KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Deneme Sınavı çöz

KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Deneme SınavıSoru 1


Varoluşundan günümüze kadar insanlığın tarihi bir bütündür. Ancak binlerce yıllık bu süreci bir hamlede ne öğrenebilmek ne de başkalarına öğretmek mümkündür.

Bu durum tarih biliminde,

I. tarihsel sürecin mekana, konuya ve zamana göre sınıflandırılması,

II. başka bilim dallarından yararlanılması,

III. araştırmada ön yargılardan kaçınılması

yöntemlerinden hangilerinin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır?

Soru 2


I. Heraldik - Armaları araştıran bilim dalıdır.

II. Paleografya -  Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.

III. Onomastik - Anıt ve kitabeler üzerindeki yazıları inceleyen bilim dalıdır.

IV. Nümizmatik -  Eski paraları araştıran bilim dalıdır.

V. Etnografya - Kültürlerin kökenlerini araştıran bilim dalıdır.

Yukarıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

Soru 3


I. KÜTÜKOGLU, Mübahat, Tarih Araştırmalarında Usul, Kubbealtı Yayınları, lstanbul 1994

Il. Ahmet Mumcu, Ankara 1976, A.Ü Hukuk Fakültesi Yayınları, nr 180.

III. ORTAYLI, İLBER Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü Yayınları 197

Yukarıdakilerden hangilerinin bibliyografyanın veriliş kurallarına uygun olduğu savunulabilirr?

Soru 4


Hitit uygarlığında kralların, tanrılarına hesap vermek kaygısıyla yapılanları kaydettirdikleri annallar tarih yazıcılığının aşağıdaki türlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Soru 5


Ülkemizde bulunan aşağıdaki tarihi eserlerden hangisi UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi çevrelerden biri değildir?

Soru 6


I. Yunan uygarlığında heykelciliğin gelişmesi

II. Mısır'da pramitlerin yapılması

III. Hititlerde annalların tutulması

Farklı İlk Çağ uygarlıklarında yaşanan yukarıdaki gelişmelerin hangileri dinin etkisinde şekillenmiştir?

Soru 7


I. Kurultay - Kağanın danışma kurulu

II. Aygucu - Hükümet başkanı

III. Buyruk - Hükümet üyeleri

V. Toygun - Hükümet

V. Oksızlık - Bağımsızlık

Yukarıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi Orhun Kitabeleri'yle ilişkilendirebilecek isimlerden biri değildir?

Soru 9


I. Bizans kendisine sığınan Hunlu kaçakları iade edecek

II. Bizans Hunlara her yıl ödediği düzenli vergiyi üç katına çıkartacak

III. Bizans, Hunların düşmanlarıyla ittifak yapmayacak

Atilla Dönemi'nde Bizans'la imzalanan Margus Antlaşması'nın yukarıdaki hükümlerinden hangilerinin Bizans'ın Hunların iç işlerine müdahalelerini önleme amacıyla düzenlendiği söylenebilir?

Soru 10


I. Uygurlar

II. Kırgızlar

III. Karluklar

IV. Basmiller

Yukarıdaki Türk topluluklarından hangilerinin Kutluk Devleti'nin yıkılmasında etkili oldukları söylenebilir?

Soru 11


I. Tuna Bulgarları - Millet Meclisi

II. Hazarlar - Kurultay

III. Peçenekler - Komenton

IV. Tabgaçlar - Nazırlar Meclisi

V. Avrupa Hunları - Seçkinler Meclisi

Yukarıdaki devlet - meclis eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 12


Şuubiye hareketinin İslam tarihinin aşağıdaki dönemlerinin hangisinde ortaya çıktığı söylenebilir?

Soru 13


I. Darü'I Nedve - İslamiyet öncesi Mekke'de kentin sorunlarının görüldüğü kurul

II. Ashab-ı Suffa - Mekke'de İslamiyeti yaymaya çalışan grup

III. Hilfü'I Fudül - Kimsesizleri korumak amacıyla oluşturulan cemiyet

IV. Nakibü'I Eşraf - Peygamberin soyundan gelenlerin kayıtlarını tutan kişi

V. Mescid-i Nebevi - Hicretten sonra Medine'de yaptırılan ilk cami

Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir?

Soru 14


Türk tasavvuf edebiyatının bilinen ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Selçuklularda mimari, dini, askeri ve sivil olmak üzere üç grupta toplanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi sivil mimari özelliğine sahiptir?

Soru 16


Aşağıdaki tarikatlardan hangisinin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına katkıda bulunduğu söylenemez?

Soru 17


I. Has Arazi

II. Ocaklık Arazi

III. İkta Arazi

IV . Mülk Arazi

V. Vakıf Arazi

Yukarıdakilerden hangisi Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklularının uyguladıkları toprak sisteminin birimlerinden biri değildir?

Soru 18


Osmanlı Devleti, aşağıdaki padişahlardaın hangisinin döneminde Lehistan'ın krallık seçimlerine müdahale ederek Erdel Voyvodası Stefan Bakhori'yi Lehistan kralı seçtirmiştir?

Soru 19


Aşağıdakilerden hangisinin 1774'te Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşrnası'nın hükümlerinden biri olduğu söylenemez?

Soru 20


I. Avarız - Savaş, deprem ve sel gibi olağanüstü durumlarda alınan vergi

II. Derbend - Geçitleri kullananlardan alınan vergi

III. İzn-i Sefine - Boğazlardan geçen yabancı tüccarlardan alınan vergi

IV. Mücerred - Suç işleyenlerden alınan vergi

V. Bac - Çarşı, pazar esnafından alınan vergi

Osmanlı Devleti'nde reayadan alınan yukarıdaki vergilerin hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir?

Soru 21


I. Nizamiye Mahkemeleri

II. Şeriat Mahkemeleri

III. Konsolosluk Mahkemeleri

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi öncesi görev yapan mahkemelerdi?

Soru 22


Topkapı Sarayı'na eklenen Revan Köşkü, XVII. yüzyılda aşağıdaki pedişahlardan hangisinin döneminde İran'a sağlanan askeri üstünlüğün anısına yaptırılmıştır?

Soru 23


XVII. yüzyılda devletin iradesinin dışında yatay hareketliğin artmasının,

I. üretimin azalması,

II. kentlerin sosyal düzeninin bozulması,

III. devletin vergi gelirlerinin azalması

durumlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir?

Soru 24


Son Osmanlı Mebusan Meclisinde onaylanan Misakımilli kararlarını meclisin gündemine getiren Felah-ı Vatan grubunun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25


Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'na cephe boyutunda son veren ateşkes antlaşmalarından biri değildir?

Soru 26


I. Erkan-ı Harbiye Reisi Cevat Paşa

II. Harbiye Nazırı Fevzi Çakmak

III. Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey

Yukarıdakilerden hangilerinin Mustafa Kemal Paşa'nın IX. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya atanmasında etkili oldukları söylenebilir?

Soru 27


I. Meclis Hükümeti Sistemi

II. Güçlerin Birliği ilkesi

III. Başkumandanlık Yasası

Yukarıdakilerden hangilerinin kararların alınmasını ve uygulanmasını hızlandırma amaçlı oldukları söylenebilir?

Soru 28


Aşağıdakilerden hangisinin Türk Tarih Kurumuna başkanlık yaptığı söylenemez?

Soru 29


Aşağıdakilerden hangisinin, I. TBMM açıldıktan son yeni hükümet kuruluncaya kadar yürütme işini üstlenen Muvakkat İcra Heyetinde görev aldığı söylenemez?

Soru 30


Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in başkanlığında oluşturulan Temsil Heyeti ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Soru 31


I. Konvansiyon Meclisi - Fransa'da cumhuriyeti ilan eden Meclis

II. Elats Generaux - Fransız ihtilali öncesi görev yapan kralın danışma meclisi

III. Tiers Etats - Jacobenlerin Kurucu Meclisteki temsilcileri

IV. Paris Komünü - Paris'te 18 Mart - 28 Mayıs 1871 tarihleri arasında kenti yöneten sosyalist iktidar

V. Direktuvar - Fransa'da Konvansiyon Meclisinin dağıtılmasından sonra oluşturulan yürütme kurulu

Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir?

Soru 32


XIX. yüzyılda Avrupa tarihinde etkili olan akımlardan biri olan liberalizmin,

I. düşünce ve ifade özgürlüğü,

II. mülkiyet hakkının dokunulmazlığı,

III. hukukun üstünlüğü,

IV. üretimin toplumsal ihtiyaçlara göre düzenlenmesi

ilkelerinden hangilerine dayandığı savunulabilir?

Soru 33


I. Çarbonaria

II. Risorgimento

III. Genç İtalya

Yukarıdaki politik hareketlerden hangileriınin İtalyan siyasi birliğinin kurulmasına katkı yaptılcları söylenebilir?

Soru 34


Sosyalistlerin ve cumhuriyetçilerin önderlik ettiği 1848 İhtilalleri'nin başladığı Fransa'da,

I. idam cezasının kaldırılması,

Il. köle ticaretinin yasaklanması,

III. kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

durumlarından hangilerinin gerçekleşmesini doğrudan etkilemiştir?

Soru 35


Aşağıdakilerden hangisi 1789 Fransız İhtilali'nin gündeme getirdiği ilkeleri kendileri açısından tehdit olarak algıladıkları için 1793-1815 yılları arasında Fransa ile İhtilal Savaşları'nı yapan devletlerden biri değildir?

Soru 36


Almanya'da yerel güçlerin ve Katolik bir ülke olmasına karşın Fransa'nın Luthercileri desteklemeleri,

I. Alman imparatoru ve papanın "Avrupa Hristiyan siyasi birliğini" hedeflemeleri,

II. Luther'in eleştirilerini haklı bulmaları,

III. kilisenin mallarına el koymak istemeleri

durumlarından hangilerinin ortak gerekçeler olduğu savunulabilir?

Soru 37


Aşağıdakilerden hangisi 7 Eylül 1944'te başlayıp 29 Mart 1945'e kadar süren Turancılık Davası'nda yargılananlardan biri değildir?

Soru 38


Aşağıdakilerden hangisinin, 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal eden Irak'a karşı Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyinin kararıyla oluşturulan koalisyon güçlerinin içinde yer alan devletlerden biri olduğu söylenemez?

Soru 39


I. Rusya

II. İspanya

III. Almanya

IV. İtalya

I. Dünya Savaşı'nın, yukarıdaki ülkelerin hangilerinde yaşanan rejim değişikliklerinde etkili olduğu söylenebilir?

Soru 40


I. Saffet Arıkan

II. İsmail Hakkı Tonguç

III. Hasan Ali Yücel

Yukarıdakilerden hangilerinin Köy Enstitülerinin kurulmasında önemli rol oynadıkları söylenebilir?

Soru 41


I. Öğrencilerin dikkatini uyanık tutmak

II. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlamak

III. Öğrencilerin konuya ilgilerini çekmek

Dersinde II. Dünya Savaşı'nı işleyen Selin Öğretmen'in sınıfa konuyla ilgili bazı gazete kupürleri getirerek öğrencilerle birlikte gazeteleri inceleyip yorumlamasıyla yukarıdakilerden hangilerini amaçladığı söylenebilir?

Soru 42


Aşağıdakilerden hangisinin 11. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı'nın ünitelerinden biri olduğu savunulamaz?

Soru 43


Yasemin Öğretmen, öğrencilerinden Takrir-i Sükun Yasası ile ilgili görüşlerini almıştır.

Buna göre Yasemin Öğretmen'in dersinde kullandığı tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44


Tarih dersini öğretimin tüm basamaklarında zorunlu hale getiren 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi aşağıdaki ülkelerden hangisinin eğitim sistemi örnek alınarak hazırlanmıştır?

Soru 45


I. Kronolojik düşünme

II. Tarihsel analiz ve yorum

III. Tarihsel kavrama

Yukarıdakilerden hangilerinin Tarih Dersi Öğretim Programı'yla ulaşılması hedeflenen tarihsel düşünme becerilerinden oldukları savunulabilir?

Soru 46


Öğrencilerin inceledikleri bir tarihte dünyanın diğer yerlerinde neler olduğunu karşılaştırmalı olarak öğrenme şansına sahip oldukları somut öğrenme materyali aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 47


XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti haritası üzerinden öğrencilere,

I. kuramsal,

II. hipotez oluşturma,

III. problem çözme

soru tiplerinden hangileri sorulabilir?

Soru 48


Eğitimi, "bireyde kişilik oluşturma işi" işi olarak tanımlayan ve bu konudaki görüşlerini, kişilik, çevre, tramvay, randıman ve inisiyasyon olmak üzere beş temel ilkeye dayandıran eğitim bilimcimiz aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 49


Aşağıdakilerden hangisi "İslamiyet Öncesi Türk Tarihi" ünitesinin işlendiği bir derste kullanılabilecek bir destan değildir?

Soru 50


• Annelesçi tarih ekolünün ülkemizdeki en önemli temsilcilerindendir.

• Özellikle Osmanlı Klasik Çağı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

• Kendisi "Şeyh-ül Müverrihin" olarak nitelendirilmektedir.

Hakkında bilgiler verilen tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Deneme Sınavı çöz

KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Deneme Sınavı çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Deneme Sınavı soru ve cevapları çözün. KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Deneme Sınavı sorularını çöz KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Deneme Sınavı sorularını ve cevapları anında görüntüle. KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Deneme Sınavı çöz. KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Deneme Sınavı soru ve cevapları çözün. KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Deneme Sınavı sorularını çöz KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Deneme Sınavı test sorularını çöz.

KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Deneme Sınavı Soruları

2021 KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Deneme Sınavı