TYT Din İslamın Farklı Yorumları ve Güncel Dini Meseleler Test

TYT Din İslamın Farklı Yorumları ve Güncel Dini Meseleler Test

TYT Din İslamın Farklı Yorumları ve Güncel Dini Meseleler Test - çöz

TYT Din İslamın Farklı Yorumları ve Güncel Dini Meseleler Test soruları cevapları
TYT Din İslamın Farklı Yorumları ve Güncel Dini Meseleler Test

TYT Din İslamın Farklı Yorumları ve Güncel Dini Meseleler TestSoru 1


Güncel dini meselelerin çözümünde öncelikle Kur’an ve sünnete başvurulur. Bu iki kaynakta sorunla ilgili bir hüküm bulunamadığında İslam’ın temel ilkelerine göre çözüm aranır. Bu amaçla sahabe görüşleri, icma ve müçtehitlerin içtihatları incelenir. Müçtehit, güncel sorunlara İslam’a uygun çözüm bulmak için elinden gelen gayreti göstererek bir görüşe ulaşır.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

Soru 2


“Hangi kazanç daha temiz ve helaldir?” sorusuna Hz. Peygamber “Kişinin elinin emeğiyle ve meşru olan her türlü alışverişle elde ettiği kazançtır.” cevabını vermiştir.

Bu hadisten,

I. Ticaret meşru yollarla yapılmalıdır.

II. Her konuda olduğu gibi alışveriş yaparken de dürüst olunmalıdır.

III. Helal kazanç elde etmek için kolay mesleklerden uzak durulmalıdır.

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

Soru 3


• Şüpheli şeylerden sakınmak gereklidir.

• Temiz, akıl ve beden sağlığına yararlı gıdalar yenilmelidir.

• Miktarın az veya çok olması bir şeyin haram hükmünü değiştirmez.

• Eti yenilen hayvanların beslenme ve kesim usullerine dikkat edilmelidir.

Bu ilkelerle ilgili,

I. Malın kullanımıyla ilgili kurallardır.

II. Gıdanın helal olmasıyla ilgili ölçütlerdir.

III. İnananların beslenmeyle ilgili tercihleridir.

sonuçlarından hangileri doğrudur?

Soru 4


İslam'a göre insan, gerek hayatta ve gerekse vefatından sonra dokunulmazdır.

Buna göre;

I. Ölüm nedenini bulmak için otopsi yapmak,

II. Hastanın yaşamına kasıtlı olarak son vermek,

III. Bir insandan diğerine tedavi maksatlı organ nakletmek

durumlarından hangileri bu ilkeye aykırıdır?

Soru 5


Hastalıklara çare aramak hem fıtri hem dinî bir gerekliliktir. Bu nedenle İslam âlimleri, uzman ve dinine bağlı bir doktorun hayati tehlike arz eden bir hastalığın şifasının ancak bu maddeler olduğunu ve başka seçeneğin olmadığını bildirmesi hâlinde kullanımını caiz görmüşlerdir.

Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

Soru 6


“Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ve bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise canlarınız, mallarınız ve namuslarınız da öyle mukaddestir, dokunulmazdır ve her türlü tecavüzden korunmuştur.”

Bu hadisten;

I. Özel yaşamın gizliliği gözetilmelidir.

II. Kutsal kabul edilen günler değerlendirilmelidir.

III. İnsanın doğuştan getirdiği haklara saygı gösterilmelidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 7


• “Kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter.”

• “… Peygamberimizin yanından bir cenaze geçti ve ayağa kalktı. Kendisine ‘O bir Yahudi’dir.’ denilince, ‘O da bir can değil mi?‘ buyurdu.”

Bu hadislerden;

I. Hata eden insanlar affedilmelidir.

II. İnsana değer verilmeli ve onuru korunmalıdır.

III. İnsanları incitecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?

Soru 8


“De ki gelin, rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; biz, sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti; umulur ki düşünüp anlarsınız.” (En'âm suresi, 151. ayet)

Bu ayetteki koyu renkle belirtilen ibare zarûrât-ı diniyye’den olan

I. canın korunması,

II. neslin korunması,

III. aklın korunması

ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

Soru 9


“Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. ...” (Maide suresi, 32. ayet)

Buna göre

I. İntihar,

II. Kan bağışı,

III. Haram maddelerle tedavi

durumlarından hangileri bu ayetin mesajıyla örtüşmektedir?

Soru 10


Aşağıdaki ilkelerden hangisi organ nakli ile ilgili değildir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin onayladığı bir tutum değildir?

Soru 12


“Yetim malına, erginlik çağına erişene kadar onun yararına olması dışında yaklaşmayın; ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Biz kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükleriz. Konuştuğunuzda, akraba bile olsa sözünüzde adil olun. Allah’a olan sözünüzü yerine getirin. Allah size bunları öğüt almanız için buyurmaktadır.” (En'âm suresi, 152. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

Paylaş

TYT Din İslamın Farklı Yorumları ve Güncel Dini Meseleler Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

الك بلوت
Doğru: 8
66.6 Puan
esmanur men
Doğru: 8
66.6 Puan
merveee71
Doğru: 7
58.3 Puan