KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikler Deneme Sınavı II

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikler Deneme Sınavı II

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikler Deneme Sınavı II - çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikler Deneme Sınavı II soruları cevapları
KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikler Deneme Sınavı II

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikler Deneme Sınavı IISoru 1


Ali Öğretmen sosyal bilgiler dersi kapsamında öğrencilerine gazete haberlerini inceleyerek derste işledikleri konularla ilişkili olanları sınıfa getirmelerini ister. Ders içerisinde öncelikle tüm sıraları tek tek dolaşır ve dersiyle ilişkili gazetelerde yayımlanmış haberleri öğrencilerle seçer. Gazete haberini getiren öğrencinin haberi okumasını söyler ve haber üzerinde sınıfta tartışma yapılır.

Ali Öğretmen'in aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini dikkate aldığı söylenebilir?

Soru 2


Bir öğretim sürecinde temel bilgilerin öğretilmesi amaçlanarak (I) planlanacak etkinlik seçiminde öğrenci görüşleri alınmamıştır (II). Bu süreçte tanımlanacak kavramlara uygun örnekler de öğretmen tarafından belirlenmiştir (III). Kavramların birbiriyle ilişkilendirilmesi aşamasında öğrencilere kavram haritası hazırlama görevi verilmiş (IV) ve kavramların somutlaştırılması için derste konuyla ilgili dikkat çekici hikayeler anlatılmıştır (V).

Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin kullanıldığı bu derste yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


Cem Öğretmen dersinin ilk dakikalarında öğrencilerine sigara kullanımı sonucunda akciğerde oluşan değişimi yansıtan kısa bir belgeseli izletir. Daha sonra bu derste ele alınacak konular kapsamında öğrencilerine sağlıklı yaşamla ilgili etkili veriler elde edeceklerini belirtir. Onlara ön bilgilerini hatırlatıcı sorular yönelten Cem Öğretmen, katılımı artırmak için sorulara cevap veren öğrencileri tebrik eder.

Cem Öğretmen'in derse kısa bir belgeseli izlettirerek başlaması aşağıdakilerden daha çok hangisine hizmet eder?

Soru 4


Bir öğretmen öğrencilerin derse etkin bir biçimde katılmalarını amaçlar.

Bu öğretmene ders planı hazırlama sürecinde aşağıdaki önerilerden hangisinin sunulması daha etkili olur?

Soru 5


Bir öğretmen öğretim sürecine ilişkin geri bildirim elde edebilmek için öğrencilerine ders kapsamında bir önerme sunar. Bu önermeyi görüş geliştirme etkinliği kapsamında ele alan öğrencilerine rehberlik eder.

Öğretmenin gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında aşağıdaki işlemlerden hangisine yer vermeye çalıştığı söylenemez?

Soru 6


Hızlı bir şekilde değişen ve artan bilgi, bireylerin mesleki ve kişisel yeterliklerini devamlı olarak sorgulamalarını gerektirmiştir. Ancak değişime hız katan teknolojik gelişmeler sonucu bireylerin tüm değişikliklere, ayak uydurmalarını imkansız hale getirmiştir. Bu nedenle her bireyin öz düzenleme becerilerini kullanarak bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmaları daha da önemli hale gelmiştir.

Buna göre bireylerin aşağıdaki becerilerden özellikle hangisine sahip olmaları gerektiği söylenebilir?

Soru 7


Yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirme ve öğretmen adaylarına mesleki ve alan bilgisi yeterliklerini öğret-yeniden öğret akışına göre yapılandırma ilkelerine dayanan öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Bir ders önce öğrencilerine trafik kuralları işaret ve levhalarına ilişkin bilgiler aktaran Defne Öğretmen, sınıfa girer ve iki grup oluşturur. Gruplara trafik işaretlerinin yer aldığı bir çizelge veren Defne Öğretmen belirli bir süre grup üyelerinin çizelgeyi incelemelerine izin verir. Daha sonra gruplardan birinin diğerine soru sormasına, diğerinin de cevap vermesine imkan tanır.

Defne Öğretmen'in planladığı bu etkinlik aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisine daha uygundur?

