KPSS A Grubu Hukuk Deneme Sınavı

KPSS A Grubu Hukuk Deneme Sınavı çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS A Grubu Hukuk Deneme Sınavı çöz.KPSS A Grubu Hukuk Deneme Sınavı çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS A Grubu Hukuk Deneme Sınavı çöz. KPSS A Grubu Hukuk Deneme Sınavı online çöz

KPSS A Grubu Hukuk Deneme Sınavı Çöz

KPSS A Grubu Hukuk Deneme Sınavı çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS A Grubu Hukuk Deneme Sınavı çöz. KPSS A Grubu Hukuk Deneme Sınavı çöz

Online KPSS A Grubu Hukuk Deneme Sınavı Soruları çöz

Soru 1


2017 Anayasa değişiklikleri dikkate alındığında Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili yetki ve görevlerinden biri değildir?

Soru 3


1982 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


TBMM'deki siyasi parti gruplarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği olmasına karşın, kamu tüzel kişilikleri anayasada düzenlenmemiştir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisinde konu yönünden yetkisizlik hali söz konusu değildir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının özellikleri arasında sayılamaz?

Soru 8


I. İl

II. Üniversite

III. Büyükşehir Belediyesi

Yukarıdakilerden hangileri kanunla kurulur?

Soru 9


Askeri Yüksek idare Mahkemesi ne zaman kaldırılmıştır?

Soru 10


1982 Anayasası’na göre milletvekili olabilmek için doldurulmuş olması gereken yaş aşağıdakilerden hangisidir? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 11


1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi milletvekili olamaz?

Soru 12


1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 13


1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üye sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (2017 Anayasa Değişikliğine göre)

Soru 14


I. Adli kolluk amiri

II. Cumhuriyet savcısı

III. Sulh ceza hakimi

IV. Mahkeme

Yukarıdakilerden hangileri tutuklama kararı verebilecekler arasında yer alır?

Soru 15


CMK'de düzenlenen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 16


Aşağıdaki hallerden hangisinde bilirkişiye başvurma zorunluluğu yoktur?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi hakimin hukuk yaratması ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Soru 18


Gaiplik hali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 19


Elbirliği mülkiyetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 20


A, kitabını okuması için B ile ödünç sözleşmesi akdetmiştir. B ise kitabı, aldığı borca karşılık kitabın asıl sahi· binin A olduğunu bilmeyen D'ye rehin olarak vermiştir. D ise rehne konu olan bedeli alamadan ölmüştür.

Yukarıdaki olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 21


Sözleşmeden doğan şufa hakkının tapu kütüğüne şerhi en çok ne kadar süre için etkili olur?

Soru 22


İpotekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 23


Borçlunun temerrüdü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 24


Alacağın temliki (devri) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 25


Zaman aşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 26


Müteselsil alacaklılık hali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 27


"A ile B, arsa payı karşılığı inşaat yapımı konusunda anlaşmışlardır. Müteahhit B, konutları teslimde geciktiği her ay için 1.000 TL ödemeyi vaat etmiştir"

Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 28


"10 yaşlarındaki A ve B, semtteki boş binanın camlarını, taş atmak suretiyle kırmışlardır."

Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 29


Poliçede aval ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 30


"Tescilli bir marka, koruma süresinin bitiminden itibaren belli süre içinde yenilenmezse, hükümsüz kalır."

Buna göre bu süre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 31


Aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi değildir?

Soru 32


Kolektif şirketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 33


Aşağıdaki kararlardan hangisinde anonim şirketlerde genel kurul toplantı ve karar yeter sayısı oy birliği ile sağlanır?

Soru 34


Kambiyo senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 35


Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 36


Rehnln paraya çevrilmesi yolu ile takipte, takip devam etmekteyken rehin satışı sonucunda elde edilecek paranın rehin alacaklısının alacağına yetmeyeceğinin anlaşılması halinde, alacaklının talebi üzerine icra dairesi tarafından düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37


Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin yetki alanı dışında kalan bir durumdur?

Soru 38


Genel iflas yolu ile takipte, borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi halinde itirazın kaldırılması talebini incelemekle görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 39


Borçlunun iflasına hükmedilmesiyle birlikte, borçlunun mal varlığının tasfiye giderlerini karşılamaya yetmemesi halinde aşağıdaki iflas organlarından hangisi tasfiye sürecinde yer alır?

Soru 40


Aşağıdakilerden hangisi iflasın sonuçlarından birisi değildir?

Paylaş

Etiketler: