KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği (PDR) Deneme Sınavı III çöz

KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği (PDR) Deneme Sınavı IIISoru 1


Alışkanlık, öğrenilmiş bir davranışın tekrar edilmesiyle oluşan otomatik bir davranıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir alışkanlık örneği değildir?

Soru 2


Çalışanların birçoğu yapılan hafta başı toplantılarında genellikle gergin olurlar. Sonu gelmeyen konuşmalar, tek bir kişinin konuştuğu ve kararın toplantıyı veren kişilerce alınmış olması, çalışanların düşüncelerinin ciddiye alınmaması gibi durumlar toplantı katılımcılarını sıkar.

Bu şekilde organize edilen toplantıda grubun iletişim yapısı hangi sonucu ortaya çıkarır?

Soru 3


Okullarda son dönemlerde deprem, yangın gibi durumlara önlem alabilmek için tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda olası bir deprenı ya da yangın durumunda öğrencilerin ne yapmaları gerektiği anlatılarak istenmeyen bir durumun önlenmesi sağlanır.

Okullarda yapılan bu tatbikatlar, edimsel koşullanma kapsamında değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Soru 4


Sinemada film izlemekle evde tek başına film izlemek arasında çok farklı tepkiler ortaya çıkabilmektedir. Evde aynı filmi izleyen biri, filmin belli kısımlarında çok komik bulmadığı için gülmezken, aynı sahneyi sinemada izlediğinde diğer seyircilerin gülmesinden dolayı bu sahneye gülebilmektedir.

Bu durum sosyal öğrenme kuramının ortaya çıkarmış olduğu aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Soru 5


Kişinin, evde dolaşan bir böcek gördüğünde çığlık atarak eve girmek istememesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi ile ilgilidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminin gelişim görevlerinden biri değildir?

Soru 7


Entelektüel becerilere yönelik ülkeler arası karşılaştırmalar IQ puanlarından çok, matematik ve bilim performansına odaklanır. Bunun nedeni de ülkeler arası çalışmalarda ABD'de yaşayan çocukların bu alanlardaki performans düzeylerinin genellikle diğer sanayileşmiş ülkelerde yaşayan çocukların düzeyinden önemli oranda düşük olduğunun görülmesidir.

Bu durum IQ ya da başarı testi puanlarında aşağıdaki gruplar arası farklılıklardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

Soru 8


Bir kişinin diğeriyle iletişim kurmak için kullandığı en genel sembollerdir, dilin kelime ve jestleri içeren bölümüdür. Düşüncenin en gelişmiş bölümüdür. Bu yaşantılar sosyal semboller aracılığıyla dil gibi alanlara iletilir.

Bu özellikler Sullivan'ın kişilik kuramında yer alan aşağıdaki yaşantı modlarından hangisiyle ilişkilidir?

Soru 9


Sinir sistemi boyunca var olan ve nöronlar arasında iletişimi sağlayan kimyasallar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Önemli olan, problemin nedenleri ve nasıl geliştiği hakkında konuşmak değil, çözümler hakkında konuşmaktır. Bu temelde kişinin problemi yaşamadığı ya da daha az yaşadığı dönemlerin/durumların belirlenmesine çalışılır.

Verilen açıklama aşağıdaki psikolojik danışma testlerinden hangisine aittir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi çocuk danışanlarla psikolojik danışma yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Soru 12


Olumsuz duygularımıza kaynaklık eden şey olaylar değil, bizim o olaylara atfettiğimiz anlamdır. Atfetme biçimimiz, gerçek dışı olduğunda daha olumsuz ve depresif duygular yaşama ihtimali artmaktadır. Bu nedenle psikolojik danışmada gerçek dışı inançların belirlenmesi ve değiştirilmesi esas hedeftir.

Açıklaması verilen psikolojik danışma teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Tüm davranış bozuklukları bir ilişkiler sistemi yani sosyal bağlam içinde gelişir. Bu nedenle bir davranışa odaklanıldığı zaman, kişinin içinde bulunduğu aile yapısı, ilişkileri, nesilden nesile aktarılan davranış patolojileri ele alınır. Bunun için aile genograrnı da oluşturulabilir.

Bu bilgiler aşağıdaki psikolojik danışma yaklaşımlarından hangisine aittir?

Soru 14


Duyguları yansıtmak ve daha derindeki duyguları ortaya çıkarmak için ----; düşünceleri yansıtmak için ---; danışanın uyumsuz davranışları hakkında farkındalık yaratmak için --- becerisini kullanabiliriz.

Parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Soru 15


Yapılama becerisi kapsamında danışana psikolojik danışmanın ne olduğu, kuralların neler olduğu, neler hakkında konuşulabileceği hakkında bilgi verilir.

Buna dayalı olarak yapılama becerisinin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 16


Psikolojik danışma sürecinde danışanın beş temel ihtiyacını ne düzeyde ve nasıl karşıladığını belirleyerek daha sağlıklı tercihler yapmasına ve sorumluluk almasına yardımcı olmayı hedefleyen psikolojik danışma kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


- Unutkanlık dışında tanımlanan

- Örseleyici ya da gerginliği tetikleyici

- Öz yaşam bilgileri ile ilgili anımsayamama

- Toplumsal ilişkiler ve işle ilgili alanlarda problem oluşması

Verilen özelliklere sahip olan bir kişinin tanılaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


Aslı Hanım evde otururken birdenbire dakikalar içinde doruğa ulaşan korkular yaşamaktadır. Bu sırada çarpıntıları artmakta, terlemekte, vücudunu ateş bas" maktadır.

Aslı Hanım'ın yaşamış olduğu bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Soru 19


Sedat 11 yaşındadır. Son 6 ay içinde okul rehber öğretmeni, Sedat'ta birtakım değişimler gözlemlemiştir. Sedat okul içerisinde arkadaşlarına kötü davranmakta, onlara gözdağı vermektedir. Gelen şikayetler genellikle kavga çıkardığı yönündedir. Sedat'ın velisiyle görüşen rehber öğretmen, Sedat'ın devamsızlığının fazla olduğunu söylediğinde, Sedat'ın velisinin bu durumdan haberdar olmadığını öğrenmiştir.

Sedat'ın bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle ilişR kilendirilebilir?

Soru 20


6 yaşındaki Meryem, annesinin tüm özenli kontrollerine karşın haftada en az 2 kez geceleri altını ıslatmaktadır. Bu konuda doktora gitmişler, doktor tüm incelemelerden sonra herhangi bir problemin olmadığını belirtmiştir.

Bu duruma göre doktorun Meryem için koymuş olduğu tanılama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21


- Ses ya da seslem yinelemeleri

- Ünsüz ve ünlü ses uzatmaları

- Kırık sözcükler

- Sözcükleri çıkartırken yaşanan gerilim

Özellikleri verilen nörogelişimsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22


Aşağıdaki değişkenlerden hangisi dereceleme türü sorular için uygun değildir?

Soru 23


Bireyi tanıma tekniklerinin uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

Soru 24


Öğrencilerde gözlemlenen anlamlı, manidar davranışların kaydedilmesi amacıyla uygulanan vaka kaydı tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur?

Soru 25


Aşağıdakilerden hangisi otobiyografi tekniği ile ilgili doğru bir ifade değildir?

Soru 26


Psikolojik danışman Mehmet Bey bir öğrencisinin yakınmalarını dinledikten sonra ruh sağlığının ne kadar yerinde olduğunu belirlemek istemektedir.

Buna göre Mehmet Bey'in aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanması en uygundur?

Soru 27


11. sınıf öğrencisi Korhan, kendisine uygulanan envanterdeki sorulara psikolojik danışmanın ilgisini çekebilmek için olduğundan farklı ve dikkat çekici cevaplar vermeye çalışmaktadır.

Korhan'ın bu davranışı testlere karışan aşağıdaki hata türlerinden hangisiyle açıklanır?

Soru 28


Liderin temel görevi, kuralların oluşmasına yardımcı olmak ve belirsizlikten kaynaklı kaygıyı azaltmaktır.

Liderin temel görevine ilişkin açıklamanın verildiği bu grup evresinde aşağıdaki üye davranışlarından hangisinin görülmesi olası değildir?

Soru 29


Aşağıdakilerin hangisi sonlandırma aşamasında lider görevlerinden biri değildir?

Soru 30


Aşağıdakilerden hangisi zor üye davranışları ile başa çıkmada liderin kullanabileceği yöntemlerden biri olamaz?

Soru 31


Grup sürecinin 7. oturumudur. Üyelerden Ahmet bu oturumda kendisini gruba getiren Veli'nin kendisi ile benzer problemler yaşadığını fark etmiştir. Ayrıca Veli, bu problemlerin bir kısmını da çözmüştür. Bunu gören Ahmet, kendi probleminin de çözülebilir olduğuna dair bir iyimserlik hissetmiştir.

Verilen bilgiler, bu grup çalışmasında aşağıdaki terapötik faktörlerden hangisinin oluştuğuna işarettir?

Soru 32


Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma gruplarında yer alan üyelerin sahip olduğu haklardan biri değildir?

Soru 33


33. - 35. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir konsültasyon esnasında dört psikolojik danışman şu ifadeleri kullanmıştır:

I. Kariyer danışmanlığında önemli olan danışanın mesleki olgunluk düzeyidir.

II. Asıl önemli olan çocuklukta aileslnln kişiye nasıl davrandığıdır.

III Hepsinden önemlisi kişinin yetkinl'ik ve sonuç beklentileridir.

IV. Kişinin, sahip olduğu kişilik tipi ve nıesleki çevreyi tespit etmek asıl olandır.

Bu psikolojik danışmanların sırasıyla hangi kuramsal yaklaşımları destekledikleri söylenebilir?

Soru 34


Hangi numaralı psikolojik danışmanın mesleki gelişimi bir süreç olarak görüp evreler halinde incelemesi beklenir?

Soru 35


Hangi numaralı psikolojik danışmanın, bireyin gelecekle ilgili plan yaparken seçim ve performans hedefleri oluşturduğunu savunması beklenir?

Soru 36


Aşağıdakilerden hangisi lise döneminde kazanılması gereken mesleki gelişim görevlerinden değildir?

Soru 37


37. - 38. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir uzman, ailelerin ekonomik durumlarının öğrenci başarılarına etkisini araştırmak için 11. sınıflar üzerinde araştırma yapmıştır. Araştırma sonucunda ailelerinin gelir düzeyi yüksek öğrencilerin akademik başarısında, ailelerinin gelir düzeyleri düşük öğrencilere göre önemli bir fark tespit edilmiştir.

Araştırmacının kullanmış olduğu araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38


Araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 39


Sınıf rehber öğretmeni, Hasan'ı sınıf içindeki olumsuz davranışları nedeniyle okul rehber öğretmenine yönlendirmiştir. Ancak Hasan rehber öğretmenle sorunu ile ilgili hiçbir şey paylaşmamıştır.

Böyle bir durumda aşağıdaki hangi etik özelliğin dikkate alınmadığı söylenebilir?

Soru 40


Psikolojik danışman Kemal Bey, danışanının kendisi dışında başka bir danışmanla da görüştüğünü öğrenmiştir. Bunu, kendisine yapılan bir saygısızlık olarak değerlendiren Mehmet Bey danışanı bu konuda suçlu bulmuş ve danışmayı kesmiştir.

Böyle bir durumda Kemal Bey mesleki etiğin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisine uymamıştır?

Soru 41


Kapsamlı gelişimsel rehberlik modeli için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 42


Aşağıdakilerden hangisi gizlilik kuralının ihlal edilebileceği durumlardan biri değildir?

Soru 43


Aşağıdakilerden hangisi liderin erken sonlanmayı önlemeye yönelik atabileceği adımlardan biri değildir?

Soru 44


Psikolojik danışman, öncelikle danışanın problemini sağlıklı bir şekilde değerlendirmelidir. Bu temelde problemin ne olduğu, başka hangi problemlerle ilişkili olduğu, en öncelikli problemin ne olduğu, problemin öncüllerinin ve ardıllarının neler olduğu hakkında bilgiler toplanır.

Buna göre problemin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesiyle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmez?

Soru 45


Çocuğunun sınav kaygısı yaşadığını ileri süren bir ebeveyn, psikolojik danışma desteği için bir psikolojik danışmana başvurmuştur. Psikolojik danışman, sınav kaygısı ile çalışmada en etkili tekniğin sistematik duyarsızlaştırma olduğu varsayımıyla hareket ederek derhal bu tekniği uygulamaya başlamıştır. Ancak süreç içinde danışanın bir kaygı bozulduğu yaşamadığını fark etmiştir. Danışanın gerçek probleminin, gerçekçi olmayan bir benlik kavramına sahip olması nedeniyle etkili kararlar verememek ve plan yapamamak olduğunu tespit etmiştir.

Bu danışan psikolojik danışma sürecinin hangi basamağını ihlal ettiği için bu hataya düşmüştür?

Soru 46


Aşağıdakilerden hangisi okul rehberlik hizmetlerinin özelliklerinden biri olamaz?

Soru 47


Öğrencilere Beck depresyon ve kaygı envanteri uygulamış olan bir psikolojik danışman, aşağıdaki alanların hangisinde hizmet vermeyi amaçlamış olabilir?

Soru 48


Johari Penceresine göre bilinç dışı özelliklerimiz gibi hem kişinin kendisinin bilmediği hem de başkaları tarafından bilinmeyen özellikler karanlık alanda bulunur.

Buna göre aşağıdaki tekniklerden hangisi karanlık alanı açığa çıkarmakta daha etkili olur?

Soru 49


Aşağıdakilerden hangisi verimli ders çalışma teknikleriyle ilgili seminer veren bir psikolojik danışmanın söyleyecekleri arasında yer almamalıdır?

Soru 50


Bireylerin seçimlerinde ve kararlarında fiziksel ve ruhsal hazırbulunuşluklarını dikkate almaları, iç seslerini dinleyebilmeleri ve bu yönde karar almaları Rogers'e göre hangi kavramla açıklanır?

Paylaş

Etiketler:
KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği (PDR) Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği (PDR) Deneme Sınavı III çöz

KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği (PDR) Deneme Sınavı III çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği (PDR) Deneme Sınavı III soru ve cevapları çözün. KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği (PDR) Deneme Sınavı III sorularını çöz KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği (PDR) Deneme Sınavı III sorularını ve cevapları anında görüntüle. KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği (PDR) Deneme Sınavı III çöz. KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği (PDR) Deneme Sınavı III soru ve cevapları çözün. KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği (PDR) Deneme Sınavı III sorularını çöz KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği (PDR) Deneme Sınavı III test sorularını çöz.

KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği (PDR) Deneme Sınavı III Soruları

2021 KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği (PDR) Deneme Sınavı III