İslamiyetten Sonraki Türk Destanları

İslamiyetten Sonraki Türk Destanları Nedir?

İslamiyetten Sonraki Türk Destanları

Bu yazımızda, islamiyetten sonraki türk destanları hakkında bilgiler vereceğiz. İslamiyetten Sonraki Türk Destanları içeriği, ve önemli noktalarını özetledik. Destanların özellikleri ve hangi devletlere ait olduklarına dikkat edilmelidir.

Satuk Buğra Han Destanı

Karahanlıların Müslüman olma hikayesinin ve ilk Müs­lüman Türk devletinin anlatıldığı destandır.

Manas Destanı

Kırgız Türklerinin destanıdır. Destan kahramanı Ma­nas, islamiyeti yaymak için mücadele eden bir kahramandır.

Danişmendname (Danişmend Gazi Destanı)

Anadolu'nun  fethini  ve  bu  fetihlerdeki   kahramanları anlatan Türk  destanlarındandır.  Destanın kahramanı, 11.yüzyılda yaşamış Türk devlet adamı Melik Daniş­mend Gazi'dir. Destanda, Danişmend Gazi'nin hayatı, savaşları, Anadolu'daki bazı şehirleri fethetmesi ve çe­şitli kerametleri anlatılmaktadır.

Cengiz Destanı (Cengizname)

Cengiz Destanı, Ortaasya'da yaşayan Türk boyları arasında 13. yüzyılda doğup gelişmiştir. Moğol hü­ kümdarı Cengiz'in hayatı, kişiliği ve fetihleri ile ilgili ola­rak meydana getirilmiştir. Cengizname'de, Moğol hükümdarı olan Cengiz, bir Türk kahramanı olarak kabul edilmekte ve hikaye Türk tarihi gibi anlatılmaktadır. Orta Asya Türkleri, Cengiz'i islam kahramanı olarak da görmüş ve ona kutsallık atfetmişlerdir. Ancak Cengiz Han, Batıdaki Türkler tarafından hiç sevilmemiştir. Cengiz Han'ın Müslümanlara verdiği zararlar onun sevilmemesinde etkili olmuştur. Bu yüzden Cengizname batıda yaşayan Türklerin gönüllerinde yer etmemiştir

Battalname (Battal Gazi Destanı)

Battalname Destanı'nın kahramanı Türkler arasında Battal Gazi adıyla benimsenmiş bir Arap savaşçısıdır.

Asıl destan, 8. yüzyılda, Emevilerin Hristiyanlarla yaptıkları savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiş Abdullah isimli bir kişiyle ilgili olarak doğmuştur. Arapça­ da "kahraman" anlamına gelen "Battal", Arap kahramanına verilen bir unvandır.

Türklerin Müslüman olmalarından sonra Battal Gazi destan tipi Türkleştirilmiş, önceki destan ögeleriyle zenginleştirilmiştir. Seyyid Battal adıyla da anılan bu kahraman, çok bilgili, dindar ve cömert biridir.

Bu destan, 12. ve 13. yüzyıllarda Battalname adı ile düz yazı olarak yazıya geçirilmiştir.

Köroğlu Destanı

Köroğlu, Balkanlar'dan Doğu Türkistan'a, Güneybatı Anadolu'dan Sibirya'ya kadar uzanan Türk dünyasın­da hikayeleri anlatılan ve okunan tarihi şahsiyettir. Köroğlu Destanı bu geniş coğrafyada ortaya çıkmıştır.

Köroğlu'nun kişiliği, masal ve efsane unsurlarıyla ol­dukça zenginleşmiş, karmaşık bir hal almıştır. Hikaye­lerde cinler, periler, olağan üstü güçler ve özellikle mi­tolojik unsurlar yer alır.

Edige Destanı

Destanın adı, Altınordu Hanlarından Edige Mirza Bahadır'a atfen verilmiştir. Edige'nin devletini ayakta tutabilmek için yaptığı büyük mücadeleler, ölümünden sonra destanlaştırılmıştır. 1820'yılından itibaren yazıya geçirilen Edige destanının Kazak-Kırgız, Kırım, Nogay, Türkmen, Kara Kalpak, Başkırt olmak üzere altı rivayeti tespit edilmiştir.


Yorum Yaz