Öğretim Kuramları Testi 2

Öğretim Kuramları Testi 2 çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Kuramları Testi 2 çöz.Öğretim Kuramları Testi 2 çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Kuramları Testi 2 çöz. Öğretim Kuramları Testi 2 online çöz

Öğretim Kuramları Testi 2 Çöz

Öğretim Kuramları Testi 2 çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Kuramları Testi 2 çöz. Öğretim Kuramları Testi 2 çöz

Online Öğretim Kuramları Testi 2 Soruları çöz

Soru 1


Bir öğretmen, uyguladığı ilk sınavın sonuçlarını, öğrencilere yaptıkları hataları da göstererek açıkladığında, öğrencilerin ikinci sınavındaki başarılarının arttığını gözlemlemiştir.

Öğretmenin öğrencilere sınav sonuçlarını yaptıkları hatalarla birlikte açıklaması aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasına örnek olabilir?

Soru 2


Seda Öğretmen aşağıda sıralanan öğrenme öğretmen etkinliklerinden hangisini yaptığında "aktif katılım" ilkesine uygun davranmış olur ve kalıcı öğrenme sağlama olasılığı artar?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi aktif öğrenme yaklaşımının temel özelliklerinden biri değildir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı öğrenme kuramının temel ilkelerinden biri değildir?

Soru 5


Fen Bilimleri dersi öğretmeni Oğuz öğretmen, sınıfta beşer kişilik gruplar oluşturmuş, gruplara; su, azot, karbon ve karbondioksit döngüsü konularını vermiştir. Gruplardan bu konulara ilişkin olarak doğada karşılaşılan başlıca problem durumlarını belirtmelerini, bilgiler toplayıp çözüm önerileri geliştirmelerini ve bu önerilerle ilgili veri topladıktan sonra çözüm önerilerini uygulayarak de­ğerlendirme yapmalarını istemiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarla ilgili gruplardan rapor hazırlamalarını ve sonuçların sınıfa sunulmasını sağlamıştır.

Yukarıdaki öğretme - öğrenme sürecinde kullanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


I. Öğrenme, sınırlı etkinlik dizgelerinin sınırlı yaşantılar yardımıyla bilgi birikiminin üzerine kurulmasıyla oluşur.

II. Bilgi ve becerinin kazanılmasından çok; öğrencilerin düşünmesi, sorumluluk alması, davranışlarını kontrol etmesi ve deneyimler yaşaması önemlidir.

III. Öğrencinin nasıl öğrendiği değil; ne öğrendiği oldukça önemlidir.

IV. Bilgiler, evrensel geçerliği olan birimler olarak değil; işleyen hipotezler şeklinde ele alınır.

V. Bu öğrenme kuramında amaç; mükemmel bilgiyi oluşturmaktır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangilerini yapılandırmacı öğrenme kuramı için doğru olması beklenir?

Soru 7


Aşağıdaki öğretmen etkinliklerinin hangisinin öğrencilerin derse katılımını sağlamadaki gücü en azdır?

Soru 8


Öğrencilerin birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı olarak öğrenmeleri desteklenir. Öğrenciler ortak amaçlar doğrultusunda etkileşime geçerek sosyal becerilerini geliştirir. Slavin, Bandura ve Dewey, bu öğretim yaklaşımının temsilcileri arasındadır.

Yukarıda verilen bilgiler hangi öğretme - öğrenme yaklaşımı için söz konusudur?

Soru 9


Teknoloji ve tasarım dersi öğretmeni Kezban, öğrencilerine dünlük hayatta kullanılan herhangi bir eşyayı yeni ve orijinal bir fonksyion ekleyerek daha kullanışlı ve dikkat çekici bir ürün ortaya koymalarına yönelik inovasyon çalışması yaptırmıştır.

Yukarıdaki etkinlikte Kezban Öğretmen'in kullandığı yöntem ve teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Bu öğretim modelinde göz önünde bulundurulan iki temel unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, olasılıktır; diğeri ise birlikteliktir. Bireyin bir olay karşısında kesinlik aramaması gerektiğini, ihtimaller üzerinde düşünmenin önemli olduğunu ve olayları birbirinden ayrı gerçekleştiğini düşünmemesi gerektiğini savunmaktadır.

Temel özellikleri verilen öğretmen - öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıdaki öğretme-öğrenme yöntemlerinden hangisinin öğrencilerde bilimsel bilgiyi üretme ve farklı yaşamsal sorunlar üzerinde kullanarak sonuca ulaşma yeteneğini geliştirmedeki etkisi en üst düzeyde olur?

Soru 12


Öğrenciler, bilgiyi kendi deneyim ve yaşantıları sonucunda ulaşır.

Öğrenmede dilin, kültürün ve sosyal çevrenin büyük etkisi vardır.

Öğretmen ile öğrenci birlikte öğrenir.

Öğretim sürecinde öncelikle öğrencilerin mevcut bilgileri harekete geçirilir.

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarından hangisine aittir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre düzenlenen bir öğretim programında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

Soru 14


Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin, normal öğrencilerin eğitim gördüğü ortamlarda birlikte eğitim görmesi sağlanır.

Farklı türde ve düzeyde engeli olan öğrencilerin diğer öğrencilerle etkileşime geçerek bütünleşmesi sağlanır.

Engelli öğrencilerin, normal öürencilerin davranışlarını gözlemleyerek doğru davranışları edinmeleri ve içerisinde bulundukları topluma uyum sağlamaları desteklenir.

Yukarıda temel özellikleri verilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: