İslam Tarihi Test II

İslam Tarihi Test II

İslam Tarihi Test II - çöz

İslam Tarihi Test II soruları cevapları
İslam Tarihi Test II

İslam Tarihi Test IISoru 1


I. Sıffin Savaşı

II. Cemel Vakası

III. Kerbelâ Olayı

IV. Puvatya Savaşı

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


• Bedir Savaşı

• Hz Ebubekir’in halife seçilmesi

Yukarıda verilen olayların ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 3


Hz. Muhammed (sav) Dönemi'nde ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, İslamiyet'in yayılmasına katkıda bulunduğu söylenemez?

Soru 4


Müslümanların elde ettiği ganimetleri bir plan dâhilinde paylaşmışlar ve bu uygulama sonraki İslam devletlerinde de geçerli olmuştur.

Yukarıdaki uygulama ilk kez aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?

Soru 5


Mekkelilerin Müslümanlar üzerine yapmış oldukları son sefer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


İslam devletlerinde görülen,

• Divan Teşkilatı’nın kurulması,

• Beytü’l Mâl’ın kurulması

gelişmeleri aşağıdaki dönemlerden hangisinde gerçekleşmiştir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisinin İslamiyet’in yayılmasına olan katkısı diğerlerine göre daha azdır?

Soru 8


Hz. Ali’nin şehit edilmesi,

I. Emevi saltanatının başlaması,

II. mezhep farklılıklarının sona ermesi,

III. iç anlaşmazlıkların giderilmesi

gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmuştur?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi İslam Devleti’nde siyasi üstünlüğü arttıran ve devlet yapısını güçlendiren gelişmelerden biri değildir?

Soru 10


İslam mimarisindeki farklılıklara,

I. iklim koşulları,

II. coğrafi koşullar,

III. ekonomik yapı

özelliklerinden hangilerinin neden olduğu söylenebilir?

Soru 11


---- , Emeviler Dönemi’nde Maveraünnehir bölgesinde fetihlerde bulunan İslam ordusuyla mücadele ederek Orta Asya’nın Arapların eline geçmesini engellediler.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki boylardan hangisi getirilmelidir?

Soru 12


Cahiliye Dönemi’nde görülen,

I. kervan ticareti,

II. Kabe’nin kutsallığı,

III. kız çocuklarının öldürülmesi

özelliklerinden hangilerinin, İslamiyet’in gelişi ile birlikte ortadan kalktığı söylenebilir?

Soru 13


I. Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılarak önemli merkezlere dağıtılması

II. Başkentin Medine’den Kufe şehrine taşınması

III. Arabistan’da siyasi birliğin sağlanması

Yukarıdakilerden hangilerinin Hz. Osman döneminde gerçekleştiği söylenemez?

Soru 14


Hz. Ali zamanında fetih hareketlerinin durma noktasına gelmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 15


Abbasiler Dönemi'nde görülen,

I. Beytü’l Hikme’nin açılması,

II. Avasım eyaletinin kurulması,

III. vezirlik makamının oluşturulması

gelişmelerinden hangileri bilimsel çalışma yapma amacına yöneliktir?

Soru 16


Dört Halife Dönemi'nin "Cumhuriyet dönemi" olarak da nitelendirilmesi aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

Soru 17


Emevilere ait aşağıdaki özelliklerden hangisinin Abbasi Devleti Dönemi'nde de devam ettiği söylenemez?

Soru 18


Emeviler Dönemi’nde Orta Asya’nın İslamlaşma süreci çok yavaşlamıştır.

Bu durumun yaşanmasında,

I. Emevilerin uyguladıkları mevali politikası,

II. halifeliğin saltanata dönüşmesi,

III. bilimsel faaliyetlerin olmaması

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

Paylaş

İslam Tarihi Test II sorularını online çözebilirsiniz.