Felsefeyle Tanışma Soruları

Felsefeyle Tanışma Soruları Nedir?

Felsefeyle Tanışma Soruları

Bu yazımızda, felsefeyle tanışma sorularına bakalım. Felsefeyle tanışma sorularının tamamı özgün olup tamamen ÖSYM müfredatlarına uygundur. Felsefeyle tanışma sorularını çözelim.

Felsefeyle Tanışma Testi

Soru 1) Bugün anladığımız anlamda felsefe ortaya çıkmadan önce insanlar kendilerini, doğayı ve evreni bir çok değişik şekilde açıklamaya çalışmışlardır. Önceleri, mitolojik yaklaşımla var olanları kavramaya çalışmışlardır. Mitolojinin ardından dinlerin getirdikleri açıklamalarla kendilerini, evreni ve dünyayı açıklamaya çalıştılar. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe ortaya çıkmadan önce insanlar, yaşamın anlamı ile ilgilenmemişlerdir.

B) Felsefenin ortaya çıkması insanlığın en önemli atılımıdır.

C) Yaşamın anlamının incelenmesi henüz daha çok yeni olan bir konudur.

D) İnsanlar tarihin her döneminde yaşamın anlamını aynı biçimde ele almışlardır.

E) İnsanlar, felsefeden önce de varlıkla ilgili düşünsel etkinlikte bulunmuşlardır.

Soru 2) Filozof, tüm bilgiler üzerinde bir üst düşünme yaparak bütüncü bir açıklama yapar. Felsefe, insanı, varlığı ve yaşamı bir tümellik içinde ele alır ve çeşitli kuramlar oluşturur.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Eylemler düşüncelerin yansımasıdır.

B) Felsefede çaba, sonuçtan önemlidir.

C) Her düşünce felsefi nitelik taşımaz.

D) Düşünce süreçleri zaman içinde oluşur.

E) Felsefe, birleştirici ve kapsayıcıdır.

Soru 3) Bir felsefi görüş, içinde doğduğu toplumun kültürel, politik, toplumsal özelliklerinden etkilenir. Bu etki bazen olumlu olup toplumla uyuşan özellikler gösterirken, bazen de toplum tarafından reddedilen görüşler olabilmektedir.

Bu parçadan felsefi görüşle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

A) Toplumla bağı kopuktur.

B) Hazır bulduklarıyla yetinmez.

C) Yaşama katkıları dolaylıdır.

D) Bilgi birikimini artırır.

E) Yaşantılardan bağımsız değildir.

Soru 4) Felsefe, "Bilgiyi veya bilgeliği sevmek, araştırmak ve peşinden koşmak" anlamına gelmektedir. Bilginin sevilmesi ve istenmesi olarak felsefeyle uğraşanlara da filozof veya bilge insan denilmektedir. Bilginin ve bilgeliğin ne olduğu, felsefenin nasıl tanımlanacağı konusunda çok değişik görüşler vardır. Bu nedenle felsefenin tek bir tanımını yapmak oldukça zordur.

Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisine değinilmemistir?

A) Felsefe, insanlığın bilgi birikimini oluşturur.

B) Felsefede bilgeliğe ulaşma çabası vardır.

C) Bilgeliğe ulaşma çabasında olanlara filozof denir.

D) Felsefenin uzlaşılan bir tanımı yoktur.

E) Felsefe hakkındaki düşünceler çok çeşitlidir.

Soru 5) Bizler insanız; akıl sahibi bir varlık olarak insanın en temel özelliği, düşünmesini bilmesi ve düşündüğünü çeşitli şekillerde diğer insanlara aktarmasıdır. Bu farklılığı bilinçli bir şekilde ortaya koymak ancak felsefe ile olanaklıdır.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap niteliğindedir?

A) Felsefe ne zaman ortaya çıkmıştır?

B) Felsefenin konuları nelerdir?

C) Sadece filozolar mı felsefe yapar?

D) Felsefe niçin gereklidir?

E) Felsefe, tüm sorularımıza cevap verebilir mi?

Soru 6) Felsefe, toplumca kabul gören konularda bile tepkiyle karşılanacağını bilm§lsine rağmen eleştirebilen, karşı çikabilen insanlar sayesinde var olmuştur; var olmaya da devam edecektir.

Bu parçadan felsefe ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

A) Varolana yönelik bilgi edinmeye çalıştığı

B) Bağımsız bir sorgulamaya dayandığı

C) Yararlı olanın peşinde olduğu

D) Doğaüstünü yadsıdığı

E) Her bilgiye anlam kattığı

Soru 7) Acaba yeryüzündeki insanların tüm eksiklikleri ve gereksinimleri karşılansa, tüm insanların ortak olarak hala gereksinim duyduğu başka şeyler var mıdır? Filozoflara göre bu sorunun cevabı "evet"tir. İnsanların gereksinim duyduğu bir başka şey daha vardır. Bu şey "insanların kim oldukları ve bu dünyada neden yaşadıklarını bilmek istemeleri" dir.

Bu parçaya göre insanlar aşağıdakilerden hangisine gereksinim duyarlar?

A) Yaşamın anlamını bilmeye

B) Yaşamdan haz almaya

C) Bilgi birikimi oluşturmaya

D) Saygınlık kazanmaya

E) Yaşamsal gereksinimleri karşılamaya

Soru 8) Filozof, ele aldığı konuyla ilgili sorular sorar ve bunlara akla dayanarak sistemli ve tutarlı yanıtlar vermeye çalışır. Ayrıca felsefe, konularına ilişkin hep irdeleyici ve eleştiricidir.

Bu parçada filozofun hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Sorgulayıcı olma

B) Çağından etkilenme

C) Olması gerekeni belirleme

D) Varolana yönelme

E) Eylem alanı ile ilgilenmeme

Soru 9) Felsefi düşünce, kendisine veri olarak aldığı her tür malzemeyi aklın eleştirici süzgecinden geçirir. Her şeyi olduğu gibi kabul eden, merak etmeyen ve kendisine sunulanla yetinen bir.insan için felsefe söz konusu olamaz Bu parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki niteliklerinden hangisi söz konusu edilmektedir?

A) Sorgulayıcı olması

B) Akıl ilkelerinden destek alması

C) Mutlak bilgilere ulaşmaması

D) Bilimsel verilerden yararlanması

E) Toplumsal yaşamdan etkilenmesi

Felsefeyle Tanışma Soruları Cevap Anahtarı

1/E - 2/E - 3/E - 4/A - 5/D - 6/B - 7/A - 8/A - 9/A


Online Felsefeyle Tanışma Soruları (Sorular Farklıdır)


Yorum Yaz