İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı (İlk Eserler)

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı (İlk Eserler)

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı (İlk Eserler) - çöz

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı (İlk Eserler) soruları cevapları
İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı (İlk Eserler)

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı (İlk Eserler)Soru 1


Türk tarihi, coğrafyası, mitolojisi, folkloru, eski Türk örf ve adetleri, toplum yaşayışı ile ilgili en önemli ve biricik kaynak kabul edilir. Türk dilinin ilk sözlüğü sayılan bu eserde islam öncesine ait şiir örneklerine de rastlanır.

Yukarıdaki parçada özellikleri anlatılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Aşağıdaki edebi ürünlerden hangisinin Türk edebiyatının İslam öncesi dönemine ait olduğu söylenebilir?

Soru 3


Kitabın adını -- koydum. Okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin. insan her iki dünyada devleti elinde tutarsa mesut olur. Önce Küntogdı hükümdarımdan bahsettim, sonra Aytoldı'dan söz açtım. Mübarek saadet güneşi onunla parlar. Küntoğdı dediğim, doğrudan doğruya kanundur. Aytoldı ise saadettir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 4


Halil'in "Kitabü'l Ayan"ında yaptığı gibi, kullanılan kelimelerle terk edilen kelimeleri bir kitapta bir araya getirmek ne zamandır aklımda doğar dururdu. Türk diliyle Arap dilinin at başı yürüdüğü bilinsin diye isterdim bunu. Kitaba, Türklerin söyledikleri şiirlerden serpiştirdim. Ak ve kara günlerinde yüksek düşüncelerle söylenmiş olan savlarını da aldım.

Bu parçada yazar aşağıdaki yapıtların hangisinden söz etmektedir?

Soru 5


Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle İslam etkisinde gelişen geçiş dönemi edebiyatının ürünlerinin adlarıdır?

Soru 6


Kutadgu Bilig ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


Atabetü'l-Hakayık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


---; halk tasawuf şiir çığırımızı açmakla, tekke şiirimizin temelini atmış, Yunus Emre gibi şairlerimizin yetişeceği manevi ortamı hazırlamıştır. Hz Muhammed, 63 yaşında vefat ettiği için, kendisi o yaşa geldiğinde kendisine toprak altında bir hücre yaptırmış ve ölünceye kadar o hücrede kalmıştır. Ünü ve etkisi Türkistan'la sınırlı kalmamış, Azerbaycan ve Anadolu'ya da yayılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 9


Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

Soru 10


---, insana her iki dünyada mutlu olmanın yollarını öğretir. Toplumla devletin ideal bir duruma gelebilmesi için neler yapmak gerektiğini anlatır. Edebiyat, dil, kültür tarihimiz açısından Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı ---- kadar önemlidir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 11


Divan-ı Hikmet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 12


12. yüzyılda Karahanlılar döneminde yaşamış olan sanatçı, iyi bir öğrenim görmüştür. Yazmış olduğu Atabetü'k-Hakayık adlı eser, Türk edebiyatında İslami düşüncenin izlerinin görüldüğü ilk ürünlerdendir. Sanatçı didaktik tarzda dörtlük ve beyitlerle yazmış olduğu bu eserde bilginin önemi gibi konular üzerinde durmuştur.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı (İlk Eserler) sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

doğukan yön
Doğru: 12
100 Puan
zokaslumkas
Doğru: 12
100 Puan
ataberk1
Doğru: 12
100 Puan
ubeyitersah
Doğru: 12
100 Puan
ezgi yüksel
Doğru: 12
100 Puan