Genel Kültür Deneme Sınavı

Genel Kültür Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Genel Kültür Deneme Sınavı

Genel Kültür Deneme Sınavı

Genel Kültür Deneme Sınavı - çöz

Genel Kültür Deneme Sınavı soruları cevapları
Genel Kültür Deneme Sınavı


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı ürünlerinden değildir?

Soru 2


“Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor”.

Yukarıda yer alan dizede aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine örnek olabilir?

Soru 3


Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle

Seğirtir kaval sesinde sağa sola

Çobandır köyün yamacında

Yayar davarı da çömelir

Meşe dallarının altında

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

Soru 4


Sanat için sanat anlayışını benimsemiştir. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. En çok aşk, çöl, ölüm temalarını işlemiştir. Göl Saatleri ve Piyale şiir kitaplarıdır.

Bu paragrafta tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


"Suç ve Ceza” adlı eser, aşağıdakilerin hangisi tarafından yazılmıştır?

Soru 6


Türk dilinin zenginliğini ve güzelliğini göstermek ve özellikle de Araplara bu dili öğretmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı ilk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dil kitabı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Natüralizm Akımının Temsilcileirnden değildir?

Soru 8


16 yüzyılın en önemli sanatçılarından olan ………… Türkçe, Arapça ve Farsça şiir yazacak güce sahiptir. Eserlerindeki sadelik, akıcılıktan dolayı her yüzyıla hitap edebilmiştir. Şiirlerindeki anlam katları sayesinde onu toplumun her tabakasından insan okuyabilmiş ve anlayabilmiştir. En çok kullandığı nazım şekli gazeldir. ……………. adlı eseri devrin yöneticilerini eleştiren bir mektuptur.

Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 9


Şiirlerinde serüven duygusunu, bireyin bedensel ve ruhsal sorunlarını, yaşadığı siyasal ve toplumsal ortamı dokunaklı bir dille anlatan şair, şiirde imge problemini ciddi bir şekilde önemsemiştir. Birinci Yeniyi imgeyi kovduğu, İkinci yeniyi imgeyi yabancılaştırdığı için âdeta topa tutan sanatçı, “Sırtlan Payı”, “Bıçağın Ucu” gibi romanlarında da “Sisler Bulvarı”nın, “Ben Sana Mecburum”un imgeli anlatımına başvurmadan geri kalmaz.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda “Yedi Meşaleciler” diye bilinen topluluğun içinde yer almaz?

Soru 11


Aşağıdaki eserlerin hangisi Türk edebiyatında ilk olma özelliği taşımaz?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda “Beş Hececiler” diye bilinen topluluğun içinde yer almaz?

Soru 13


Aşağıdakilerin hangisi deneme türünde eser veren yazarlarımız arasında yer almaz?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk şiirinde kullanılan Ölen kimselerin arkasından söylenen şiirlere denirdi?

Soru 15


Tarih boyunca Türklerin kullandığı ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Aşağıda verilen Türk destanlarındaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

Soru 17


Tıp, mantık, fizik ve din felsefesi sahalarında 220 civarında eser yazan ve hekimlik konusunda kendisine batı bilim dünyasında “Tıbın hükümdarı” denilen Türk filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


Matematik, fizik, astronomi, mantık konularında 160 kadar eser yazmış olan ve Aristonun fikirlerini en iyi açıkladığı için ikinci öğretmen, unvanıyla tanınan ünlü Türk filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk-İslam devletlerinde iç ve dış yazışmalardan sorumlu Divandır?

Soru 20


Uluslararası Para Fonunun (IMF) ana merkezi hangi şehirdedir?

Soru 21


Türk Havacılık ve Uzay sanayisi (TAİ) tarafından üretilen insansız hava aracının adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22


Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan ın yaptığı aşağıdaki filmlerden hangisi 67. Cannes Film Festivali’nde “Altın Palmiye” ödülünü kazanmıştır?

Soru 23


Aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisinin görevleri arasında “İnsanlığın ortak mirası olan doğa ve kültür varlıklarının korunması” yer almaktadır?

Soru 24


Aşağıdaki ülkelerden hangisi, 1 Temmuz 2018 tarihinde Avrupa Birliğinin dönem başkanlığını devralacaktır?

Soru 25


Türkiyede, Güneybatı yönünden esen rüzgara ne ad verilmektedir?

Paylaş

Testin Enleri

mitu25
Doğru: 25
100 Puan
Ankmar
Doğru: 25
100 Puan
erogan
Doğru: 25
100 Puan
Ahmet YASAV
Doğru: 25
100 Puan
Songül Esma
Doğru: 25
100 Puan