Hukukun Temel Kavramları ve Hukuk Dalları

Hukukun Temel Kavramları ve Hukuk Dalları

Hukukun Temel Kavramları ve Hukuk Dalları

Hukukun temel kavramları ve hukuk dallarının açıklamalarına detaylı bakalım.

Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar Nelerdir?

 • Din Kuralları; Yaptırım gücü manevidir.
 • Ahlak kuralları: Yaptırım gücü manevidir. Sübjektif ahlak kuralları ve objektif (toplumsal) ahlak kuralları diye ikiye ayrılır.
 • Örf ve Adetler: Yaptırım gücü manevidir ve zaman içinde en çok değimi bu kurallar gösterir.
 • Görgü Kuralları: Yaptırım gücü manevidir.
 • Hukuk Kuralları: Hukuk, haklar anlamına gelmektedir. Hukuk kuralları genelde yazılıdır ve maddi yaptırım gücüne sahiptir. Burada toplumun otokontrolü yoktur. Artık devlet devreye ginmiştir. Bu kurallar herkes için geçerli ve bağlayıcıdır.

Not: Hukuk kurallan devlet gücüyle desteklenmiştir. Diğer kurallardan en temel farkı budur.

Hukuktaki Yaptırım Türleri

 • Ceza: Hukukun suç saydığı fiilleri işleyenlerin uygulanan yaptınmlardır. Süreli hapis, müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis, adli para cezası, disiplin cezası (genel müsadere, kısas ve ölüm cezası yoktur.)
 • Cebri İcra Borcunu yerine getirmeyen kişilerin borcunu yerine getirmeye devlet gücüyle zorlamasıdır.
 • Tazminat: Kişinin hukuka aykırı davranışları sonunda başkalarına verdiği zararın kişiye ödettirilmesidir.
  • a) Maddi Tazminat: Verilen zarar maddi nitelikte ise maddi tazminat söz konusudur.
  • b) Manevi Tazminat: Verilen zarar manevi nitelikteyse manevi tazminat söz konusudur ve ikisi de para şeklinde ödenir.
 • İptal: Hukuka aykırı olarak yapılan bir idari işlemin yargı kurumlan tarafından ortadan kaldırılmasıdır.
 • Hükümsüzlük: Hukuka aykırı olarak yapılan bir hukuki işlemin geçersiz ya da yok sayılmasıdır.

Hükümsüzlüğün 3 türü vardır.

 • Yokluk
 • Butlan
 • Tek taraflı bağlamazlık

Yokluk

Yapılan bir hukuki işlemde kanunu öngördüğü kurucu unsurlardan birinin olmaması durumudur. Bu durumda işlem yok sayılır.

Butlan

İşlem hukuken vardır, ancak işlemin yapılmasından itibaren geçersiz sayılmaktadır.

 • Mutlak Butlan; Bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olmakla beraber kanunun emredici hükümlerine aykırı olmasıdır. Bu durumda işlem geçerli değildir.
 • Nispi (Oransal) Butlan: Yapılan bir hukuki işlemde kanunun öngördüğü kurucu unsurlar vardır, emredici hükümlere uygundur ama taraflardan birinde irade sakatlığı vardır. Bu durumda işlem geçersizdir.

Tek Taraflı Bağlamazlık

Hukuki işlemi yapan taraflardan birinin sözleşme yapma ehliyetine sahip olmamasıdır. Örneğin, 15 yaşında bir kişini yetişkin birisiyle yaptığı satın sözleşmesi, küçüğü bağlamazken yetişkini bağlar.

Hukuk Kurallarının Çeşitleri

Emredici Hukuk Kuralları: Kesinlikle uyulması gereken hukuk kurallarıdır. Bireyler bu kuralların aksine sözleşme yapamazlar ve bu kuralların aksine davranışlarda bulunamazlar. Emredici hukuk kurallarına aykırı yapılan işlemler butlan ve yokluk ile sakattır.

Emredici hukuk kurallarının konulma nedenleri:

a) Kamu düzeni b) Genel ahlak c) Zayıfları koruma

Tamamlayıcı Hukuk Kuralları: Taraflar arasında yapılan bir sözleşmede birinci derece noktalar belirtilmiş, ikinci derece noktalar belirtilmemişse bu noktaları belirleyen hukuk kurallarıdır.

Yorumlayıcı Hukuk Kuralları: Tarafların üzerinde anlaştıkları ama ne anlama geldiğini açıklamadıkları, birden fazla anlama gelebilecek hususları belirleyen hukuk kurallarıdır.

İlga Edici Hukuk Kuralları: Bir hukuk kuralını ya da kanunu kısmen veya tamamen yürüdükten kaldıran hukuk kurallarıdır.

Tanımlayıcı Hukuk Kuralları: Bir hukuki kavramın ya da kurumun ne anlama geldiğini açıklar.

Yetki Verici Hukuk Kuralları: Kişilere irade yada davranış serbestliği tanıyan hukuk kurallarıdır.

Hukukun Kaynakları

Hukukun Temel Kavramları ve Hukuk Dalları

Hukuk Türleri

 • Pozitif hukuk: Bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tamamıdır (Müspet Hukuk).
 • Mevzu Hukuk: Bir ülkede yürürlükte olan yetkili makamlar tarafından konulmuş, yazılı hukuk kurallarının tamamıdır (Mevzuat).
 • Doğal Hukuk; Olması gereken, ulaşılması hedeflenen ideal hukuk kurallarıdır (Tabii Hukuk).
 • Tarihi Hukuk: Geçmişte uygulanmış ama yürürlükten kaldırılmış olan hukuk kurallarıdır (Negatif Hukuk).

Hâkimin Hukuk Yaratması: Hâkimin hukuk yaratabilmesi için kanunda ve örf adet hukukunda somut olaya uygulanacak bir hükmün bulunmaması gerekir. Hâkim öncelikle kanuna bakar. Kanunda görülmekte olan dava ile ilgili bir hüküm göremezse örf ve adet hukukuna bakar. Burada da ilgili hüküm göremezse medeni kanunun kendisine verdiği yetkiyle “kanun koyuncu edasıyla" bir hüküm oluşturur ve hükme göre karar verir.

Uyarı: Hakimin hukuk yaratması ancak hukuk boşluğunda mümkündür. Ceza ve vergi hukukunda örf ve adet kurallarından yararlanılmaz.


Yorum Yaz