İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çıkmış Sorular

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çıkmış Sorular çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çıkmış Sorular çöz.İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çıkmış Sorular çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çıkmış Sorular çöz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çıkmış Sorular online çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çıkmış Sorular Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çıkmış Sorular çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çıkmış Sorular çöz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çıkmış Sorular çöz

Online İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çıkmış Sorular Soruları çöz

Soru 1


İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdara yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.

Aşağıdakilerden hangisi bu inanışı yansıtmaktadır?

Soru 2


2005 yılında yapılan kazılarda Göktürklere ait bir para bulunmuştur Paranın ön yüzünde kağan ve hatun birlikte gösterilmiştir.

Yalnız bu bilgiyle Göktürklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 3


Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

Soru 4


Orhun Alfabesiyle yazılmış Göktürk Kitabeleri'nde

I. Devletin ve halkın karşılıklı olarak görevlerinin belirtilmesi

II. Hakanın her işi halkın refahı için yapmasının vurgulanması

III. Devlet adamlarının mîlletine hesap vermesinden söz edilmesi

Durumlarından hangilerinin adli devlet anlayışıyla benzerlik gösterdiği savunulabilir?

Soru 5


Aşâğıdakilerin hangisi Hunların neden olduğu kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önce, Türklerde ölen kişilerin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezarlara verilen addır?

Soru 7


Türk devletlerinden Hazar Hakanlığı aşağıdaki dinlerden hangisini benimsemiştir?

Soru 8


Uygurlar ekonomik alanda tarıma büyük önem vermişlerdir.

Bu durumun nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

Soru 9


Çin kaynaklarına göre Orta Asya da kurulan Asya Hunları evlerini topraktan yapmış Volga kıyılarıyla kırım arasında kurulan Hazarların evleriyse hep ahşaptan olup yalnız hakanın sarayı ve kaie taştan yapılmıştır.

Yukarıda verilenlere göre

I. Doğa şartlan insanların yaşam biçimini etkilemiştir.

II. Türklerde daha çok göçebe yaşantı vardır.

III. Türkler mimaride Çinlilerden etkilenmiştir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 10


Türk deviet anlayışında yönetme yetkisi kurucu hanedana özgü sayılmıştır. Bu nedenle başka bir hanedan saltanat mücadelesinde bulunmamıştır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Altaylarda Pazırık kurganlarında bulunan halı

Kazakistan da Alma Ata şehri yakınlarındaki Esik kurganındaki altın elbiseli adam zırhı

Yukarıdaki buluntular aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 12


Türk Devletlerinde

I. Taht kavgalarının ortaya çıkması

II. Toprakların gelirlerine göre bölümlere ayrılması

III. Çeşitli dinlere inanılması

Durumlarından hangileri ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması töresinin sonuçları arasındadır?

Soru 13


I Turan taktiği

II. Hayvan figürleri

III. İkili teşkilat

Türk devletferiyle ilgili yukarıdaki kavramların sanatta betimleme, savaş yöntemi, devlet yönetimi alanlarına göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Göktürk Devleti'nde Bilge Kağan'ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk Budizm'i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır.

Yalnız bu bilgiyle

I. Toplumun dini arayış içerisinde olduğu,

II. Kağanın kararlarının sorgulanabildiği,

III. Din değiştirmenin yaşam biçimini etkilediği

Durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 15


Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleriyle ilgili olarak,

I. Ülke; töre adı verilen, yazılı olmayan hukuk kurallarına göre yönetilmiştir.

II. Toprak, yurt olarak adlandırılmıştır.

III. Hükümdara devlet yönetimiyle ilgili konularda yardımcı olmak üzere danışma meclisleri kurulmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 16


İslamiyetten önce Türklerin,

I. tarımda sulama kanalları yapma,

II. halı–kilim dokumacılığı yapma,

III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme

uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir kanıtıdır?

Soru 17


İlk Türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest dış işlerinde doğudaki hakana bağlıydı.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine kanıt olduğu savunulabilir?

Soru 18


I. Bulgarlar

II. Macarlar

III. Göktürkler

Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangileri Hıristiyanlığı kabul etmiştir?

Soru 19


İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde geniş toprakların idare edilmesinin zorluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilmeye çalışılmıştır?

Soru 20


Türk tarihinde

I. Düzenli ordunun kurulması

II. Devlet teşkilatının kurulması

III. Hareketli harf sistemine dayanan matbaanın bulunması

Gelişmelerinden hangileri Hunlar Dönemine aittir?

Paylaş

Etiketler: