KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı çöz

KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme SınavıSoru 1


I. Filoloji

II. Epigrafi

III. Paleografya

Yukarıdaki tarihe yardımcı bilim dallarının hangilerinden yazılı kaynakların incelenmesinde yararlanılabilir?

Soru 2


Siyasi birliğin olmadığı İlk Çağ Yunan uygarlığında ortak bir kültürün oluşturulmasına,

I. Peleponnes Savaşları,

II. Olimpiyatlar,

III. Ege göçleri

gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı söylenebilir?

Soru 3


Türklerle Büyük İskender İmparatorluğu arasındaki mücadeleleri anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Aşağıdaki İslami bilimlerin hangisi Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarını araştırmaktadır?

Soru 5


• Gök bilimci ve matematikçidir.

• Semerkant'ta medrese ve rasathane yaptırmıştır.

• Zeyç Kürkanı adlı eserin yazarıdır.

Özellikleri verilen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdaki Türk - İslam devletlerinin hangisinde hanedan egemenliği yoktur?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisinin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecine katkıda bulunan gruplardan biri olduğu söylenemez?

Soru 8


I. Türbe

II. Kümbet

III. Külliye

Yukarıdakilerden hangileri anıt mezar niteliğindedir?

Soru 9


Haçlılarla 1396'da yapılan ve kazanılan Niğbolu Zaferi'nin,

I. Bulgar Krallığı'nın siyasi varlığına sona verilmesi,

II. Macarların Balkanlardaki etkinliğinin azalması,

III . Halifenin, Yıldırım Bayezit'e "Doğunun ve Batının Sultanı" unvanını vermesi

sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?

Soru 10


I. 1876 Kanunuesasisi

II. 1924 Teşkilat-ı Esasiyesi

III. 1961 Anayasası

IV. 1982 Anayasası

Yukarıdaki anayasalardan hangileriyle Türkiye'nin siyasi tarihinde iki meclisli parlamentolu sistem uygulanmıştır?

Soru 11


I. Haçlı Seferleri

II. Coğrafi Keşifler

III. Süveyş Kanalı'nın açılması

Farklı yüzyıllarda yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Akdeniz ticaretinin önem kazanmasına yol açtıkları söylenebilir?

Soru 12


Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda çarpıştığı aşağıdaki cephelerden hangisinin, savaş öncesine göre toprak kazanımı ile kapandığı savunulabilir?

Soru 13


I. Milne Raporu

II. Amiral Bristol Raporu

III. General Harbourd Raporu

Kurtuluş Savaşı sürecinde işgalci güçlerce hazırlanan yukarıdaki raporların hangileri Anadolu'daki gayrimüslimlerin Türkler tarafından katledildikleri iddialarının doğru olmadığını içermektedir?

Soru 14


I. Truman Doktrini

II. Marshall Planı

III. Molotof Planı

IV. Eisenhower Doktrini

Yukarıdakilerden hangileri SSCB'nin dünya siyasetindeki etkinliğini azaltmak amacıyla ABD'nin diğer ülkelere ekonomik yardımlarını içeren politikalardır?

Soru 15


Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen, büyük bir bölümünde karasal iklimin yaşandığı bir ülkedir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

Soru 16


Aşağıda verilen merkezlerden hangisinde havanın ısınma ve soğuma hızı en fazladır?

Soru 17


Aşağıdaki hangi iki şehir arasındaki yıllık sıcaklık farkının nedeni enlemle ilgilidir?

Soru 18


Avrupa kıtasında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir bölge yoktur?

Soru 19


I. Kara ve denizlerin farklı ısınmaları sonucu oluşur.

II. Yağış getirir.

III. Dünya'nın hareketleri sonucu oluşur.

IV. Devirli olarak eser.

Yukarıdakilerden hangileri meltem ve muson rüzgarlarının ortak özelliklerinden değildir?

Soru 20


Oluşumlarına göre karstik, tabaka düzlüğü ve volkanik şeklinde sınıflandırılan platolar, Türkiye'nin tanm ve hayvancılık alanında önemli yerleridir.

Aşağıdaki platolardan hangisi bu genellemenin dışında kalır?

Soru 21


I. Gnays

II. Kalker

III. Şist

IV. Bazalt

Yukarıdaki kayaçlardan hangilerinin oluşumunda yüksek basınç ve sıcaklık etkili olmuştur?

Soru 22


Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi yalnız Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilmektedir?

Soru 23


İklim koşulları ve üreticilerin tercihleri göz önünde bulundurulursa aşağıdaki illerden hangisinde şeker pancarı üretilmesi beklenmez?

Soru 24


Aşağıdaki termik santrallerden hangisi enerji üretiminde farklı bir doğal kaynak kullanır?

Soru 25


I. Tümel uzlaşımcılık

II. Yararlılık

III. Uygunluk

Yukarıdakilerden hangileri doğru bilginin ölçütleri arasında yer almaktadır?

Soru 26


Elde ettikleri gelir düzeyleri, davranış kalıpları, eğitim seviyeleri ve kültür özellikleri geniş çapta birbirine benzeyen bireylerin meydana getirdiği toplumsal kategoriler aşağıdakilerin hangisi ile adlandırılmaktadır?

Soru 27


Aşağıdakilerden hangisi izlenim oluşturmanın temel ilkelerinden biri değildir?

Soru 28


Aşağıdakilerden hangisi etkili dinlemenin önündeki engellerden biri değildir?

Soru 29


I. Firmalar

II. Hanehalkı

III. Devlet

Yukarıdakilerden hangileri iktisadi karar birimleri arasında yer almaktadır?

Soru 30


Aşağıdakilerden hangisi etnografik araştırmaların avantajları arasında yer almaz?

Soru 31


1982 Anayasası'na göre anayasanın değiştirilmesi, TBMM üye tam sayısının en az ne kadarının yazısı ile teklif edilebilir?

Soru 32


Bir kişinin veya aynı amaca yönelik birden fazla kişinin irade beyanında bulunarak hukuki bir sonuç yaratma durumuna ne ad verilir?

Soru 33


• Ulusal geliri artırmak ve adaleti sağlamak

• İşsizliğin önüne geçmek

• Fırsat eşitliği sağlamak

• Özgürlüklerin gerçekleşmesi için maddi olanak sağlamak

Yukarıda belirtilen amaçlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl bir devlet anlayışına sahip olduğunu göstermektedir?

Soru 34


Osmanlı Devleti'nde Avrupa örnek alınarak yapılan ilk saray aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35


Avrupa Konseyine bağlı bir organ olarak 1 Kasım 1959'da kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin merkezi aşağıdaki ülkelerin hangisindedir?

Soru 36


I. Okuma yazma

II. Farklı kaynaklardan bilgiyi kullanma

III. Kültürün temel değer ve inanışlarını genç kuşaklara aktarma

Yukarıdakilerden hangileri yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler öğretiminin öğrencilere kazandıracağı beceriler arasında yer alır?

Soru 37


Manyetik pusulayı geliştiren uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38


Hitit çivi yazısını çözümleyen ve ilk Hitit gramerini yayımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 39


BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanan, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik çalışmaları kapsayan uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 40


Aşağıdakilerden hangisi proje tabanlı öğrenmede kullanılan projelerden biridir?

Soru 41


Aşağıdakilerden hangisi öğretmelerde olması gereken kişi sel ve mesleki değerler arasında yer almaz?

Soru 42


Ahsen Öğretmen, sosyal bilgiler dersinde tarihi çağlar konusunu işlerken öğrencilerinin daha etkili öğrenmeler gerçekleştirebilmesi için bir etkinlik düzenlemiştir. Bu etkinlikte onları beşerli gruplara ayırmış ve onların birer zaman şeridi hazırlamalarını istemiştir.

Buna göre Ahsen Öğretmen'in öğrencilerine özellikle kazandırmak istediği beceri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 43


"Küresel bağlantılar" öğrenme alanı 6.sınıf "Ülkemiz ve Dünya" ünitesinde doğrudan verilecek değer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44


"Estetik" değeri aşağıdaki ünitelerden hangilerinde doğrudan verilmektedir?

Soru 45


"Günümüz Türk Silahlı Kuvvetlerini ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevini kavrar." kazanımını öğrencilerine aktarmak isteyen bir sosyal bilgiler öğretmeninin aşağıdaki ünitelerden hangisi kapsamında bu kazanımı vermesi gerekir?

Soru 46


Sosyal bilgiler öğretmeni Cem Bey, öğrencilerinin, anlattığı konuların ne kadarını öğrendiklerini ve öğrenemediklerini tespit edebilmek amacıyla onlara sorular yöneltmiştir. Bu sorularla da öğrencilerinin derse katılma düzeylerini tespit ederek bir değerlendirme yapmak istemiştir.

Buna göre öğretmenin öğrencilerinin derse katılım düzeylerini tespit etmek için kullanması gereken en uygun ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 47


Öğrencilerinde not alma ve dinleme becerilerini geliştirmek isteyen bir sosyal bilgiler öğretmeninin aşağıdaki öğretim yöntem ya da teknikleriınden hangisini kullanması bu amaca en çok hizmet eder?

Soru 48


Aslı Hanım, sosyal bilgiler dersinde "Turizm hangi katkıları sağlar?" konusu kapsamında bir tartışma ortamı oluşturmuş ve 6 gönüllü öğrenci seçmiştir. Bu etkinlikte öğrencilerini birbirlerini görebilecekleri şekilde oturtmuş ve konu ile ilgili fikirlerini en sağda bulunan öğrenciden başlayarak sırayla sormuştur. Bu süreçte söz almak istemeyen bir öğrenci olursa ona saygı duyulmuş ve başka bir öğrenciye söz verilmiştir. Sınıfta bulunan öğrenciler de dinleyici konumundadır.

Aslı Hanım'ın dersinde kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 49


İki çocuk babası olan Kasım Bey, eşinin amansız bir hastalığa yakalanması üzerine onu bir hastaneye tedavi için götürmüştür. Doktor bu hastalık için bir ilaç tedavisi uygulanabileceğini ve böylelikle Kasım Bey'in eşinin bu hastalığı atlatabileceğini söylemiştir. Bunun üzerine ilaç için bir eczaneye giden Kasım Bey ilacın çok pahalı olduğunu görmüş ve mecburen almıştır. Ancak daha sonra tekrar alması gerektiğinde bu ilaca parası yetmemiş ve ilacı alamamıştır. Borç almak için akrabalarına giden ancak yeterli parayı bulamayan Kasım Bey çok çaresiz kalmış ve bir gece ilacı aldığı eczanenin canımı kırmış ve o ilacı eşine götürmüştür.

Sosyal bilgiler dersinde Kaya Öğretmen, yukarıdaki hikayeyi okur ve öğrencilerinin Kolhberg'in değer öğretim yaklaşımdan yararlanarak hangi evrede yer aldığını öğrenmek ister.

Buna göre Kaya Öğretmen'in kullandığı değer öğretimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50


"İş birliği yaparak üretime dayalı yeni fikirler geliştirir." kazanımı düzeyinde olan bir öğrencinin aşağıdaki hangi Bloom'un bilişsel alan basamağında bulunan kazanıma ulaşma olasılığı çok düşüktür?

Paylaş

Etiketler:
KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı çöz

KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı soru ve cevapları çözün. KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı sorularını çöz KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı sorularını ve cevapları anında görüntüle. KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı çöz. KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı soru ve cevapları çözün. KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı sorularını çöz KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı test sorularını çöz.

KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı Soruları

2021 KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı