İlk Türk İslam Devletleri Test

İlk Türk İslam Devletleri Testonline çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online İlk Türk İslam Devletleri Test çöz. İlk Türk İslam Devletleri Test online çöz

İlk Türk İslam Devletleri Testonline çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online İlk Türk İslam Devletleri Test çöz. İlk Türk İslam Devletleri Test online çöz

İlk Türk İslam Devletleri Testonline çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online İlk Türk İslam Devletleri Test çöz.İlk Türk İslam Devletleri Test Çöz

İlk Türk İslam Devletleri Testonline çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online İlk Türk İslam Devletleri Test çöz. İlk Türk İslam Devletleri Test online çöz

Online İlk Türk İslam Devletleri Test Soruları çöz

Soru 1


I. ilk defa düzenli ordu fikrini gerçekleştirmiştir.

II. Bizans ile ilk siyasi ilişkiler kurulmaya başlandı.

III. Çin'i uzaktan yönetmeye çalıştı.

IV. Türk boylarını ilk defa siyasi olarak birleştirmiştir.

Asya Hun Devleti'nin hükümdarı Mete Han'ın faaliyetleri içinde hangisi yer alır?

Soru 2


I. Hunlar

II. Göktürkler

III. Uygurlar

Yukarıdaki devletlerin hangisinin yapıları arasında saraylara rastlanmaz?

Soru 3


Orta Asya Türk devletlerinin dini temellere dayanmadığını gösteren en önemli kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 4


Orta Asya Türk. Devletleri nde;

I. Ülke haneden üyelerinin ortak malıdır

II. Boylar federasyonu tarzında örgütlenme vardır.

III. Sanat eserleri taşınabilir malzemeden yapılmıştır.

IV. Boy beyleri de kurultaya katılmıştır.

gibi özelliklerden hangileri Türklerin siyasi yapılanmaları ile ilgili olduğu söylenemez?

Soru 5


Göktürklerle ilgili bilgilerden bazıları şunlardır:

I. ilk kez "Türk" adını taşıyan kavim olarak ortaya çıkmışlardır.

II. Doğu batı olmak üzere iki koldan yönetilmişlerdir.

III. Kendilerine özgü yazıya geçmişlerdir.

IV. Orta Asya'da devlet kurmuşlardır.

V. Hükümdarları, komşu ülke hanedanlarıyla akrabalık kurmuştur.

Bu bilgilerden hangilerine dayanarak Göktürklerde ulusçu bir devlet anlayışı olduğu söylenebilir?

Soru 6


Türk kavimlerinin bağımsız yaşama isteğinin;

I. Askeri mücadelelerin yapılması

II. Göçlerin meydana gelmesi

III. Boylar arasında mücadelelerin yaşanması

gibi durumlardan hangilerinin oluşmasına neden olduğu söylenebilir?

Soru 7


Aşağıdaki Türk destanlarından hangisi Kırgızlara aittir?

Soru 8


I. Minyatür

II. Maden işlemeciliği

III. Dokumacılık

IV. Kümbet

İlk Türk devletlerinde yukarıdaki sanat dallarından hangilerine rastlanmaz?

Soru 9


Hunlar dünya tarihinin değişmesinde etkili olmuşlardır.

Bu duruma kanıt olarak,

I. Kavimler Göçü'nün başlaması

II. Orduda onluk sistemin yaygınlaşması

III. Ülkenin ikili teşkilata göre yönetilmesi

gelişmelerden hangileri gösterilebilir?

Soru 10


Göktürk hükümdarı Bilge Kağan şehirlerin surlarla çevrilmesi, Budizm ve Taoizm'in tanıtılması gibi konuları meclise getirmiş, fakat bu görüşler mecliste reddedilmiştir

Bu bilgiye dayanarak Göktürklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 11


Türk resim sanatının ilk örnekleri aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?

Soru 12


İslamiyet öncesi dönemlerde Türklerin konargöçer bir yaşam sürdürmeleri, onların bazı alanlarda gelişmesini doğrudan engellemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?

Soru 13


İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, devlet "hükümdar ailesinin ortak malıdır" anlayışına dayanmaktaydı.

Bu anlayışın benimsenmesi aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?

Soru 14


Hunların egemenlik kurduğu alanlar içinde;

I. Avrupa

II. Asya

III. Hindistan

gibi bölgelerden hangileri gösterilebilir?

Soru 15


"Genel olarak Türklerde sanat, Uygurlara kadar taşınabilir malzemeden deri, ahşap ve metal işçiliğine dayalıdır. Uygurlarda ise sanat; manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir."

Türklerde sanatta görülen bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

Soru 16


Uygur Türkleri başta Budizm olmak üzere çeşitli dinlere bağlı değişik kültürlerle ilişki kurdukları halde, dini terimlerin bile Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen göstermişlerdir.

Uygurlar bu davranışları ile aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmışlardır?

Soru 17


Eski Türk devlet anlayışına göre otlak ve yaylaklar devletin malı sayılırdı.

Bu anlayış,

I. Sosyal sınıflar

II. Kölecilik anlayışı

III. Kan davası

gibi durumlardan hangisi veya hangilerinin ortaya çıkmasını engellemiştir?

Soru 18


Tarih boyunca, yıkılan bir Türk devletinin yerine hemen yenisinin kurulması, Türklerin hangi özelliği ile açıklanabilir?

Soru 19


Uygurlar, minyatür sanatını dünya sanatına katmıştır. Minyatür, eski yazma kitaplarda görülen ince bir sanatla işlenmiş olan küçük renkli resimlerdir. Uygur minyatürleri daha sonra İslam minyatürlerinin kaynağı olmuştur.

Bu bilgiye göre Uygurlarla ilgili olarak;

I. Özgün bir sanat oluşturulmuştur.

II. Sanatsal faaliyetleri dinin baskısında kalmıştır.

III. Ahiret inancı güçlenmiştir.

IV. Uygur sanatı başka toplumları da etkilemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerde devlet adamlarının millete hesap vermesi, devlet ve halkın karşılıklı olarak görevlerinin belirtilmesi konularını içermektedir?

Paylaş

Etiketler: