KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı II çöz

KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı IISoru 1


Aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarının hangisinden tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yararlanılamaz?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisinin Neolitik Çağ'da yaşandığı söylenemez?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi yarı göçebe yaşayan Türk topluluklarının özelliklerinden biri değildir?

Soru 4


İslamiyet öncesi Türk devletleriyle kurucularının aşağıdaki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 5


629'da Hz. Muhammed'in komutasında gerçekleştirilen Hayber Seferi'nin

l. Yahudilerin İslam Devleti için tehdit olmaktan çıkarılması,

II. Şam ticaret yolunun güvenliğinin sağlanması,

III. Miri arazi uygulamasının başlatılması

sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?

Soru 6


Abbasi halifesinin temsil ettiği sünni İslam dünyasının siyasi önderliği ilk kez aşağıdaki Türk hükümdarların hangisinin döneminde Türklere geçmiştir?

Soru 7


I. Yüzyıl Savaşları

II. Coğrafi keşifler

III. Reform hareketleri

Avrupa'da yaşanan yukarıdaki gelişmelerin hangilerinin Osmanlı Devleti'nin lehine olduğu söylenebilir?

Soru 8


I. Mücerred: Bekar çiftçilerden alınan vergi

II. Bac Resmi: Çarşı ve pazar esnafından alınan vergi

III. Ağnam: Küçükbaş hayvancılıkla geçinenlerden alınan vergi

IV. Cerime: Gayrimüslimlerden alınan arazi vergisi

V. Avarız: Savaş, deprem, sel ve yangın gibi olağanüstü durumlarda alınan vergi

Osmanlı Devleti'nde reayadan alınan yukarıdaki vergilerin karşılarında verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 9


I. Nasuh Paşa Antlaşması

II. Bucaş Antlaşması

III. Ferhat Paşa Antlaşması

IV. Bahçesaray Antlaşması

Osmanlı Devleti'nin XVll. yüzyılda imzaladığı yukarıdaki antlaşmaların hangileriyle doğuda ve batıda en geniş sınırlarına ulaştığı söylenebilir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda gerçekleştirilen ıslahatlardan biri değildir?

Soru 11


1876 Kanuniesasisi ile padişaha geniş yetkiler verildi.

Aşağıdakilerden hangisi bu yetkilerden biri değildir?

Soru 12


Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilen,

I. medreselerin kapatılması,

II. Millet Mekteplerinin açılması,

III. yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi

inkılaplarından hangileriyle ülkemizdeki okuma yazma bilenlerin sayısında hızlı bir artış sağlandığı söylenebilir?

Soru 13


Türkiye'nin, II. Dünya Savaşı sürecinde toplanan

I. Adana

II. Allantik

III . Kahire

IV. San Francisco

konferanslarından hangilerine katıldığı söylenebilir?

Soru 14


1979'da ABD ve SSCB arasında uzun menzilli nükleer silahların sınırlandırılmasına ilişkin olarak imzalanan SALT - II Antlaşması'nın uygulanmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş, aşağıdaki yerlerin hangisinde aynı anda doğar ve aynı anda batar?

Soru 16


I. Drumlin: Buzul biriktirmesi

II. Tafoni: Rüzgar aşındırması

III . Piedmont: Akarsu biriktirmesi

IV. Obruk: Karstik aşındırma

V. Hörgüç kaya: Rüzgar aşındırması

Yukarıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşum şekli yanlış verilmiştir?

Soru 17


Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşum kökeni diğerlerinden farklıdır?

Soru 18


I. Ria tipi kıyılar

II. Fiyort tipi kıyılar

III. Limanlı kıyılar

Yukarıdaki kıyı tiplerinden hangilerinin oluşumunda buzullar etkilidir?

Soru 19


Geçtiği iklim bölgeleri dikkate alındığında, aşağıdaki akarsulardan hangisinin aşağı çığırında yıl içindeki debi miktarı diğerlerine göre daha az değişir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek amacıyla nüfus politikası uygulayan ülkeler arasında yer almaktadır?

Soru 21


Aşağıda verilen iklim tiplerinden hangi ikisinde de yaz mevsimi kurak geçer?

Soru 22


Türkiye'de orman üst sınırının en yüksek olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23


I. Fosil yakıtların aşırı kullanımı

II. Orman yangınları

III. Kalkerin ayrışması

IV. Bitkilerin fotosentez yapmaları

Yukarıdakilerden hangilerinin küresel ısınmaya etkisi yoktur?

Soru 24


Türkiye'de uygulanması düşünülen bölgesel kalkınma projelerinin amaçlarından biri de bu bölgelerde meydana gelebilecek doğal afetlerin etkilerini en aza indirmektir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bölgesel kalkınma projesi ile önlemeye çalıştığı doğal afet doğru eşleştirilmiştir?

Soru 25


Aşağıdakilerden hangisi modern felsefenin yaklaşımlarından biri değildir?

Soru 26


Evlenen erkeğin, kadının aile çevresine katılması ve onlarla aynı mekanda yaşamasıyla gerçekleşen oturma yerine göre evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27


Bireyin ısrardan bıkarak herhangi bir isteği kabul etmek mecburiyetinde kalması durumuna neden olan boyun eğdirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 28


I. Konuşan, kendisi için anlamlı bir olayı karşısındaki kişiyle paylaşmak istediğinde

II. Konuşan, belli bir durumda ya da olaya ilişkin heyecanını ifade etmek istediğinde

III. Konuşan, sorununa çözüm bulmak için sesli düşünmek istediğinde

Yukarıdakilerden hangileri pasif dinlemenin faydalı olduğu durumlar arasında yer almaktadır?

Soru 29


Dil ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 30


Gündelik yaşam nesneleri, medya, çizgi roman karakterleri ve reklamları konu olarak kullanan; hedefinde tamamen tüketim toplumunun olduğu sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31


Aşağıdaki durumlardan hangisi nispi butlana örnektir?

Soru 32


I. Emniyet Genel Müdürlüğü

II. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

III. Toplu Konut idaresi

IV. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Yukarıdaki kurumlardan hangileri yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptir?

Soru 33


1982 Anayasası'na göre cumhurbaşkanının sorumluluk ve sorumsuzluk hali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 34


Aşağıdakilerin hangisinde siyaset bilimci ve eseri yanlış eşleştirilmiştir?

Soru 35


Sosyal bilgileri, vatandaşlık yeterlikleri kazandırmak için, sanat, edebiyat ve sosyal bilimlerin disiplinlerarası bir yaklaşımla birleştirilmesinden oluşan bir çalışma alanı olarak tanımlayan Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi aşağıdaki ülkelerin hangisinde kurulmuştur?

Soru 36


Fatih Dönemi'n de elçi olarak İstanbul'a gelmiştir. Matematik ve astronomi alanında eserler vermiştir. Gök cisimlerinin Dünya'ya uzaklığını hesaplamış ve Ay'ın haritasını çıkarmıştır. Bu çalışmaları nedeniyle NASA tarafından Ay'da bir bölgeye adı verilmiştir.

Sözü edilen Türk - İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37


I. Pozitif eğimlidirler.

II. Orijine göre dışbükeydirler.

III. Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek üretim düzeyini gösterirler.

Yukarıdakilerden hangileri eş ürün eğrilerinin özellikleri arasında yer almaz?

Soru 38


Arkeolojik bölgeyi en iyi ve en doğru biçimde kazmak, buluntuları en iyi biçimde çıkarmak ve değerlendirmek amacıyla yapılan kazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 39


Aşağıdaki ülkelerin hangisinde bebek ölüm oranlarının yüksek olduğu söylenemez?

Soru 40


I. Projenin adı

II. Projenin amacı

III. Projenin özeti

IV. Giriş

V. Materyaller

Yukarıdakilerden hangilerinin yeri değiştirilirse proje raporunda bulunması gereken başlıklar doğru sıralanmış olur?

Soru 41


- Benzerlik ve farklılıkları ortaya koyabilme

- Tarihsel olguları ve yorumları birbirlerinden ayırabilme

- Geçmişte meydana gelen olayların sebep - sonuç ilişkisini tanımlama

- Tarihsel sorunlara alternatif çözümler üretebilme

Buna göre sosyal bilgiler öğretmeni Hakkı Bey'in öğrencilerine kazandırmak istediği temel becerinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

Soru 42


Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Bey aşağıdaki durumlardan hangisinde görsel kanıt kullanırsa etkili bir sonuç alması daha zor olur?

Soru 43


Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler Dersi Öğre tim Programı'nda yer alan doğrudan verilecek değerlerden değildir?

Soru 44


Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nda yer alan "harita okuma ve atlas kullanma" becerisinin doğrudan verileceği öğrenme alanıdır?

Soru 45


Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nda yer alan "barış" değeri aşağıdaki ünitelerden hangisinde doğrudan verilmektedir?

Soru 46


Zümre öğretmenler kurulu toplantısında Berk, Esin ve Can isimlerindeki sosyal bilgiler öğretmenleri, derslerinde öğrencilerine hazırlamaları için performans görevleri verdiklerini ve verdikleri performans görevlerini puanlarken davranışı oluşturan alt basamaklara,

Berk Öğretmen, performansın kaç kere yapıldığına,

Esin Öğretmen, performansın hangi düzeyde yapıldığına,

Can Öğretmen, performansın yapılıp yapılmadığına, bakarak puan verdiklerini söylemişlerdir.

Buna göre Berk, Esin ve Can öğretmenlerin sırasıyla kullandığı ölçme araçları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 47


Sosyal bilgiler dersi kapsamında yer alan,

l. Türk tarihinde kadının konumu ile ilgili örnekleri, kadın haklarının gelişimi açısından yorumlar.

II. Çeşitli mekanlarda acil bir durumda gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler.

III. Kaynakları doğal, insan ve kapital olarak sınıflandırır.

IV. Sınıf tahliye çantası oluşturulması ve malzemelerin sağlannıası konusunda aktif görev alır.

kazanımlarının Bloom taksonomisine göre yer aldığı düzey aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 48


5. sınıf sosyal bilgiler dersinde "Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder." kazanımı kapsamında Serdar Öğretmen Türkiye'deki yasaların uygulanış biçimleri konusunda bir etkinlik planlamıştır. Bu etkinlikte öğrencilerini iç içe iki çember oluşturacak şekilde oturtmuş ve belirlenen konu ile ilgili tartışma başlatmıştır. Öğrenciler görüşlerini bu sayede birbirlerine aktararak fikir alışverişi yapmışlardır. Böylelikle öğrencilerin dinleme ve kendini ifade etme gibi iletişim becerileri gelişmiştir.

Buna göre Serdar Öğretmen'in dersinde uyguladığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 49


Sosyal bilgiler öğretmeni Tutku Hanım, 6. sınıf öğrencileriyle "Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. " kazanımını gerekleştirmek için işlemiş olduğu bir derste, vermiş olduğu bir örnek olay durumuna ilişkin öğrencilerinin farklı bakış açılarıyla çak yönlü düşünerek görüşlerini ifade etmelerini ister.

Buna göre Tutku Hanım'ın öğretim sürecinde aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisinden yararlanması daha uygun olur?

Soru 50


Dersinde Türkiye'nin su varlığı (akarsu, göl ve deniz) hakkında ayrıntılı bilgi vermek isteyen sosyal bilgiler öğretmeni Ali Bey aşağıdaki harita türlerinden hangisi ile dersini desteklerse daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmiş olur?

Paylaş

Etiketler:
KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı II çöz

KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı II çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı II soru ve cevapları çözün. KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı II sorularını çöz KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı II sorularını ve cevapları anında görüntüle. KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı II çöz. KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı II soru ve cevapları çözün. KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı II sorularını çöz KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı II test sorularını çöz.

KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı II Soruları

2021 KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Deneme Sınavı II