KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı

KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı. 2021 KPSS ÖABT Denemeleri kategorisi KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı çöz. KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı online çöz

KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı. 2021 KPSS ÖABT Denemeleri kategorisi KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı çöz. KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı online çöz KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı. 2021 KPSS ÖABT Denemeleri kategorisi KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı çöz. KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı online çöz

KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı. 2021 KPSS ÖABT Denemeleri kategorisi KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı çöz.KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı Çöz

KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı. 2021 KPSS ÖABT Denemeleri kategorisi KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı çöz. KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı online çöz

Online KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı Soruları çöz

Online KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı pdf indir

Online KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi'nin önemli şairleri arasında gösterilmez?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in nübüvveti öncesinde kendisine has olan özelliklerinden değildir?

Soru 3


Ebü Süfyan bu sefere çıkarken yanına erz:ak olarak torbalara doldurulmuş kavrulmuş un almıştı. Kaçarken ağırlık teşkil eden torbalardan bir kısmını atiı. Kavrulmuş una nispetle bu sefere ---- denildi.

Söz konusu parçada boş bırakılan yere gelmesi gerel{ en kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Bu eserde Taberani, 2.000 civarındaki hocasının isimlerini alfabetik sıraya göre sıralamış, her hocasından gelen rivayeti onun ismi altında kaydetmiştir. Bu eserde 12.000 kadar hadis bulunmaktadır.

Söz konusu eser, aşağıdaki hadis eser çeşitlerinden hangisi kapsamında yazılmıştır?

Soru 5


Camii türü eserlerde geleceğe ve gelecekte olacak birtakım olaylara, kıyamet alametlerine dair hadislerin yer aldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Rihle denilen hadis yolculuklarının sonuçları hakkında söylenemez?

Soru 7


Peygamber Efendimiz'e sorulan bir sual veya meydana gelen bir hadise dolayısıyla birkaç ayetin veya bir surenin tamamının nazil olmasına sebep olan hadise'te sebeb-i nüzul denir.

Aşağıdakilerden hangisi sebeb-i nüzul'un faydaları için söylenemez?

Soru 8


El-Ferra- 'Meani'I Kur'an

 Abdurrezzak bin Hemmam- 'Tefsir'

Mukatıl bin Süleyman- 'Tefsir'

Yahya bin Selam- 'Tefsir'

Söz konusu eser ve müellifleri aşağıdaki dönemlerin hangisine kaynak teşkil etmişlerdir?

Soru 9


Kur'an'ı Kerim'de alışveriş, emanet, bağış, anne-babaya hürmet, insanlara iyi davranma, namaz - oruç - hac, nikah - boşanma, miras, haklar ve sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezalar, nasihat ve kıssalardan geniş şekilde bahsedilmektedir.

Söz konusu parçada Kur'an'ı Kerim'in ana konularından hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?

Soru 10


Peygamber Efendimiz'in Kur'an'ı Kerim'den başka 'Allah'u Teara şöyle buyuruyor' dediği sözleri kutsi hadis olarak isimlendirilmektedir.

Kutsi hadis olarak nitelendirilen vahiy çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


'De ki: Andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirine destek de olsalar, onun benzerini getiremezler' (İsra- 88)

Söz konusu ayeti kerime de Kur'an'ı Kerirın'in hangi özelliğine dikkat çekilmektedir?

Soru 12


Mekke'de inmiştir. 78 (yetmiş sekiz) ayettir. Bu sürede Allah'ın nimetleri sayılır. Bunlar sayılırken bütün şuurlu varlıklara hitaben "O halde Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?" anlamına gelen ayet sık sık tekrar edilir.

Söz konusu sure aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Peygamberler, sadece peygamber olduktan sonra değil, peygamber olmadan önce de yalan söylememişler ve kimseyi aldatmamışlardır.

Söz konusu parçada peygamberlerde bulunması vacip olan sıfatlardan hangisi anlatılmaktadır?

Soru 14


Her canlı ölümü tadacaktır. Şüphesiz kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metaından başka bir şey değildir. (Al-i İmran- 185)

Söz konusu ayeti kerime aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilişkilendirilemez?

Soru 15


Mecüsiler ve hayır ve şer tanrısı şeklinde iki ilah edinen Seneviyye'de görüldüğü gibi Allah'ı kabul etmeyip O'nun dışında müstakil olarak başka ilahlar edinmedir. Bu ilah ya da ilahlar kainatta yer alan herhangi bir nesne olabildiği gibi, herhangi bir şahıs da olabilir.

Söz konusu parçada tanımı verilen şirk çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Külli-cüz-i irade ve istitaat kavramları hakkında kelami ekollerin görüşleriyle alakalı aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 17


Ev kedisi, evde yaşayan tavuk, ördek, doğan, çaylak vb. hayvanların içtiği sular, mutlak sulardan hangisi kapsamına girmektedir?

Soru 18


Aynı ihramla hem umre hem de hac yapılabilen hac çeşidi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

Soru 19


Aşağıdakilerden hangisi nikah akdinde gerçekleşen icap ve kabulün şartlarından değildir?

Soru 20


Aşağıdaki boşanma türlerinden hangisi bain talak kapsamında gerçekleşen boşanmalardan değildir?

Soru 21


Aşağıdakilerden hangisi adalet erdemi altında yer alan alt erdemlerden biri değildir?

Soru 22


İnsan nedir?

İyi ve kötü fiiller nelerdir?

Bir fiili iyi veya kötü yapan durumlar nelerdir?

İnsan iyiyi gerçekleştirmek için neler yapmalıdır?

Söz konusu sorulara cevap arayan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23


Türkçe adıyla yergi, edebiyatta biriyle şiir yoluyla alay etme, şiir yoluyla birini gülünç hale koyma, yerme anlamındadır. Klasik kültürde gülmece ve yerginin farklı aşamalarının karşılığı olan, mezemmet (kınama, yerme, yerilecek, kınanacak), hezliyat, letaif, nükte, mutayebe, şathiye ve fıkra da tarzın farklı adlandırmalarındandır.

Hakkında bilgi verilen Türk-İslam edebiyatı sanat türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24


Yemek pişirilip dağıtılan mekanlardır. 

Birçok külliye içinde mevcuttur.

İçerisinde me'kel denilen yemek salonları vardır.

Özellikleri verilen Türk-İslam mimarisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25


Sanatkarlarına "katip", "muharrir", "verrak", "hoş-nüvis" gibi isimler verilen, ölçülü ve güzel yazı yazma sanatı olarak adlandırılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26


26. - 27. soruları aşağıdaki ayeti kerimelere göre cevaplayınız.

• "İnsan neden yaratıldığına dikkatle baksın! O, fışkıran bir sudan yaratılmıştır:" (Taha 156)

• "Develerin nasıl yaratıldığına dikkatle bakmıyorlar mı?" (Gaşiye 17)

• "Ey insanlar, bir mesel getirildi, ona kulak verin, şu Allah'ı bırakıp da O'ndan başkasına yalvaranlar yak mu? Yalvardıkları varlıklar bir sinek bile yaratamazlar. Bu iş için birleşseler bile ... " (Hacc 73)

• "Ben yüzü, semaları ve arzı yaratana çevirdim." (En'am 79)

Söz konusu ayeti kerimeleri Allah'ın varlığına delil olarak kabul eden İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27


Söz konusu ayeti kerimeler Allah'ın varlığı delillerinden hangisine örnek teşkil etmektedir?

Soru 28


• Ehl-i Sünnet alimleri tarafından dinden çıkanlar anlamına gelen "Marika" ismi ile anılmışlardır.

• Abbasiler'in ilk yıllarında özellikle Ezarika, Sufriyye, Necadat gibi kolları birçok bölgede isyan çıkarmışlardır.

• Tevbe suresi 111. ayete nispetle kendilerine "Canlarını ve mallarını Allah'a satanlar" anlamında "Ehl-i Şurat" demişlerdir.

Özellikleri verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29


Aşağıdakilerden hangisi Eş'ariliğin ameli ve itikadı görüşleri için söylenmez?

Soru 30


Kendilerine has kozmogoni (alemin yaratılışı) anlayışına sahip olan bu fırkaya göre, Allah'ın sayısı bilinemeyecek kadar çoklukta melekleri vardır. Arşın üstü, alemlerin rabbidir. Arşı taşıyanlar da sekiz kutsal melektir. Ayrıca beş yetim, vaktiyle melek olan ve her biri bir gök mertebesini temsil eden şahsiyetlerdir; mesela Zuhal yıldızı melek olarak Mikail'dir ve bu meleğin yeryüzündeki karşılığı beş yetimin ilki olan Mikdad bin Esved'dir.

Melek inancı hakkındaki görüşleri verilen fırka aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31


Batı dünyasında gelişen ve bir bilim dalı olarak kabul edilen din sosyolojisi aşağıdaki Türk sosyologlardan hangisinin çabasıyla ülkemize girmiştir?

Soru 32


Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişimi tetikleyen etkenlerden değildir?

Soru 33


Bireyin, inanca bağlı yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğiyle ilgili bir şüphedir. Yani, insanın, Allah'ın kendisinden istedilderini ne düzeyde yerine getirdiğini sorgulaması şeklinde ortaya çıkan şüphedir.

Söz konusu parçada hakkında bilgi verilen dini şüphe çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 34


Din değiştirme ve dindarlaşma üzerine yapılan çalışmaları değerlendirerek altı tip din değiştirme şekli ortaya çıkarmış olan din psikologu/ psikologları aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35


"Ruh Kasidesi"nde ruhu güvercin, bedeni de ten kafe si metaforlarıyla anlatır. Buna göre, "çok yükseklerden süzülüp gelen gururlu ve nazlı bir güvercin" yani ruh, bedene hayat vermek ve onu yönetmek üzere kendi kutsal aleminden dünyaya inip bedendeki ten kafesine misafir olmuştur.

Din felsefesinin önemli konularından biri olan "ruh" meselesinde görüşleri verilen İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36


1. Çevremize baktığımızda varlıkları mümkün olan pek çok şey görmekteyiz.

2. Varlık alanında mümkün olan şey, ya kendisinin nedenidir ya da onun başka bir nedeni vardır.

3. O kendi kendisinin nedeni olsaydı, var olmak için kendisinden önce bulunacaktı ki bu saçma olacaktır.

4. O halde varlığı mümkün olan şey, var almak için başka bir nedene ihtiyaç duymaktadır.

5. Herhangi bir mümkün şeye neden olan varlık, var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymaktadır.

6. Eğer neden olan varlık da mümkünse, onun da başka bir nedene ihtiyacı olur ki, bu zincir sonsuza kadar sürüp gider. Bu da, saçmadır.

7. O halde varlık veren nedenin zorunlu bir varlık olması gerekir.

Söz konusu aşamalarla formüle edilen Allah'ın varlık delili aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37


Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel inanç özelliklerinden değildir?

Soru 38


Yahudilerde bu bayram Pesah Bayramı adıyla kutlanmaktadır. Hz. İsa'nın dirilişini anmak üzere her yıl ilkbaharda yapılır. En büyük Hristiyan bayramlarındankabul edilir.

Söz konusu Hristiyan bayramı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 39


Brahmanların da tabi olduğu "Ne ekersen onu biçersin." yasası aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

Soru 40


Din eğitimi biliminin, dini nasıl anladığıyla ilgili yaklaşımlarından biri de teolojik yaklaşımdır. Teolojik yaklaşıma göre din eğitimi, temelde inanılan dinin eğitimidir. Dolayısıyla din eğilimi bilimi kavramı içinde yer alan din; inanılan, mensup olunan ve eğitimi yapılan dindir. Bu yaklaşımın din tanımına göre: din eğitimi biliminin din tanımı, inanılan din çerçevesinde yapılmış ve kabul görmüş bir tanım olmalıdır.

Söz konusu parçaya göre aşağıda verilenlerden hangisi belirtilen "teolojik" yaklaşıma uygun bir özellik değildir?

Soru 41


- Belli kuralları esas alan ve kuramlardan tümdengelim yoluyla kurallar çıkarmayı esas alan yöntemdir.

- Bu yöntem, inanç fikir ve davranış kurallarını bir üst değer olarak kabul eder.

- Bu yaklaşıma göre, din eğitiminin bütün boyutlarında dinin kutsal metinlerinde ve geleneğinde yer alan kurallar esas alınmalıdır.

Din eğitimi araştırmalarında kullanılan ve özellikleri verilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42


3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu din eğitimi ve öğretimi ile ilgili aşağıdaki temellerden hangisiyle ilgilidir?

Soru 43


Gençlerin din eğitiminde sosyal ortamlar ve dini kurumlardan yeterince faydalanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

Soru 44


Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet .. (Ali İmran-59)

Yukarıda verilen ayetin, çocukluk dönemi din eğitiminde aile bireylerinin dikkat etmesi gereken hususlardan hangisiyle ilişkili olduğu söylenebilir?

Soru 45


Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Esra Hanım'ın dersini planlarken dikkate aldığı eğitim-öğretim ilkesinin özellikleri şunlardır:

Yaşantının ucuza mal edilmesi

Birden fazla amaca hizmet etmesi

İstenmeyen yan etkilerden arınmış olması

Diğer yaşantılarla tutarlılık içinde bulunması

Esra Öğretmen'in dersini planlarken yaralanmış olduğu eğitim-öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46


Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ali Bey dersini Gardner'in çoklu zeka kuramını kullanarak "kul hakkı konusuna önceden hazırlanan üç öğrencinin genel hatlarıyla ele alıp sırayla sunması ve kul hakkı yemekten sakınan Ebu Hanife'nin babasına atfedilen hikayenin anlatılması" aşamaları ile işlemiştir.

Ali öğretmenin dersinde daha çok üzerinde durduğu zeka alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 47


Konu: Dinim dostça ve kardeşçe yaşamamı öğütler.

Süre: iki ders saati

Yöntem: Çoklu zeka etkinlikleri, takrir, soru- cevap, görüşme, rol yapma

Araç gereç: Yazı tahtası, bilgisayar, projeksiyon, Kur'an'dan ayet örnekleri, hadisler

Belirtilen şekilde planlanan bir dersin kazanımları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 48


Bu teknik, içeriğinde çelişkiler bulunan konuların öğretiminde ve öğrenenin tutum ve değerlerinde olumlu değişiklikler meydana getirmede kullanılır. Öğrencilerin bir dünya görüşü oluşturmalarına, empatik tutum ve düşünüş geliştirmelerine, disiplinli ve ilkeli bir yaşayış biçimi gibi en temel sosyal becerilerini kazanmalarında yardım eder. Öğrencilerde başkalarının düşüncelerine saygı, dinleme, kendi düşüncesini savunma ve kanıt bulma becerileri geliştirmeyi hedefler.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Cem Bey'in öğrencilerinin gelişimine katkı sağladığını düşündüğü ve dersinde sıklıkla kullandığı, özellikleri verilen teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 49


Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Kenan Bey dersinde soru - cevap yöntemini kullanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Kenan Öğretmen'in soru sorarken dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

Soru 50


Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Sezin Hanım dersinde buldurma (Sokrates) yöntemini kullanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Sezin Öğretmen'in kullanmış olduğu Sokrates yönteminin faydalarından değildir?

KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı ve cevapları
KPSS ÖABT Din Kültürü Öğretmenliği Deneme Sınavı pdf

Paylaş

Etiketler: