İdarenin Mal Edinme Yöntemleri

İdarenin Mal Edinme Yöntemleri

İdarenin Mal Edinme Yöntemleri

İdarenin mal edinme yöntemleri; Kamulaştırma (istimlak), devletleştirme, geçiçi işgal, kamulaştırmasız el atma, istimval ve satın alma olarak karşımıza çıkmaktadır.

İdarenin Mal Edinme Yöntemleri

Kamulaştırma (İstimlak): Kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılığının peşin ödenmesi koşuluyla özel mülkiyetteki taşınmazların kanunda gösterilen esas ve usullere göre idare mülkiyetine geçirilmesidir. Aşağıdaki hallerde kamulaştırma bedeli taksitle ödenebilir;

  • Tarım reformunun uygulanması
  • Büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan
  • projelerinin gerçekleştirilmesi
  • Yeni ormanlar yetiştirilmesi
  • Kıyıların korunması ve turizm

✦ Devletleştirme: Kamu yararının zorunlu kıldığı durumlarda kamu hizmeti taşıyan özel işletmenin devlet mülkiyetine geçirilmesidir.

✦ Geçici İşgal: Bayındırlık hizmetlerinin görülmesi sırasında bu hizmet için gerekli olan kireç, kum, taş gibi malzemeleri çıkarmak amacıyla özel mülkiyetteki taşınmazlara idarece el atılmasıdır.

✦ Kamulaştırmasız El Atma: İdarenin kendi mülkiyetine geçirmeksizin özel mülkiyetteki taşınmazdan yararlanmasıdır.

✦ İstimval: Olağanüstü hallerde bazı taşınırların mülkiyetinin ve taşınmazların yararlanma hakkının idareye geçtiği mal edinme yöntemidir.

✦ Satın Alma: İdarenin herhangi bir ayrıcalığa sahip olmaksızın kullandığı mal edinme yöntemidir.


Yorum Yaz