2021 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 5Soru 1


Haritada gösterilen numaralı yörelerin depremsellik özellikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

KPSS Coğrafya Deneme Sınavı Cevaplı

Soru 2


Türkiye'de büyükbaş hayvan türleri içinde en çok yetiştirilen sığırdır. Meralarda sığır besiciliği daha çok yazları yağışlı geçen, gür otlakları olan yerlerde yoğunlaşmıştır. Büyük şehirlerin çevresinde ise besi (ahır) hayvancılığı gelişmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi besi hayvancılığının çok geliştiği ve beslenen sığır sayısı en çok olan illerden biri değildir?

Soru 3


Türkiye’de arazi kullanım koşulları göz önüne alındığında, aşağıdaki yerlerin hangisinde karşısında verilen ekonomik etkinlik gelişmemiştir?

Soru 4


2018 TÜIK verilerine göre net göç hızı en çok olan (en çok göç gönderen) illerden biri de Ağrı'dır.

Buna göre Ağrı ilindeki bu durum,

I. tarımda makineleşme,

ll. tarlaların miras yoluyla küçülmesi,

III. iş olanaklarının kısıtlı olması

özelliklerinden hangileriyle ilgili olabilir?

Soru 5


I. Batı Torosların güneye bakan yamaçlarından doğan akarsuların ağız kesiminde büyük deltalar oluşmasını engelleyen faktör akarsu havzalarındaki kayaçların litolojik özellikleridir.

II. Sakarya Nehri'nin ağız kesiminde büyük bir delta oluşmasını engelleyen faktörler kıyı akıntıları ve kıyı derinliğinin fazla olmasıdır.

III. Orta Karadeniz'de kıyı akıntılarının etkisiz olması ve kıyı derinliğinin az olmasına bağlı olarak geniş deltalar oluşmuştur.

Türkiye'deki delta oluşumlarıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Soru 6


I. Aras

II. Susurlu

III. Kızılırmak

IV. Menderes

V. Sakarya

Yukarıda verilen nehirlerimizin hangisinde, aktığı bölgelerin yerleşim ve sanayileşme durumu dikkate alındığında kirlenme oranı en azdır?

Soru 7


I. Kocaeli

Il. Bozüyük

III. İzmir

IV. Çan

Yukarı verilen merkezlerde gelişen endüstri kolu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Ülkemizde nüfus yoğunluğu, kıyı bölgelerimizde iç bölgelere oranla daha fazladır.

Bu kurala uymayan yöremiz aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Türkiye’de aşağıda verilen kentlerin hangisinin gelişiminde diğerlerine göre farklı bir yer altı kaynağı etkili olmuştur?

Soru 10


Aşağıdaki etmenlerden hangisi, ülkemizdeki nüfus dağılışını en az etkilemektedir?

Soru 11


Ülkemizdeki Ürgüp-Göreme yöresi turizminin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha azdır?

Soru 12


Türkiye'de Karadeniz ile iç bölgeler arasında demiryolu bağlantısının sağlandığı iller hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 13


İzmir ve İstanbul limanlarının, diğerlerine oranla daha fala gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha azdır?

Soru 14


Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi sanayi ve nüfus bakımından Türkiye'de ilk sırada yer alır?

Soru 15


Aşağıdaki coğrafi bölgelerin hangisinde, ekili dikili alanların bölge toprakları içindeki payı en fazladır?

Soru 16


Aşağıdaki yerlerin hangisinde;

I. Keten, kenevir

II. Sarımsak

UUU. Pirinç

Ürünleri yoğun olarak yetiştirilmektedir?

Soru 17


Haritada gösterilen numaralı yörelerin nüfus özelikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

KPSS Coğrafya Deneme Sınavı Cevaplı

Soru 18


Türkiye'de aritmetik nüfus yoğunluğu bölgeden bölgeye ve şehirden şehire farklılık göstermektedir.

Bu durum üzerinde,

I. doğal faktörler,

II. beşeri ve ekonomik faktörler,

III. hidroelektrik potansiyel

özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

Online 2021 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 5

2021 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 5 çöz. 2021 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 5 soruları çöz. 2021 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 5 online çöz

2021 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 5 Online Çöz

Paylaş

Etiketler: