2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIV

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIV

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIV - çöz

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIV soruları cevapları

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIV


Soru 1


- Balbalların ilk örneklerini vermişlerdir.

- Alp Er Tunga Destanı önemli sözlü edebiyat eseridir.

Verilen özellikler aşağıdaki Türk topluluklarından hangisine aittir?

Soru 2


Büyük Selçuklu Devleti Dönemi'nde yetişen ünlü bilgin ve şairlerdendir.

Matematik ve astronomi alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Rubaileri ile tanınır.

>Hakkında bilgi verilen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


I. Subaşı

II. Melik

III. Hacip

Yukarıdakilerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'nde vilayetlerde yerel askeri güçlerin yöneticisi ve askeri amiri olarak görev yapmıştır?

Soru 4


- Kapı Kulu Ocağının kurulması

- Kazaskerlik makamının oluşturulması

Verilen gelişmeler aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin dönemine aittir?

Soru 5


- El bombası ve havan topu imal ederek bunları kullanırlardı.

- Tünel kazıp fitil döşeyerek surların yıkılmasını sağlarlardı.

- Saltanat sancağını ve bayrağı korurlardı.

- Ordunun su ihtiyacını karşılarlardı.

Osmanlı ordusuyla ilgili verilen bu görevlerle aşağıdaki askeri sınıflar eşleştirildiğinde hangi sınıf dışarıda kalır?

Soru 6


I. Doğu klasikleri,

II. Türkçe-Arapçasözlük,

III. Hadis kitapları

Lale Devri'nde Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından kurulan matbaada, yukarıdakilerden hangileri ile ilgili eserlerin basıldığı savunulabilir?

Soru 7


- Kitab-ı Bahriye

- Seyahatname

- Keşf'üz-zünun

- Miratü'l Memalik

Yukarıda eseri verilmeyen Osmanlı düşünürü ve bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Ekber ve Erşed Sistemi aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde başlatılmıştır?

Soru 9


I. Mahmut Dönemi'nde Avrupa'dan getirilen Comte de Bonneval orduda görevlendirilmiştir. Bonneval'ın ilk işi Humbaracı Ocağının modernizasyonunu gerçekleştirmek olmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargıdır?

Soru 10


- Reform hareketleri

- I. Osmanlı Devleti'nin Avrupa yönündeki siyasi ilerleyişinin hızlanması,

- II. Avrupa'da mezhep birliğinin bozulması,

- III. Katolik Kilisesine duyulan güvenin azalması

gelişmelerinin hangisine ortam hazırlamıştır?

Soru 11


İngiltere XIX. yüzyılın başlarında Osmanlı toprak bütünlüğünü savunurken 1878'den itibaren bu politikasından vazgeçmiştir.

Bu politika değişikliğinde,

I. Almanya'nın siyasi birliğini kurarak sömürge yarışına katılması,

II. Süveyş Kanalı'nın açılması,

III. Osmanlı Devleti ile Almanya'nın yakınlaşması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 12


Osmanlı Devleti dışarıdan almış olduğu borçları ödeyemeyince alacaklı ülkeler belli devlet gelirlerini toplamak için Düyunu Umumiye İdaresini kurmuşlardır.

Böyle bir idarenin kurulması Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin yok sayıldığını gösterir niteliktedir?

Soru 13


I. Müslümanlar

II. Gayrimüslimler

III. Aydınlar

Osmanlı Devleti'nde Kanunuesasi ile yukarıdaki gruplardan hangilerine yönetimde temsil hakkı verilmiştir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesi ile ilgili gelişmeler arasında yer almaz?

Soru 15


Trablusgarp Savaşı esnasında İtalya direnişle karşılaşınca Rodos ve Onikiada'yı işgal etmiştir. Bu sırada Balkan devletleri de Osmanlı Devleti'ne savaş.açmıştır.

Bu duruma göre

I. Balkan devletleri Osmanlının zor durumundan faydalanmıştır.

II. İtalya Akdeniz'de hakimiyet kurmayı amaçlamıştır.

III. İtalya Balkan devletlerine askeri yardım yapmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 16


Kurtuluş Savaşı'nda vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kamuoyuna duyurulmuştur?

Soru 17


İstiklal Mahkemeleri üyelerinin milletvekilleri arasından seçilmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


Atatürk "Biz milli eğitim programından bahsederken eski devrin hurafelerinden ve fikri vasıflarımızla hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden Doğu'dan ve Batı'dan gelebilen bütün tesirlerden tamamıyla uzak milli seciye ve tarihimize uygun bir kültür kastediyoruz." demiştir.

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda yapıldığı söylenemez?

Soru 19


Türkiye'de okuma yazma oranı 1927'de 2,7 iken 1935'te bu oran 7,9'a çıkmıştır.

Buna göre okuma yazma oranının yükselmesinde,

I. Harf inkılabının yapılması,

II. Millet Mekteplerinin açılması,

III. Köy Enstitülerinin kurulması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 20


17 Şubat 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

Soru 21


Osmanlı Devleti zamanında devlet sınırları içerisinde olan patrikhanenin dini görevleri yanında bazı toplumsal görevleri de bulunmaktaydı.

Patrikhanenin toplumsal görevleri yeni Türk Devletinde aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

Soru 22


- Medreselerin kapatılması

- Metrik Sistem'e geçilmesi

Verilen inkılapların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23


Yeni Türk devletinde ordunun politikadan ayrılması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?

Soru 24


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması,

I. Cumhuriyetçilik,

II. Laiklik,

III. Devletçilik

ilkelerinden hangilerini korumaya yöneliktir?

Soru 25


I. Ürdün

II. Irak

lll. Lübnan

Yukarıdakilerden hangileri İngiltere'nin manda idaresi altında bulunmamıştır?

Soru 26


Boğazlar konusu Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra ilk kez aşağıdakilerden hangisinde gündeme gelmiştir?

Soru 27


Bosna Savaşı ve sonrasında verdiği aktif mücadele ile Bosna Hersek'in bağımsızlığını kazanmasında büyük bir rol oynamıştır. Bosna - Hersek'in ilk devlet başkanı seçilmiştir.

Özellikleri verilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sıratimüsta
Doğru: 26
96.2 Puan
cihangir kı
Doğru: 25
92.5 Puan
mali009
Doğru: 24
88.8 Puan
seda bilgin
Doğru: 24
88.8 Puan
mustafa çak
Doğru: 24
88.8 Puan