Hukukun Temel Kavramları Test

Hukukun Temel Kavramları Test

Hukukun Temel Kavramları Test - çöz

Hukukun Temel Kavramları Test soruları cevapları
Hukukun Temel Kavramları Test

Hukukun Temel Kavramları TestSoru 1


I. Kanunların yorumlanması

ll. Sözleşmenin değişen koşullara uydurulması

lll. Hakların kazanılması

IV. Borcun yerine getirilmesi

Yukarıdakilerden hangilerinde dürüstlük kuralının etkisi görülmez?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi hukukta yaptırım kavramıyla ilgili yanlış bir ifadedir?

Soru 3


Kanunda bir hüküm olmasına rağmen bu hüküm tatmin edici değilse söz konusu boşluğa ne ad verilir?

Soru 4


Hakimin hukuk yaratması kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi kullanıldığı zaman mevcut bir hukuki durumda değişikliğe sebep olan hak değildir?

Soru 6


Hakimin, bir uyuşmazlığa ilişkin kanunda hüküm bulunmasına rağmen, soyut olan bu kuralı takdir yetkisi kullanarak somut olaya uydurması amacıyla yargısal faaliyette bulunması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Kişinin aşağıdakilerden hangisi ile evliliğinde hukuksal olarak engel yoktur?

Soru 8


I. Bir kimsenin hukuk kuralınınemrini yerine getirmeye zorlanması

ll. Hukuk kuralına aykırı olarak yapılan işlemin yargısal denetimi

lll. Kanunun suç saydığı fiilleri işleyen kimselerin cezalandırılması

IV. Aynı vatandaşlıkta olmayan kimselerin evlilikleri halinde uyacakları kurallar

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi özel hukuk kuralları ile ilgili değildir?

Soru 9


Aşağıda hukukun dalları için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 10


Aşağıda verilen iptal yaptırımı hakkında hangisi doğrudur?

Soru 11


Aşağıda hukuk kurallarının yaptırımına ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 12


Aşağıda verilen sosyal düzen kurallarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 13


Aşağıda ahlak kuralları için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 14


Alacaklının borçluya borçlunun alacaklıya karşı yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimine ne ad verilir?

Soru 15


I. İrade serbestliği ilkesi

ll. Geçmişe yürümezlik ilkesi

lll. Eşitlik ilkesi

IV. Haksız fiil ilkesi

Yukarıdakilerden hangileri borçlar hukukuna hakim ilkelerden değildir?

Soru 16


Hukuki sonuç doğuran ve insan iradesine bağlanan olaylara ne ad verilir?

Soru 17


Sahipsiz taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetin kazanılmasına ne ad verilir?

Soru 18


İlgililerin iradesi ne yönde olursa olsun uygulanmaları mutlaka zorunlu olan hukuk kurallarına ne ad verilir?

Soru 19


Ayırt etme gücüne sahip küçükler aşağıdaki ehliyet türlerinden hangisinin kapsamına girer?

Soru 20


Bir kimsenin dayısının çocuğuyla ilgili hısımlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 21


Talep edilebilen ancak dava ve takip edilemeyen borçlara ne ad verilir?

Soru 22


Borçlar hukukuna göre bir sözleşmede bir tarafın irade beyanında yanılma varsa buradaki sakatlık aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisine tabidir?

Soru 23


Aşağıdakilerden hangisi kişiliği dışa karşı koruyan dava türlerinden biri değildir?

Soru 24


Hukuk boşluğu durumunda, hakimin yarattığı hukukun özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 25


İnsanların toplu halde yaşama gerekliliği sosyal hayatı oluşturmakta ve bu olgunun devamı için sosyal hayatı düzenleyen birtakım kurallara ihtiyaç duyulmaktadır.

Buna göre;

I. Din kuralları

II. Ahlak kuralları

lll. Hukuk kuralları

IV. Görgü kuralları

yukarıdakilerden hangileri sosyal hayatı düzenleyen ve maddi yaptırımı olan kurallardır?

Soru 26


Hukukun yaptırım türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

Soru 27


I. Kanun

II. Uluslararası antlaşmalar

III. Tüzük

IV. Yönetmelik

V. Anayasa

Yukarıdaki yazılı hukuk kuralları hiyerarşik olarak bir sıraya konutursa hangileri birbirine denktir?

Soru 28


I. ört ve adet

II Tüzük

III. Kanun

Yukarıdakilerden hangileri hukukun yazılı kaynaklarından değildir?

Soru 29


Bir hukuk profesörünün yazmış olduğu hukuk kitapları aşağıdaki kaynaklardan hangisi içerisinde yer alır?

Soru 30


Aşağıdaki normlardan hangisi hiyerarşide en üst sırada yer alır?

Soru 31


Yürürlükte olan, yazılı hukuk kuralları ile örf ve adet kurallarının toplamı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Soru 32


I. Ayırt etme gücüne sahip olmak

ll. Ergin olmak

lll. Dürüst olmak

Yukarıdakilerden hangileri fiil ehliyetinin koşulları arasında yer almaktadır?

Soru 33


Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun alt dalıdır?

Soru 34


Yazılı hukuk kuralları arasında en üstte anayasa olmak üzere belli bir sıralama düzenine uyulması ve alt düzeydeki normun üst düzey normlara aykırı olamaması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Soru 35


Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetine göre gerçek kişiler kategorisi içinde yer almaz?

Soru 36


Hukuk boşluğunun tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Paylaş

Hukukun Temel Kavramları Test sorularını online çözebilirsiniz.