İcra - İflas Hukuku Test

İcra - İflas Hukuku Test çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi İcra - İflas Hukuku Test çöz.İcra - İflas Hukuku Test çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi İcra - İflas Hukuku Test çöz. İcra - İflas Hukuku Test online çöz

İcra - İflas Hukuku Test Çöz

İcra - İflas Hukuku Test çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi İcra - İflas Hukuku Test çöz. İcra - İflas Hukuku Test çöz

Online İcra - İflas Hukuku Test Soruları çöz

Soru 1


İcra ve İflas Kanunu'nda öngörülen aşağıdaki sürelerden hangisi zamanaşımı süresidir?

Soru 2


Şikayet üzerine icra mahkemesi duruşma yapılmasına karar verirse, duruşmalar zorunluluk halinde kaç günü geçmemek üzere ertelenebilir?

Soru 3


Şikayet üzerine, duruşma yapılmayan işlerde, icra mahkemesi işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç kaç gün içinde kararını vermelidir?

Soru 4


İcra mahkemesinin hukuk işlerine ilişkin kararlarının temyizindeki özellikler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


İcra mahkemesinin hukuk işlerine ilişkin kararlarının temyizi üzerine verilen kararlara karşı karar düzeltme süresi kaç gündür?

Soru 6


İcra mahkemesinin hukuk işlerine ilişkin kararların temyiz süresi kaç gündür?

Soru 7


I. Hacizde istihkak davalarına bakmak

II. itirazın kaldırılması talebini incelemek

III. ihalenin feshi davalarına bakmak

IV. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda itirazları incelemek

İcra mahkemesinin yukarıdaki kararlarından hangisine veya hangilerine karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebilir?

Soru 8


İcra mahkemesinin aşağıdaki kararlarından hangisi maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder?

Soru 9


Genel haciz yolu ile takipte, takip talebini alan icra müdürünün inceleme yetkisi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

Soru 10


Gecikmiş itiraz süresi engelin ortadan kalkmasından
itibaren kaç gündür?Aşağıdakilerden hangisi maddi hukuka ilişkin itiraz sebeplerinden değildir?

Soru 11


Gecikmiş itiraz süresi engelin ortadan kalkmasından itibaren kaç gündür?

Soru 12


Genel haciz yolunda ödeme süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren kaç gündür?

Soru 13


Genel haciz yolunda ödeme emrine itiraz süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren kaç gündür?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi, takip talebinde bulunulmasının maddi hukuk bakımından sonuçlarındandır?

Soru 15


Aşağıdaki durumların hangisi itirazın iptali davasında borçlunun ödeyeceği icra inkar tazminatının şartlarından biridir?

Soru 16


Alacaklı eğer istihkak iddiasını kabul etmezse icra müdürü dosyayı icra mahkemesi'ne gönderir. icra mahkemesi öncelikle icra takibinin devamına veya ertelenmesine (teminat alarak) karar verir.

İcra Mahkemesi'nin takibin devamına veya ertelenmesine ilişkin kararının üçüncü kişiye tefhim veya tebliğinden itibaren kaç gün içinde üçüncü kişi icra mahkemesinde istihkak davası açmalıdır?

Paylaş

Etiketler: