İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2 çöz.İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2 çöz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2 online çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2 Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2 çöz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2 çöz

Online İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2 Soruları çöz

Soru 1


Göktürkler Döneminden;

I. Kitabe

II. Minyatür

III. Balbal

yukarıdakilerin hangilerine ait örnekler günümüze ulaşmıştır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti olarak bilinmektedir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya'da yaşayan Türk topluluklarına ait ilk yerel kültürlerden biri değildir?

Soru 4


Devlet yapısında ve askerî alanda yaptığı düzenlemeleri sonraki Türk devletlerine örnek olan ve Oğuz Destanı’ndaki Oğuz Han’la özdeşleştirilen Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


İslamiyet öncesi Türklerde kurganların çevresine “Balbal” denilen küçük heykelcikler dikilmiştir. Bunlarda insanların hayattayken öldürdükleri düşman sayısı dikkate alınmıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 6


Devletler - Din ve İnanç Sistemleri

I. Göktürkler Gök Tanrı Dini

II. Uygurlar Manihaizm

III. Hazarlar Hristiyanlık

IV. Macarlar Musevilik

V. Gazneliler Müslümanlık

Yukarıda bazı Türk devletleri ve onların din ve inanç sistemlerine yer verilmiştir. Bu eşlemede yapılan hata, hangi devletlerin yer değiştirmesiyle giderilebilir?

Soru 7


Göktürkler,

I. Çin,

II. Bizans,

III. Abbasi

devletlerinden hangileriyle ticari ilişkilerde bulunmuşlardır?

Soru 8


I. Madencilik

II. Dokumacılık

III. Mimarlık

Yukarıdakilerden hangileriyle ilgili buluntular, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden önce, yerleşik hayata geçmiş olduklarının kanıtı olabilir?

Soru 9


İslamiyetten önceki Türk devletlerinde,

I. fresk,

II. minyatür,

III. heykel

sanatlarından hangileriyle ilgili yapıtlar bulunmuştur?

Soru 10


Moğolların,

I. en önemli devlet organlarının Kurultay olması,

II. ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaştırılması,

III. ordularının onlu sisteme göre oluşturulması

durumlarından hangileri Türklerden etkilendiklerini gösterir?

Soru 11


I. Tapınaklar yapmaları,

II. Dokumacılık yapmaları,

III. Sanat alanında duvar resmini kullanmaları

Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi

Türk devletlerinin yerleşik hayata geçtiğinin kanıtıdır?

Soru 12


İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde savaş öncesi keşif yapan ve sınırları denetleyen askeri birim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde Kağan adına devletin bir bölümünü yöneten hanedan soyuna mensup kişiye verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Türk tarihinin en eski yazılı kaynakları olarak kabul edilen Orhun Yazıtları aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde dikilmiştir?

Soru 15


Orta Asya Türk devletlerinde sınıf ayırımı olmamasında;

I. özel mülk kavramının gelişmemesi,

II . göçebe hayat sürmeleri,

III. müsadere sisteminin olması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi yapılarında kubbeyi kullanan ilk Türk devletidir?

Soru 17


Orta Asya' da kurulan Türk devletlerinde;

I. hakan

II. şad

III. tudun

unvanlarından hangileri hükümdar için kullanılmamıştır?

Soru 18


İslamiyet öncesi Türk topluluklarında öldükten sonra yaşama inanıldığı bilinmektedir.

Bu bilgiye göre Türklerle ilgili olarak;

I. Ölen kişinin atı ve eşyalarıyla birlikte gömülmesi,

II. Kut anlayışının görülmesi,

III. Yuğ adı verilen törenler düzenlenmesi

özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 19


İslamiyet öncesi Türklerin;

I. saban orak kullanmaları,

II. sulama kanalları yapmaları,

III. tohumluk buğday almaları

faaliyetlerinden hangileri tarımla uğraştıklarının kesin kanıtıdır?

Soru 20


İslamiyet öncesi Türklerde Kurultay'a önemli devlet adamları, boy beyleri ve hatunlar katılırdı. Yönetim, askerlik, mali, siyasi konular görüşülür ve karara bağlanırdı. Ancak Kurultay'da son söz kağana aitti.

Bu bilgiye göre;

I. toplanış amacı bakımından demokratik bir nitelik taşıdığı,

II. danışma organı özelliğine sahip olduğu,

III. dinsel meselelerin de Kurultayda görüşüldüğü

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

Paylaş

Etiketler: