İlk Türk İslam Bilim Adamları ve Eserleri

İlk Türk İslam Bilim Adamları ve Eserleri

İlk Türk İslam Bilim Adamları ve Eserleri Listesi İlk Türk İslam devletlerinde bilim ve kültürün gelişmesine hizmet eden bilim adamları şunlardır: Farabi: Batıda AI Pharablus adıyla tanınmıştır. Türk ve İslam dünyasında pozitif bilimlerde çalışma yapmış ve bu çalışmaları başlatmıştır. Kendisine Muallim-i Sani (İk
İlk Türk İslam Bilim Adamları ve Eserleri hakkında değerlendirme yaptık. İlk Türk İslam Bilim Adamları ve Eserleri için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz İlk Türk İslam Bilim Adamları ve Eserleri

İlk Türk İslam Bilim Adamları ve Eserleri Listesi

İlk Türk İslam devletlerinde bilim ve kültürün gelişmesine hizmet eden bilim adamları şunlardır:

Farabi: Batıda AI Pharablus adıyla tanınmıştır. Türk ve İslam dünyasında pozitif bilimlerde çalışma yapmış ve bu çalışmaları başlatmıştır. Kendisine Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) lakabı takılmıştır.
İhsa'ül-Ulüm, EI-Medinel'ül Fazıla, Kitab'ül Musiki Kebir adlı eserleri vardır. Birleşmiş Milletler fikrini ortaya koyan kişidir.

İbn-i Sina: Batı'da Avicenna olarak tanınır. Tıp alanında çalışmıştır. El Kanun fi't Tıp ve Kitabü'ş-Şifa adlı eserleri vardır.

Biruni: Fizik, astronomi alanında çalışmıştır. Asarü'l Bakiye, Kitabü't Telfihim ve Hint Tarihi adlı eserleri vardır.

Ebu Hanife: İslam hukuk bilgini ve Hanefi mezhebinin kurucusudur.

Buhari: Hadis bilginidir.

Gazali: İslam filozofudur. Felsefecidir. Nizamiye medreselerinde müderrislik yapmıştır. lnyaü'l Ulumiıldin, EI-Munkizu-mine'd-Delal, Mekasidu'I-Felasife adlı eserleri vardır.

lbn-i Rüşt: Felsefe, tıp, matematik, fıkıh ve kelam alanlarında çalışmıştır. Avrupa'da skolastik düşünceyi sarsmıştır. Akılcıdır. Gazali'yle çelişir. Batı'da Averreos olarak bilinir. Tehafütü'l Tehafili, Makelafi'l Mizac adlı eserleri vardır.

lbn-i Haldun: Tarihçi ve sosyologtur. Mukaddime adlı eseri vardır.

lbn-i Batuta: Coğrafyacıdır. Büyük Dünya Seyahatnamesi adlı eseri vardır.

Utbi: Tarih-I Yemini adlı eseri vardır.

lbn-i Türk: Cebirin gelişmesinde önemli katkıları olmuştur.

Er - Razi: Kimyagerdir. Er-Razi'nin çiçek ve kızamık hastalıklarını konu edindiği eserleri de Avrupa'da okutuldu.

Harezmi: Matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir. Harazmi'nin Kitabü'l Cebr ve'l Mukabele adlı eseri bulunmaktadır.

Taberi: Tarih, tefsir, tıp ve matematik alanlarında çalışmıştır. Tarihu'l-Ümen ve'I-Mülük, Camiu'l-Bayan Te'vil Ayati'l-Kur'an adlı eserleri vardır.

El İdrisi: Coğrafya ve eczacılık alanında çalışmıştır. El Kitabür-Rücari, Kitabü'l Memalik ve'l Mesalik adlı eserleri vardır.

İbnül Heysem: Fizik alanında çalışmıştır. Kitabü'l Menazir adlı eseri vardır.

İbn-i Fadlan: Coğrafya ve diplomasi alanında çalışmıştır. İbn-i Fadlan Seyahatnamesi (921-922 tarihlerindeki Türk ülkelerini anlatır.) adlı eseri vardır.

Ömer Hayyam: Matematik ve astronomi bilimi ile uğraşmıştır. Sultan Melikşah adına Celali Takvimi 'ni hazırlamıştır. Edebiyat ile de ilgilenen Ömer Hayyam, rubaileriyle ünlüdür.
İlk Türk-islam eserleri Karahanlılar zamanında ortaya konmuştur.Ortalama (0 Oy)

Yorum Yaz

İlk Türk İslam Bilim Adamları ve Eserleri

İlk Türk İslam Bilim Adamları ve Eserleri
İlk Türk İslam Bilim Adamları ve Eserleri