KPSS A Grubu Muhasebe Deneme Sınavı

KPSS A Grubu Muhasebe Deneme Sınavıonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS A Grubu Muhasebe Deneme Sınavı çöz. KPSS A Grubu Muhasebe Deneme Sınavı online çöz

KPSS A Grubu Muhasebe Deneme Sınavıonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS A Grubu Muhasebe Deneme Sınavı çöz. KPSS A Grubu Muhasebe Deneme Sınavı online çöz

KPSS A Grubu Muhasebe Deneme Sınavıonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS A Grubu Muhasebe Deneme Sınavı çöz.KPSS A Grubu Muhasebe Deneme Sınavı Çöz

KPSS A Grubu Muhasebe Deneme Sınavıonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS A Grubu Muhasebe Deneme Sınavı çöz. KPSS A Grubu Muhasebe Deneme Sınavı online çöz

Online KPSS A Grubu Muhasebe Deneme Sınavı Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdaki işletmelerden hangisi bilanço esasına göre defter tutmakla beraber mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında Tekdüzen Hesap Planının işleyişi hükümlerine uymak zorunda olmayan, kapsam dışında bırakılan işletmeler arasında yer almaz?

Soru 2


Aşağıdaki ifadelerden hangisi tebliğde yer alan bilanço ilkelerlnden biri değildir?

Soru 3


Aşağıdaki ifadelerden hangisi Alınan Çekler hesabı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Soru 4


Bir işletmede Eylül ayı sonunda, indirilecek KDV hesabının kalanı 27.000 TL, Hesaplanan KDV hesabının kalanı 35.000 TL ve Devreden KDV hesabının kalanı 7.000 TL'dir.

Bu bilgilere göre ay sonunda yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?

Soru 5


Aşağıdaki hesaplardan hangisi diğer duran varlıklar grubunda yer almaz?

Soru 6


Tamamı kredili olarak satın alınan KDV hariç 50.000 TL'lik malın teslim alınması sırasında 1.200 TL'lik malın satış özelliğini kaybettiği tespit edilmiştir. Hasar bedeli daha sonra sigorta şirketinden tahsil edilecektir. (KDV oranı % 18'dir)

Bu bilgilere göre teslim alma sırasında yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?

Soru 7


Aşağıdaki hesaplardan hangisi Diğer Dönen Varlıklar grubunda yer almaz?

Soru 8


Uçar Gıda Sanayii AŞ dönem karı üzerinden 300.000 TL kurumlar vergisi hesaplamıştır. Dördüncü üç aylık geçici vergi ödendiğinde ise peşin ödenen vergiler 245.500 TL'ye ulaşmıştır.

Bu bilgilere göre yıl sonu itibarıyla karşılığın oluşturulması ve izleyen dönemde tahakkuk fişinin alınması ile ilgili yapılacak kayıtlarda aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?

Soru 9


Aşağıdaki işlemlerden hangisi vergi mevzuatı açısından kanunen kabul edilmeyen giderler arasında yer almaz?

Soru 10


İşletmeye ait iktisadi kıymetlerin değerlenmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi parasal olmayan aktif kalemler arasında yer almaz?

Soru 12


Bileşik iç iskonto yöntemine göre % 12 faiz oranı ile o iskonto ettirilen 2 yıl vadeli bonoya karşılık 30.000 TL elde edilmiştir.

Bu bilgilere göre iskonto tutarı kaç TL'dir?

Soru 13


Bankaya yıllık % 18 faiz oranı üzerinden yatırılan bir miktar paranın 2/3'ü 72 günde 1.440 TL faiz getirmiştir.

Buna göre bankaya yatırılan anapara kaç TL'dir?

Soru 14


İşletme bankadan gelen hesap özetiyle kendi hesaplarını karşılaştırmış ve 2.300 TL'lik fark saptanmıştır. Yapılan incelemede satıcılara keşide edilen çekin banka tarafından ödendiği, ancak işletmenin kayıtlarında yer almadığı tespit edilmiştir.

Bu bilgilere göre yapılması gereken kayıtta borçlandırılması gereken hesap aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgill yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


İşletme, önceki yıllarda iflas eden alıcıdan olan 17.000 TL'lik alacağını karşılığı ile mahsup ederek kayıtlardan çıkarmıştır. Söz konusu alacak, içinde bulunulan dönemde aciz vesikasına dayanarak tahsil edilmiştir.

Bu bilgilere göre yapılacak kayıtta alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi stokların maliyetine alınmayan ve oluştukları dönemde doğrudan gider yazılan işlemler arasında yer almaz?

Soru 18


Aşağıdaki hesaplardan hangisi gelir tablosunun faaliyet giderleri bölümünde yer alır?

Soru 19


Aşağıdaki kalemlerden hangisi kar dağıtım tablosunda yer almaz?

Soru 20


20. - 22. SORULARI AŞAGIDAKI BiLGiLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Mal hareketlerinde sürekli envanter yöntemini kullanan Uçar Ltd. Şti.'nin Ticari Mallar hesabı ile ilgili bilgileri aşağıdaki gibidir:

Dönem başı stok: 60 000 TL

Dönem içi alışlar (KDV dahil) : 106 200 TL

Alıştan iadeler (KDV dahil) : 5 900 TL

Alış giderleri (KDV dahil) : 2 360

Yurt içi satışlar (KDV dahil) : 88 500

Satıştan iadeler (KDV dahil) : 5 310

Ticari Mallar hesabının alacak tarafı toplamı 59.000 TL'dir. İşletme satışlarını % 50 karla yapmaktadır. (KDV oranı % 18'dir.)

Bu bilgilere göre alış iskontoları kaç TL'dir?

Soru 21


Aynı bilgilere göre Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı kaç TL kalan verir?

Soru 22


Aynı bilgilere göre brüt satış karı kaç TL'dir?

Soru 23


23. VE 24. SORULAR! AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Hasara uğrayan 30.000 TL maliyetli bir ticari mal için 3/5 oranında karşılık ayrılmıştır. Söz konusu mal izleyen yıl içinde KDV hariç 20.000 TL'ye satılmıştır. (KDV oranı % 18 olarak alınacaktır.)

TMS 2: Stoklar Standardına göre malın satışına ilişkin yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmıştır?

Soru 24


Malın satışında ortaya çıkan kar ya da zarar kaç TL'dir?

Soru 25


2017'de 50.000 TL'ye satın alınan hisse senetlerine aynı yılın sonunda % 30 oranında karşılık ayrılmıştır. Söz konusu hisse senetlerinin % 30'u 2018 yılı içinde banka aracılığıyla 18.000 TL'ye satılmıştır.

Bu bilgilere göre satış işleminin kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?

Soru 26


Maliyet bedeli 60.000 TL ve ekonomik ömrü 5 yıl olan makine için yasal üst sınırdan azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayrılacaktır. 

Bu bilgilere göre makinenin 2. yıl sonundaki net değeri kaç TL'dlr?

Soru 27


Aşağıdaki hesaplardan hangisi Maddi Olmayan Duran varlıklar grubunda yer almaz?

Soru 28


Aşağıdaki hesaplardan hangisi Sermaye Yedekleri grubunda yer almaz?

Soru 29


C mamulünü üreten firma standart olarak 1 birim mamul üretmek için 3 kg hammadde kullanmaktadır. Ham maaddenin standart birim fiyatı 20 TL'dir. Haziran ayında 2.000 birim mamul üretilmiş ve 6.500 kg ham madde kullanılmıştır. Filli maliyetler ise bir birim için 22 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu bilgilere göre direkt ilk madde ve malzeme miktar farkı kaç TL'dir?

Soru 30


Dönen Varlık / Pasif Toplamı: 0,40

Cari Oranı: 2

olan bir işletmenin Duran Varlık / Devamlı Sermaye oranı kaçtır?

Soru 31


31. - 33. SORULARI AŞAGIDAKI BiLGiLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Bir işletmenin 31.12.2017 tarihli bilanço ve gelir tablosuna ait bilgileri şöyledir:

Hazır Değerler 2.000

Menkul Kıymetler 3.000

Tlcari Alacaklar 5.000

Stoklar 8.000

Duran Varlıklar 22.000

KVYK ?

Mali Borçlar (UV) 8.000

Ödenmiş Sermaye 15.000

Dönem Net Karı 5.000

Yurt içi Satışlar 20.000

Satış iskontoları 2.000

Satışların Maliyeti 16.000

Bu bilgilere göre Asit Test Oranı kaçtır?

Soru 32


Aynı bilgilere göre işletmenin Stok Bağımlılık Oranı kaçtır?

Soru 33


Aynı bilgilere göre işletmenin Finansal Kaldıraç Oranı % kaçtır?

Soru 34


Aşağıdaki kalemlerden hangisi fon akım tablosunda fon kullanımları arasında yer almaz?

Soru 35


İşletme nominal değeri 12.000 TL vadesi 10.4.2019'da dolacak olan alacak senedi için yıllık % 24 reeskont faiz oranı ile dış iskonto yöntemini kullanarak reeskont hesaplamıştır, (Bir ay 30 gün olarak alınacaktır.)

Bu bilgilere göre 2018 yılı sonunda senedin tasarruf değeri kaç TL'dir?

Soru 36


İşletmenin bankadan talep ettiği 60.000 TL tutarındaki 6 ay vadeli kredi işletmeye 54.600 TL olarak ödenmiştir.

Bankanın bu işlemde uyguladığı faiz oranı % kaçtır?

Soru 37


Aşağıdakilerden hangisi mukayyet değer ile değerlenemez?

Soru 38


% 35 karla satılan bir malın satış fiyatına % 20 indirim yapıldığında 96 TL kar elde ediliyor.

Yukarıdaki bilgilere göre bu malın maliyeti kaç TL'dir?

Soru 39


Bir ürün % 25 kar ile satılmaktadır.

Bu ürünün maliyeti ve satış fiyatı % 20 oranında artırılırsa kar oranı yüzde kaç olur?

Soru 40


Bir işletmenin satın aldığı 80 parça ürünün 20 tanesi defolu çıkmıştır. Defolu ürünlerin maliyeti üzerinden % 15 zarar ile satılması planlanmaktadır.

İşletme zarar etmemek için kalan parçaları maliyet bedeli üzerinden en az yüzde kaç karla satmalıdır?

Paylaş

Etiketler: