türk harflerinin kabulüyle,

  • Batı dünyası ile yakınlaşma yolunda önemli bir adım atılmıştır.
  • Çağdaşlaşmada önemli bir engel olan yazı sorunu çözümlenmiştir.
  •  Okuma yazma oranı sürekli artarken basılan kitap sayısında da büyük artış olmuştur.
  • Bilim ve teknolojideki ilerlemeler ve kültür alışverişi hızlanmıştır.

TBMM'de, 1 Kasım 1928'de, "Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun"un kabul edilmesinden sonra, yeni harflerin tüm yurtta yaygın olarak öğretilmesi amacıyla "Millet Mektepleri"nin açılması kararlaştırılmıştır. 24 Kasım 1928 günü "Millet Mektepleri Teşkilatı Talimatnamesi" yayınlanmıştır.

Bu talimatname ile 14 - 45 yaş arasındaki her Türk vatandaşının Millet Mektebi'ne devam etmesi zorunlu hale getirilmiştir. Mustafa Kemal de Millet Mekteplerine "Başöğretmen" olması için yapılan teklifi kabul etmiştir. Millet Mektepleri, 1 Ocak 1929'da açılmış ve bir yıl içinde 600 bin kişi diploma almıştır. 1936 yılına kadar sürdürülen seferberlikte bu rakam 2,5 milyonu geçmiştir. Bu uygulama ile ülkemizde okuryazar oranı artmıştır.Ortalama (0 Oy)

Yorum Yaz

Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar

Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar
Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar