KPSS Coğrafya Türkiyenin Yer Şekilleri Testi III

KPSS Coğrafya Türkiyenin Yer Şekilleri Testi III

KPSS Coğrafya Türkiyenin Yer Şekilleri Testi III - çöz

KPSS Coğrafya Türkiyenin Yer Şekilleri Testi III soruları cevapları
KPSS Coğrafya Türkiyenin Yer Şekilleri Testi III

KPSS Coğrafya Türkiyenin Yer Şekilleri Testi IIISoru 1


Orojenezin etkisiyle meydana gelen kırılmalar, yeryüzünün bazı yerlerinde alçalmalara ve yükselmelere neden olmuştur.

Buna göre, aşağıdaki akarsulardan hangisinin bulunduğu yerde, yukarıda sözü edilen durum gercekleşmemiştir?

Soru 2


Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık % 36'sı şiddetli aşınıma uğrarken, % 22'si de çok şiddetli aşınıma uğramaktadır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Soru 3


Yurdumuzdaki sıradağlar genelde doğu batı doğrultusunda uzanırlar.

Aşağıdaki sıradağlardan hangisi bu genellemeye uymaz?

Soru 4


Aşağıdaki dağlarımızdan hangisinin zirvelerinde buzul vadisi, buzul yalağı ve hörgüç kaya gibi yer şekillerine rastlanmaz?

Soru 5


Oluşumunda karstik olaylar önemli bir etkendir. Plato yüzeyinde çok sayıda çözünme çukurlukları vardır. Bu çözünme çukurluklarının tabanı kırmızı renkli topraklarla örtülüdür. Yüzey suları kalkerlerin çatlaklarından tabana sızdığı için plato yüzeyinde su bulunmaz.

Yukarıda bazı özellikleri verilen plato aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Kum adacıkları, akarsu yataklarının genişlediği ve eğimin azaldığı yerlerde oluştuğuna göre, hangi coğrafi bölgede kum adacıklarının oluşma ihtimali daha azdır?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de iç bölgelerde kapalı havzaların yaygın olmasının nedenlerinden biridir?

Soru 8


Ülkemizde dağlar genel olarak doğu batı yönünde uzanış gösterirler.

Buna göre, ülkemizde dağların uzanış yönününün aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

Soru 9


Yer'in derinliklerinde bulunan magmanın, yeryüzüne çıkıp üst üste yığılmasıyla meydana gelen dağlara volkanik dağlar denilmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi oluşum özellikleri yönüyle volkanik dağlardan biri değildir?

Soru 10


Epirojenez, yer kabuğunun geniş alanlarında görülen yükselmeler ve çökmeler şeklinde meydana gelen kıta oluşumu hareketleridir. Epirojenez, yeryüzünün çeşitli yerlerinde olabildiği gibi, Türkiye'de de olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de epirojenez olaylarının olduğunun bir kanıtıdır?

Soru 11


Karadeniz kıyıları, Yeşilırmak ve Kızılırmak deltalarının dışında hemen her yerde düz bir şekilde uzanır. Küçük koylar hariç, önemli deniz girintileri yoktur.

Bu durumun ortaya çıkmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Soru 12


Çöküntü depremleri, karstik arazilerdeki mağaraların ve galerilerin ya da kömür ocaklarının çökmesiyle oluşan depremlerdir.

Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinde bu tür depremlerin görülme olasılığı en azdır?

Soru 13


Türkiye arazisinin % 55'ten fazlası 1000 metreden yüksektir. Yine % 10' dan fazla eğime sahip, çok eğimli ve sarp alanlar Türkiye'nin % 80'ini kaplamaktadır.

Sözü edilen bu durumun sonuçlan arasında;

I. Akarsu aşınım şekilleri yaygındır.

II. Yer altı kaynakları fazladır.

III. Ormanlık alanlar yetersizdir.

IV. Akarsuların denge profiline ulaşmaları zorlaşmıştır.

ifadelerinden hangileri gösterilebilir?

Soru 14


Türkiye ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi, epirojenik ya da orojenik hareketlerin varlığına kanıt olamaz?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye arazisinin engebeli ve yüksek olmasının sonuçlarından biri değildir?

Soru 16


Ege Bölgesi'nde;

I. deniz etkisinin iç kesimlere kadar sokulabilmesi,

II. termik santrallerin yaygın olması,

III. kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımın kolay olması,

IV. akarsuların akımlarının yıl içinde değişiklik göstermesi

gibi özelliklerden hangileri aynı nedene bağlı olarak meydana gelmiştir?

Paylaş

KPSS Coğrafya Türkiyenin Yer Şekilleri Testi III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Bahar Polat
Doğru: 16
100 Puan
ayleyn
Doğru: 16
100 Puan
LtfyNr
Doğru: 16
100 Puan
ibrahim dursun
Doğru: 16
100 Puan
tuğçe artun
Doğru: 16
100 Puan
KPSS Coğrafya Testleri