KPSS A Grubu İktisat Deneme Sınavı

KPSS A Grubu İktisat Deneme Sınavıonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS A Grubu İktisat Deneme Sınavı çöz. KPSS A Grubu İktisat Deneme Sınavı online çöz

KPSS A Grubu İktisat Deneme Sınavıonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS A Grubu İktisat Deneme Sınavı çöz. KPSS A Grubu İktisat Deneme Sınavı online çöz

KPSS A Grubu İktisat Deneme Sınavıonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS A Grubu İktisat Deneme Sınavı çöz.KPSS A Grubu İktisat Deneme Sınavı Çöz

KPSS A Grubu İktisat Deneme Sınavıonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS A Grubu İktisat Deneme Sınavı çöz. KPSS A Grubu İktisat Deneme Sınavı online çöz

Online KPSS A Grubu İktisat Deneme Sınavı Soruları çöz

Soru 1


Fındık talep denklemi P = 120 - 2Q ve arz denklemi P = 40 + 2Q iken devlet fındığın taban fiyatını 100 TL olarak belirlemişse aşağidakilerden hangisi söz konusu olur?

Soru 2


QD = 10 - 2P şeklinde verlien bir talep denkleminde fiyat 2 TL iken talebin fiyat esnekliği kaçtır?

Soru 3


İki malın marjinal faydalarının birbirine oranının, fiyatlannın birbirine oranına eşit olduğu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 4


Toplam maliyet eğrisine orijinden çizilen teğetin açısının en küçük olduğu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 5


Bir mala yönelik talep denklemi QD = 200 - 2P'dir.

Malın fiyatı 75 liradan 50 liraya düştüğünde tüketici rantı ne kadar değişir?

Soru 6


Piyasalarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


I. Ölçeğe göre artan getiri durumurida uzun dönem ortalama maliyet eğrisi azalandır.

II. Uzun dönem dengesinin sağlandığı noktaga kısa dönem ortalama maliyet eğrisi ve uzun dönem ortalama maliyet eğrisi minimumdur.

III. Negatif dışsal ekonomiler, söz konusu olduğunda uzun dönem ortalama maliyet eğrisi aşağı kayar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 8


Cournot düopoi modeliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


2018 KPSS A İktisat Deneme Sınavı Soru 8

Yukarıda A ve B malları ile ilgili olarak gelir - talep ilişkileri verilmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 10


Monopolcü firmanın marjinal maliyeti 100, talep esnekliği - 2 iken monopolcünün karını maksimize ettiği fiyat kaçtır?

Soru 11


Homojen bir malın, az sayıda firma tarafından üretildiği piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


I. Oligopol piyasasına örnektir.

II. Marjinal hasılat eğrisi sürekli değildir.

III. Denge istikrarsızdır.

Yukarıdakilerden hangileri "Dirsekli Talep Eğrisi Modeli"ne ilişkin doğrudur?

Soru 13


Bir ülkede toplam nüfus 192 milyon, aktif nüfus 180 milyon, sivil İş gücü 150 milyon iken 120 milyon işçi istihdam ediliyorsa bu ülkedeki istihdam oram ve bağımlılık oram yüzde kaçtır?

Soru 14


Bir ekonomide tüketim (C) = 40 + 0,6Y,

yatırım (I) = 60 + 0,3Y, kamu harcaması (G) 100 ve net ihracat (NX) = 150 olarak verilmektedir.

Buna göre ekonomide gelir ve tasarruflar ne kadardır?

Soru 15


Klasik sistemde, paranın dolaşım hızında gerçekleşecek bir azalma sonucunda fiyatlar genel düzeyi ve reel gelir nasıl etkilenir?

Soru 16


Üretimin üç bölgesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 17


Dışa açık bir ekonomide hükümetin daraltıcı para politikası uygulaması durumunda faizler ile ulusal paranın değeri ve dış ticaret açığı nasıl değişir?

Soru 18


Bir ekonomide diğer koşullar sabitken otonom harcama çarpanının artması halinde IS/LM analizi çerçevesinde faiz oranı ve gelir düzeyi nasıl değişir?

Soru 19


I. Otonom tüketim harcaması artışı

II. Otonom vergilerin artırılması

III. Para arzı artışı

IV. Kamu harcamalarının artırılması

Yukarıdakilerden hangileri dışa kapalı bir ekonomide hem IS eğrisinin hem de toplam talep eğrisinin aynı anda sağa kaymasına neden olur?

Soru 20


I. Sermaye hareketliliği tamdır.

II. Dış ticaret ülkeler arası gelir farklılıklarını eşitler.

III. Fiyatlar veridir.

IV. İhracat nominal döviz kurunun fonksiyonudur.

V. Yurt içi faiz haddi, yurt dışı faiz haddine eşittir.

Yukarıdakilerden hangileri Mundell - Fleming Modelinin temel varsayımları arasında yer almaz?

Soru 21


Bir, ekonomide devletin vergi gelirleri (T) 2500, kamu harcamaları (G) 1200, transfer harcamaları (TR) 800 ve net borç faiz ödemesi 400 birim olduğunda, ulusal gelir 10,000 birimdir.

Buna göre söz konusu ekonomide faiz dışı fazla oranı yüzde kaçtır?

Soru 22


Parasalcı iktisatta ekonominin doğal işsizlik oranından düşük bir işsizlik oranında faaliyet gösterebilmesi için enflasyon oranının sürekli olarak yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Hızlandırma Hipotezinin geçerliliği, aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır?

Soru 23


Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesyen Modelde kısa dönem topliım arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedenidir?

Soru 24


Nispi Gelir Hipotezinde öne sürülen "tık (takoz, dişli) etkisi" aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Soru 25


Toplam arz eğrisinin Keynesyen bölgesinde dengede olan bir ekonomide, Merkez Bankasının kamu menkul kıymetleri ile repo yapması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Soru 26


Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası tarafından uygulanan genişletici para politikasının göstergesi olamaz?

Soru 27


Halkın alternatif likit kabul ettiği tüm varlıkları para arzı tanımı içerisinde değerlendiren görüş, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 28


Para arzı 100 ve paranın dolaşım hızı 10 birim olan dışa açık bir ekonomide tüketim harcamaları 450, yatırım harcamaları 150 ve kamu harcamaları 250 ise net ihracat ne kadardır?

Soru 29


Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası para politikası araçlarından biridir?

Soru 30


I. Mutlak gelir

II. Hisse senedinin getirisi

III. Tasarruflar

IV. Sürekli gelir

Yukarıdakilerden hangileri M. Friedman'ın Modern Miktar Teorisinde para talebini etkileyen faktörler arasında yer alır?

Soru 31


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1988 - 89 stagfiasyonunu aşmak için alınan 4 Şubat Kararlarının hükümleri arasında yer almaz?

Soru 32


Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası para arzı tanımlarından M2 içerisinde yer alır?

Soru 33


Fizyokratlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 34


"Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri" ve "Ulusların Zenginliği" adlı eserlerin yazarları, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 35


Marshall - Lerner Yaklaşımına göre devalüasyonun dış ticaret dengesini olumlu etkilemesi için hangi koşul sağlanmalıdır?

Soru 36


Genişletici para politikasının faiz oranı ve gelir üzerindeki etkisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 37


R. Nurkse'ye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 38


Aşağıdakilerden hangisi Rostow'un öne sürdüğü Gelişme Aşamaları Teorisine göre yanlıştır?

Soru 39


Klasik iktisadi Yaklaşıma göre aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Soru 40


Türkiye'de yaşanan 2001 Şubat kriziyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

Etiketler: