İlk Çağ Uygarlıkları Test III

İlk Çağ Uygarlıkları Test III çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi İlk Çağ Uygarlıkları Test III çöz.İlk Çağ Uygarlıkları Test III çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi İlk Çağ Uygarlıkları Test III çöz. İlk Çağ Uygarlıkları Test III online çöz

İlk Çağ Uygarlıkları Test III Çöz

İlk Çağ Uygarlıkları Test III çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi İlk Çağ Uygarlıkları Test III çöz. İlk Çağ Uygarlıkları Test III çöz

Online İlk Çağ Uygarlıkları Test III Soruları çöz

Soru 1


Fenike Alfabesi İyon, Yunan ve Romalılar tarafından geliştirilerek günümüzde kullanılan Latin Alfabesi oluşturulmuştur.

Buna göre, Latin Alfabesi ile ilgili;

I. Kültürel etkileşim sonucu ortaya çıkmıştır.

Il. Geliştirilmesinde batıdaki medeniyetler etkili olmuştur.

III. Çeşitli toplumların katkılarıyla gelişmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2


İlkçağ'da Anadolu'da kurulan devletlerden Hititlerde başta yönetici olarak kral bulunur, krallık babadan oğula geçerdi. Kral aynı zamanda başkomutan, başrahip ve başyargıçtı. Kralların yanında devlet işlerini yürüten kalabalık bir memurlar sınıfı ile asillerden oluşan danışma meclisleri vardı. Eyaletler merkezden gönderilen valiler tarafından yönetilirdi.

Buna göre, Hititlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

Soru 3


Sümerlerde Lagaş Kralı Güdea, esir köleleri serbest bıraktığını, zengine fakiri, güçlüye zayıfı ezdirtmediğini anlatan kanunlarını anıtlara yazdırmıştır.

Buna göre, Sümerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 4


İlkçağ'da alfabe ve takvimin kullanımının yaygınlaşmasında;

I. toplumlar arası etkileşimin artması,

Il. toplumların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmaları,

III. buluşlara dini inançların neden olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 5


Sümer kralı Urgakina bir yazıtta "Umursanmayan kanunları, çiğnenen adaleti, zulüm ve haksızlıkları kaldırdım. Fakirleri, dulları, yetimleri sevindirdim. Rahiplerin baskısına son verdim. Köleliği kaldırdım, özgürlüğü getirdim." demektedir.

Bu bilgilere göre, Sümerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 6


Anadolu'da Tarih Öncesi Çağlar'da;

- Bakır, bronz, kurşun ve kalaydan başka altın ve gümüşten de araç, gereç ve süs eşyaları yapılmıştır.

- Surlarla çevrilmiş küçük şehir devletleri kurulmuştur.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 7


İyonya'nın önemli bir kültür merkezi olmasında;

I. sınıf farklılıklarının görülmesi,

II. ticaret yollarının kesiştiği noktada bulunması,

III. özgür düşünce ortamının olması

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 8


Alacahöyük'te yapılan kazılar, 14 katlı 4 kültür çevresini ortaya çıkarmıştır. En eski katlar, Tunç çağının başlarına rastlamaktadır. Bu katlarda bulunan kral mezarlarında güneş kursları, boğa ve geyik heykelcikleri, altın, gümüş ve tunçtan eşyalar bulunmuştur.

Bu bilgilere bakılarak, bu yerleşim merkeziyle ilgili olarak;

I. Siyasi yapılanma görülmüştür.

II. Hukuk fikri gelişmiştir.

III. Maden işlemeciliği gelişmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 9


Anadolu, tarih boyunca birçok göç ve istila hareketine sahne olmuştur. Anadolu'ya göç eden kavimlerden bazıları devletler kurmuşlar ve uygarlıklar meydana getirmişlerdir. Hititler, Frigler, İyonlar, Urartular, Persler ve Romalılar Anadolu'ya hakim olan bazı uygarlardır.

Bu bilgilere dayanarak Anadolu ile ilgili olarak;

I. Kültürel yönden zengindir.

II. Anadolu'da kurulan medeniyetler merkezi yapılarını güçlü tutmuşlardır.

III. Anadolu önemli bir jeopolitik konuma sahiptir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 10


İyonyalı filozoflar dünyanın oluşumunu tartışmışlardır. Örneğin, Tales dünyanın ana maddesinin su olduğunu öne sürerken, Anaksimenes her şeyin havadan meydana geldiğini söylemiştir.

Bu bilgilere göre, İyonyalıların hangi alandaki gelişmelere daha açık olduğu söylenebilir?

Soru 11


- Fenikeliler topraklarının tarıma elverişli olmamasından dolayı deniz ticaretine önem vermişlerdir.

- Anadolu topraklarının tarıma elverişli olması ve göç yolları üzerinde bulunması bu bölgenin sürekli olarak istilalara uğramasına neden olmuştur.

- Orta Asya'da yaşayan Türkler iklim değişikliği sonucunda başka yerlere göç etmişlerdir.

Bu bilgilere göre, insan topluluklarının faaliyetlerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

Paylaş

Etiketler: