2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIII

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIII

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIII - çöz

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIII soruları cevapları

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIII


Soru 1


Orta Asya Türk devletlerinde Hatun unvanı verilen hükümdar eşlerinin devlet meclisine katılabilmeleri ve elçi kabullerinde bulunmaları;

I. Yönetme hakkının babadan oğula geçmediği

II. Hükümdar eşlerinin de devlet yönetiminde söz sahibi olduğu

III. Hanedanın kadın üyelerine de hükümdarlık hakkının tanındığı

yargılarından hangilerinin kanıtı sayılabilir?

Soru 2


XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesinin zayıfladığı görülmüştür.

Bu durumun yaşanmasında;

I. Kafes usulünün uygulanması

II. Azınlık isyanlarının artması

III. Halkın yönetim anlayışını değiştirmek istemesi

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

Soru 3


1740'da Fransa'ya verilen kapitülasyonların genişletilip, sürekli hale getirilmesi;

I. gümrük gelirlerinin azalması

II. demokratikleşme hareketlerinin başlaması

III. ekonominin dışa bağımlı hale gelmesi

sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir?

Soru 4


II. Mahmut dönemi Islahatları batı kültürü ile olan etkileşimin artmasına yardımcı olmuştur.Bu genellemeye;

I. İltizam sistemine son verilmesi

II. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi

III. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

yargılarından hangileri örnek olarak gösterilemez?

Soru 5


Osmanlı toplumsal yapısının farklı etnik unsurlardan oluşmasının;

I. merkeziyetçi yapının korunmasını

II. dinsel hoşgörünün yaygınlaşmasını

III. ıslahat çalışmalarının hız kazanmasını

durumlarından hangilerinin yaşanmasını zorlaştıracağı söylenebilir?

Soru 6


XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin merkezi yapısını korumasında;

I. Demiryolu ağının genişletilmesi

II. Vilayet nizamnamesinin yayınlanması

III. Ulusçuluk isyanlarının yaygınlaşması

gelişmelerinden hangilerinin olumlu bir etki yarattığı söylenemez?

Soru 7


XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde gümrük vergilerinin arttırılması ve sanayi mekteplerinin açılması;

I. Özel mülkiyetin yaygınlaşmasını engellemek

II. Ekonomik yönden dışa bağımlılığı azaltmak

III. Ülkeden çıkacak hammadde miktarını arttırmak

gelişmelerinden hangilerine yönelik olarak yapıldığı söylenebilir?

Soru 8


Osmanlı Devleti'nin sınırlarının daralmasında;

I. Osmanlıcılık düşüncesinin uygulanması

II. Anayasal düzene geçilmesi

III. Hammadde ve pazar rekabetinin artması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 9


Müslüman Türk devletlerinde devlet yönetiminde görülen bazı uygulamalar şunlardır;

I. Karahanlılar ülkeyi hükümdar ve kardeşi arasında iki idari bölgeye ayırarak yönetmiş

II. Büyük Selçuklularda hanedan ailesinden kişilere fethettikleri yerlerin yönetim hakkı tanınmış

III. Memlüklerde güçlenen herhangi bir komutana sultan olma hakkı tanınmıştır.

Bu uygulamalardan hangilerinin "ülke hükümdar ailesinin ortak malıdır" anlayışına uygun olmadığı söylenebilir?

Soru 10


Mondros Ateşkes Antlaşması ile İstanbul Hükümeti'nin ulusa karşı sorumluluklarını yerine getiremeyeceği anlaşılmıştır.

Bu durumun;

I. Bölgesel direniş cemiyetlerinin faaliyete başlaması

II. Kuva-i Milliye'nin kurulması

III. Wilson ilkeleri'nin yaygınlaşması

gelişmelerden hangilerinin yaşanmasına neden olduğu savunulabilir?

Soru 11


İstanbul Hükümeti'nin Temsil Heyeti ve Mustafa Kemal ile Amasya'da görüşmesi;

I. Ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleşmesi

II.Temsil Heyeti'nin varlığının İstanbul Hükümeti'nce tanınması

III. Milli mücadelenin tamamen yasallaşması

yargılarından hangilerinin gerçekleşmesine yardımcı olduğu söylenebilir?

Soru 12


İtilaf Devletleri'nin Misak-i Milli'nin ilanının ardından İstanbul'u işgal etmeleri;

I. Türk halkının mücadele azmini kırmak

II. Boğazların denetimini ele geçirmek

III. Osmanlı'da yaşanan demokratik gelişmelerin önünü açmak

gelişmelerinden hangilerini amaçladıkları söylenebilir?

Soru 13


Ulusal Kurtuluş mücadelesinin haklılığının uluslararası yazılı belgelerde yer aldığı yargısına;

I. Paris Barış Konferansı

II. Amiral Bristol Raporu

III. Amiral Harbord Raporu

gelişmelerinden hangileri örnek olarak gösterilebilir?

Soru 14


Sivas Kongresi'nde;

I. Kongre Başkanlığı

II. Tam bağımsızlık fikri

III. Ulusal egemenlik anlayışı

konularından hangileri üzerine tartışma yaşandığı söylenebilir?

Soru 15


I. Amasya Görüşmesi'nin yapılması

II. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması

III. Kuva-i Milliye birliklerinin kurulması

IV. Misak-i Milli'nin ilanı

yukarıdaki gelişmelerden hangileri üzerinde Temsil Kurulu'nun etkisinden söz edilemez?

Soru 16


Kütahya-Eskişehir Savaşlarında yaşanan yenilgi üzerine TBMM gerekli önlemlerin alınması için çabuk karar alınıp çabuk uygulanmasına özen göstermiştir.

Bu duruma;

I. Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması

II. Başkomutanlık yasasının çıkarılması

III. Düzenli orduya geçilmesi

gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde I. İnönü Savaşı'nın kazanılmasının etkisinden söz edilemez?

Soru 18


Lozan Konferansı'nda;

I. Kapitülasyonlar

II. Boğazlar

III. Musul Sorunu konularından hangileri

Misak-i Milli'ye uygun olarak çözüme kavuşturulmuştur?

Soru 19


TBMM Lozan Konferansı'na katılacak heyetten kapitülasyonlar konusunda taviz verilmemesi istenmiştir.

Bu durum TBMM'nin;

I. Ulusal iradenin egemen kılınması

II. Ulusal çıkarların korunması

III. Ekonomik bağımlılığın kaldırılması

yargılarından hangilerini dikkate aldığının kanıtı olarak gösterilebilir?

Soru 20


Kurtuluş Savaşı'nda;

I. Kars, Sarıkamış ve Iğdır'ın TBMM'ye bağlanması

II. Doğu sınırının kesinleşmesi

III. Sevr anlaşmasının uygulanamaz olduğunun anlaşılması

gelişmelerinden hangilerinin Gümrü Anlaşması ile ilgili olduğu söylenemez?

Soru 21


I. Türk Tarih Kurumunun kurulması

II. Aşar vergisinin kaldırılması

III. Siyasal ve ekonomik bağımsızlığın sağlanmasının temel koşul olarak benimsenmesi

IV. Kadınlara siyasal haklar verilmesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan olduğu söylenebilir?

Soru 22


I. Lozan Barış anlaşmasında ulusal sınırlar içerisinde yaşayan herkesin Türk vatandaşı sayılması

II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Yabancı okulların devlet denetimine alınması

III.Türkçe'nin yabancı dillerin baskısından kurtarılması amacıyla çalışmalar yapılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Yeni Türk Devletinin içişlerine karışılmasını önleme amacına yönelik olduğu söylenebilir?

Soru 23


Seçme ve seçilme hakkının belirli bir yaşın üzerindeki tüm vatandaşlara tanınmış olması Atatürk'ün;

I. Cumhuriyetçilik

II. Milliyetçilik

III. İnkılapçılık

ilkelerinden hangileri ile doğrudan ilgilidir?

Soru 24


Cumhuriyet Dönemi'nde tarım alanında gelişmenin sağlanmasında;

I. Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması

II. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması

III. Özel mülkiyet anlayışına son verilmesi

durumlarından hangilerinin olumlu bir katkı sağladığı söylenemez?

Soru 25


1926 tarihli Türk Medeni Kanunu ile Patrikhane'nin ekonomik ve siyasi yetkisi kaldırılmıştır.

Bu gelişmenin;

I. çağdaş toplum yapısının oluşması

II. azınlık sorunun çözüme kavuşması

III. eğitimde birliğin sağlanması

durumlarından hangilerinin gerçekleşmesinde etkili olduğu savunulabilir?

Soru 26


Serbest Cumhuriyet Fırkasının parti programında;

I. Liberal ekonomik anlayışının uygulanması

II. İki dereceli seçim sisteminin devam etmesi

III. Laiklik ve milliyetçilik ilkesine bağlılık

durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

Soru 27


Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleşen bazı olaylar şunlardır;

I. Vagon-li olayı

II. Şeyh Sait İsyanı

III. Razgart Olayı

IV. Menemen Olayı

yukarıdaki gelişmelerden hangileri demokrasinin gereği olan çok partili hayata geçiş süresinin eski düzen yanlılarınca kullanılmaya çalışıldığının göstergesidir?

Paylaş

Etiketler:
2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIII sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

enis
Doğru: 26
96.2 Puan
aysel altun
Doğru: 26
96.2 Puan
aysee.
Doğru: 26
96.2 Puan
erdinç hast
Doğru: 25
92.5 Puan
yakuparslan
Doğru: 25
92.5 Puan