KPSS Maliye Deneme Sınavı

KPSS Maliye Deneme Sınavıonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS Maliye Deneme Sınavı çöz. KPSS Maliye Deneme Sınavı online çöz

KPSS Maliye Deneme Sınavıonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS Maliye Deneme Sınavı çöz. KPSS Maliye Deneme Sınavı online çöz

KPSS Maliye Deneme Sınavıonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS Maliye Deneme Sınavı çöz.KPSS Maliye Deneme Sınavı Çöz

KPSS Maliye Deneme Sınavıonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS Maliye Deneme Sınavı çöz. KPSS Maliye Deneme Sınavı online çöz

Online KPSS Maliye Deneme Sınavı Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin maliyeti ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi piyasa ekonomisini başarısızlığa uğratan faktörlerden biri değildir?

Soru 3


Toplumda söz sahibi olan bir kişinin markalı bir kıyafete olan talebi dolayısıyla o markayı üreten firmanın üretimini artırması aşağıdaki dışsallık türlerinden hangisine örnektir?

Soru 4


Siyasal karar alma süreçlerinin etkinliklerini dışsal ve karar alma maliyetlerine göre açıklayan model aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Vergi gelirlerinin ekonomik şartlardaki değişiklikleri yakından izleyebilmesi, konjonktürel değişikliklere uyum sağlaması ve kamu harcamalarındaki artışların vergilerle otomatik olarak karşılanabilmesi Adolph Wagner'in vergileme ilkelerinden hangisini ifade eder?

Soru 6


Vergilerle harçlar arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Vergilerle açıklamaya yönelik teorilerden hangisi vergiyi, kamu hizmetleri yapmakla yükümlü devletin egemenlik gücüne dayanarak aldığı bedel şeklinde açıklamıştır?

Soru 8


Verginin üzerinden hesaplandığı şey teknik bir miktar, fiziki bir ölçü gibi parasal olmayan bir unsur olduğu takdirde matrah türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim, ortaöğretim ve özel okulların işletilmesinden elde edilen kazançların, ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisi dışında bırakılması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan vergilerin sakıncalarından biri değildir?

Soru 11


Özel mülkiyette yer alan taşınmazlara kamu yararı nedeniyle el konulması kamu harcamalarını nasıl etkiler?

Soru 12


Wagner'in Kamu Harcamalarında Artış Kanunu aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel sınıflandırma kapsamında yer almaz?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcamalarının özelliklerinden biri değildir?

Soru 15


Fayda - maliyet analizinin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Kamu harcamaları / GSMH oranı aşağıdakilerden hangisini belirlemede kullanılır?

Soru 17


Kamu harcamasının vergi yerine borçlanma yoluyla finanse edilmesinin bireylerin tüketim kararları ile ekonominin sermaye birikimi üzerinde etkisi olmadığını ifade eden iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlanmasının amaçlarından biri değildir?

Soru 19


I. İhraç şekilleri

ll. Miktar

lll. Faiz

IV. Geri ödeme koşulları

Yukarıdaki unsurlardan hangileri devlet borçlanmasında kanunla belirlenir?

Soru 20


Dış borçlanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 21


Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankasının fonksiyonlarından biri değildir?

Soru 22


Aşağıdakilerden hangisi konversiyonun başarı ile uygulanabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

Soru 23


Aşağıdaki belgelerden hangisi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına eklenmez?

Soru 24


1982 Anayasası'na göre bütçe yasa tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kaç gün içinde görüşülmesi gerekir?

Soru 25


Aşağıdakilerden hangisi Plan - Program - Bütçe Sisteminin uygulamada başarılı olabilmesi için gerekli unsurlardan biri değildir?

Soru 26


Türkiye'de bütçe denetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 27


Gelir bütçesi tasarısı aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?

Soru 28


Devletin bütün gelir ve giderlerinin tek bir bütçe içerisinde gösterilmesini ifade eden bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29


Artan kamu harcamalarının ekonomide dışlama etkisi meydana getirmemesi için aşağıdaki politikalardan hangisi uygulanır?

Soru 30


Borçlanmayla finansmanın vergilerin ertelenmesinden ibaret olduğunu ve bu durumun da bugunkü vergileme ile denk olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?.

Soru 31


Büyüyen bir ekonomide, bütçe gelirlerindeki otomatik artışın, ekonomi üzerinde ters bir etki yaratarak ekonomiyi aşırı ölçüde istikrara getirmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Soru 32


Çeşitli üretim faktörlerinin milli gelirden aldıkları paya ne ad verilir?

Soru 33


Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının başarıyla uygulanabilmesinin koşullarından biri değildir?

Soru 34


Enflasyonist bir dönemde aşağıdakilerden hangisinden yapılacak bir borçlanma, kısa dönemde tüketim harcamalarını azaltarak ekonomide daraltıcı etki meydana getirir?

Soru 35


Vergi, resim, harç vb. mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarında değişiklik yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 36


Vergi tarifesinin matraha yanlış uygulanması sonucunda verginin eksik veya fazla tarh edilmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Soru 37


Aşağıdakilerden hangisi vergi mahkemelerinde 30 günlük dava açma süresinin istisnalarından biri değildir?

Soru 38


Kamu kesiminde karar alma süreci açıklanırken aşağıdaki akımlardan hangisinde politik mübadele, rasyonalite, metodolojik bireyselcilik varsayımlarından hareket edilmektedir?

Soru 39


Aşağıdaki şirket ortaklarından hangisinin elde ettiği gelir ticari kazanç sayılmaz?

Soru 40


I. Ücret

ll. Serbest meslek kazancı

lll. Zirai kazanç

IV. Menkul sermaye iradı

Yukarıdaki kazanç türlerinden hangileri tahsil esasına göre elde edilmiş sayılır?

Paylaş

Etiketler: