2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı XII

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı XII

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı XII - çöz

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı XII soruları cevapları
2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı XII

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIISoru 1


Türk tarihinde örgün eğitim kurumlarını oluşturan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Dini ve ahlaki öğütlerini "hikmet"ler halinde yazan, ölümünden çok sonra Timur tarafından mezarı üzerine türbe yaptırılan ve "Hazret-i Türkistan" adıyla anılan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyasettin Keyhüsrev'in kardeşi adına yaptırılan, büyük bir tıp külliyesi şeklinde planlanan ve Anadolu Selçuklularının ilk tıp okulu kabul edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Osmanlı Devleti'nde 1402'den 1413'e kadar taht kavgalarıyla geçen Fetret Devri'nin yaşanmasına neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nde valide sultan tarafından idare edilen, padişahların aile hayatının geçtiği ve aynı zamanda bir eğitim kurumu görevi üstlenen saray bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde seyfiye meslek grubuna mensup görevlilerden biri değildir?

Soru 7


Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim erkeklerden askerlik yapmamaları karşılığında alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


XVII. yüzyılda İran üzerine yaptığı seferler sonrasında Revan ve Bağdat'ı alan, bu nedenle "Bağdat Fatihi" olarak anılmaya başlanan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Osmanlı Devleti'nde,

I. çiçek aşısının uygulanması,

II. itfaiye bölüğünün kurulması,

III. Türklere ait ilk matbaanın açılması

durumlarından hangileri Lale Devri'nde ilk defa gerçekleştirilmiştir?

Soru 10


XIX. yüzyılda milliyetçilik hareketlerinin etkisiyle Osmanlı Devleti'ne karşı isyan eden ilk topluluk ile bağımsızlığını kazanan ilk topluluk aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi gelişmelerinden biri değildir?

Soru 12


Osmanlı Devleti'nin ilk özel gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkili olan konferans aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


I. Dünya Savaşı sırasında her türlü imkansızlığa rağmen Medine'yi savunmaya devam eden ve "Medine Müdafii' unvanıyla tanınan komutan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi'nde mücadele edilen yerlerden biri değildir?

Soru 16


• Tüm cemiyetleri tek çatı altında toplayarak mücadelenin merkezi yönetime sahip olmasına katkı sağlamıştır .

• Her bakımdan ulusal özellik gösterir.

Özellikleri verilen kongre aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


Mustafa Kemal 7 Kasım 1919 seçimlerinden sonra Anadolu'dan seçilen ve Meclis toplantısına katılmak üzere lstanbul'a gidecek olan milletvekillerinden bazı isteklerde bulunmuştur.

Mustafa Kemal'in bu istekleri arasında yer alan,

I. kendisinin Meclis başkanı seçilmesi,

II. Mecliste Müdafaa-i Hukuk Grubunun oluşturulması,

III. Misakımilli'nin kabul edilmesi

durumlarından hangileri son Osmanlı Mebuslar Meclisi toplantısında kabul edilmiştir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'nin kabul ettiği ilk kanundur?

Soru 19


Aşağıdakilerden hangisi II. İnönü Muharebesi'nin sonuçlarından biri değildir?

Soru 20


Takrir-i Sükun Kanunu aşağıdaki olaylardan hangisiyle ilgili olarak çıkartılmıştır?

Soru 21


Atatürk'ün "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." sözü,

I. cumhuriyetçilik,

II. halkçılık,

III. devletçilik

ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?

Soru 22


Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

Soru 23


Yeni Türk harflerinin kabulü ile

I. Batı dünyası ile kültürel alışverişin hızlanması,

II. okuryazar oranının artması,

III. basılan kitap sayısının artması

durumlarından hangileri gerçekleşmiştir?

Soru 24


Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk devletinde hukuk alanında inkılap yapılmasını gerektiren sebeplerden biri değildir?

Soru 25


İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948'de aşağıdakilerden hangisi tarafından kabul edilmiştir?

Soru 26


Türkiye'de çağdaş anlamda edebiyat tarihçiliğinin temelini atan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, Ankara Dil ve Tarih ·Coğrafya Fakültesinde hocalık yapmış Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu adlı eseriyle ünlenen, Demokrat Partinin kurucularından olan fikir ve siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27


Uluslararası ilişkilerde bloklar arası gerginliği azaltmak amacıyla karşılıklı görüşmelerin tercih edildiği ve ABD Başkanı Kennedy ile SSCB Başkanı Kruşçev'in bir araya gelerek başlattıkları dönem aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Paylaş

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı XII sorularını online çözebilirsiniz.