II. Dönem Tanzimatçılar Test

II. Dönem Tanzimatçılar Test

II. Dönem Tanzimatçılar Test - çöz

II. Dönem Tanzimatçılar Test soruları cevapları
II. Dönem Tanzimatçılar Test

II. Dönem Tanzimatçılar TestSoru 1


Aşağıdaki sanatçı-yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 2


Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 3


Zehra adlı romanı, birçok teknik kusuruna rağmen önemli bir eserdir. Roman boyunca süren psikolojik çözümlemeler, özellikle kıskançlık psikolojisinin işlenmesi değişik toplumsal çevrelerin başarıyla betimlenmesi dikkate değer. Bu yönüyle Zehra, edebiyatımızda psikolojik içerikli ilk roman kabul edilir, Dönemindeki yaygın eğilimden dolayı entrika ögelerine aşırı yer verilmesi eleştiriimekle birlikte roman oldukça modern bir yapıttır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Yazar, "Araba Sevdası"nda yanlış Batılılaşma sorununu ele alır. Roman kahrmanı Bihruz Bey'in yaptığı yanlışlıkları ortaya koyarken, onun yetişme biçimini, iyi bir öğrenim görmemiş olduğunu, hayat tecrübesinden yoksunluğunu sebep - sonuç ilişkisi içerisinde ortaya koyar. Aynı şekilde romanın kadın kahramanı olan Periveş'in de kötü yola düşüş sebeplerini anlatırken, hayatın kendisine hazırladığı kötü talihin sonucu olarak gerçekleştirdiği davranışlar, okuyucuda tavır almak yerine, olağan karşılama duygusu uyandırır.

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

Soru 5


Aşağıdaki sanatçı-yapıt-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 6


(I) Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde yer almıştır. (II) Şiir, roman, hikaye, eleştiri, edebi bilgiler ve tiyatro türlerinde eserler ortaya koymuştur. (III) Şiirlerinde vatan, millet, hürriyet gibi konuları öne çıkarmıştır. (IV) Şiirde kulak için kafiye görüşünü savunmuştur. (V) Düz yazılarında şiirden daha başarılı olmuştur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde Recaizade Mahmut Ekrem'le ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

Soru 7


Tanzimattan sonra az ya da çok, gerçeğe dayanan bir edebiyata yönelme söz konusudur. --- toplumumuz için yeni bir kavramı, özgürlük kavramını, işler. ---- fizik ötesi sorunlara el atmak çabası güder. ---- bilgece sözler eder. ---- tiyatro eseriyle yaşadığımız mahalleyi, sokağı getirir edebiyatımıza.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

Soru 8


Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, yetiştirdiği öğrencilerle 1896 yılında yeni bir edebiyat grubunun doğmasını sağlamıştır?

Soru 9


Abdülhak Hamit Tarhan'la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 10


Sanatçı eskiyi tam anlamıyla yıkan devrimci kişiliğiyle tanınır. "Sanat, sanat içindir." görüşünde olan sanatçı, romantizmin stksindedir ve en çok, ölüm konusunu işler. Oyunlarında tekniğe önem vermez ve oyunlarını okunmak için yazdığım söyler. Bunların bir kısmı manzum, bir kısmı düz yazıdır. Tiyatroda konunun yabancı toplumlardan alınması gerektiğini savunur. Edebiyatımızda "tezatlar şairi" olarak da anılır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçıları arasında yer almaz?

Soru 12


"Sergüzeşt", tutsaklığa karşı başkaldırının romanıdır. Roman, başından sonuna değin ezilen, satılan, oradan oraya sürüklenen esir kız Dilber ile onu ezen, korurken bile küçük gören varlıklı sınıf arasındaki çatışmayı işler. Okur, romanı okurken Dilber'e yardım edememenin acısını yüreğinde duyar. Romanın, zamanı aşan ve bugüne seslenen insanı ve sosyal yönü de buradan gelir. Bir yandan Doğu'nun gizemli ve içe dönük yapısı, öte yandan Batı'nın gerçekçi yaklaşımı edebiyatımızda ilk kez "Sergüzeşt"te işlenmiştir. "Sergüzeşt", gerek ele alınan tema, gerek romantizmden gerçekçiliğe kayış tarzı ve biçemi ile edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir.

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

Paylaş

II. Dönem Tanzimatçılar Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

zilber
Doğru: 12
100 Puan
tugbahan
Doğru: 12
100 Puan
sıdpol
Doğru: 12
100 Puan
ayşegülz00
Doğru: 12
100 Puan
artemis12
Doğru: 12
100 Puan