Soru 9


Bir sürücü kursu, sürücü adaylarına araç kullanmayı ve trafik kurallarını uygulamalı olarak öğretmek ister. Trafikte yaşanabilecek tehlikeler göz önüne alınarak önce güvenli bir ortamda kontrollü olarak beceriler öğretilir. Daha sonra sürücülere gerçek trafik deneyimi kazanacakları uygulamalar yaptırılır.

Buna göre sürücü kursunda sunulan eğitim hizmetinin sırasıyla aşağıdakilerden hangisine dayalı olduğu söylenebilir?

Soru 10


Öğrencilerine sosyal medya ve siber suçlarla ilgili farkındalık kazandırmak isteyen bir öğretmen, ilgili konu alanı uzmanlarını sınıfa davet etmiştir. Konuyu farklı açılardan irdeleyen uzmanlar kısa bir konuşma yaptıktan sonra öğrencilerin sorularını cevaplayarak merak ettikleri noktalar üzerinden görüşlerini ifade etmişlerdir.

Bu süreçte öğretmenin yararlandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Bir öğretim üyesi öğretmen adaylarına "Öğrenme sürecinde hangi stratejilerden yararlanılmalı ve bu stratejilerde öğrenci rolleri nelerdir?" sorusunu sorar. Öğrenciler "Üç strateji vardır. Bunlar; sunuş, buluş ve araştırma yoluyla öğretimdir. Sunuşta öğrenci pasiftir, buluş ve araştırmada etkindir." cevabını verirler. Öğretmen onlara "Öğrenme yaşantı ürünüdür. Yaşantı sürecinde herkes etkin olmalıdır. Sunuş stratejisinde öğrencinin pasif olması uygun mudur?" sorusunu sorar.

Buna göre öğretmenin dersini aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden özellikle hangisinin işlem adımlarına uygun planladığı söylenebilir?

Soru 12


Seda Öğretmen, "hak ve özgürlüklerin kullanımı" konusu kapsamında öğrenci görüşlerini almak istediği dersinde öncelikle bir gazete haberini öğrencilerine okur. Daha sonra öğrencileri gruplara ayırır. Her öğrencinin bulunduğu grupta bir dakika konuşma süresi olduğunu belirtir. Öğrenciler kendilerine tanınan süre kapsamında gazete haberi ekseninde hak ve özgürlüklerin kullanımının önemini tartışırlar. Kısa zaman aralığında konuştuklarını özetleyip rapor haline getiren öğrenciler raporlarını sınıfça tartışırlar.

Seda Öğretmen'in dersinde yararlandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Bir öğretmen, öğrencilerinin 15 dakikalık süre içinde amaca uygun olarak seçilen bir soruna alışılmadık çözümler üretmelerini amaçlar. 20 öğrencinin bulunduğu sınıfta bir kişiyi yazman olarak belirler. Öğrencilerinin tamamının sıra dışı fikirler üretmelerini beklediği derste kendisi de çözüm seçenekleri üretmeye çalışır. Bir öğrencinin ürettiği fikri oldukça komik bulan diğer öğrenciler arasında gülüşmeler olur. Bu sırada fikrin işlevsiz olacağı düşünüldüğünden komik gelen fikir yazılmaz. Öğretmen, zamanın dolmak üzere olduğunu hatırlatarak öğrencileri yaratıcılığa teşvik eder. Daha sonra tüm öğrenciler tarafından seçilen fikirler değerlendirilir.

Bu süreçte yararlanılan öğretim yöntem ve tekniği dikkate alındığında aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?

Soru 14


Ayhan Öğretmen, tarih dersinde öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ayırt etme becerilerini geliştirmek ister. Öğrencilerinin Atatürk'ün Samsun'a çıkışına ilişkin fikirler üretmelerini sağlamak istediği dersinde öncelikle "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm" şarkısını dinletir, Daha sonra onlara sorular sorar. Tüm öğrencilerin birbirlerini görecek biçimde konumlandırdıkları derste sırayla görüşlerini belirtmeleri için onlara Atatürk'ün resminin bulunduğu bir kart verir. Kartı olan öğrencinin empatik bir yaklaşımla düşüncelerini belirtmesini ister... Söz almak istemeyen öğrencilere saygı duyularak başka bir öğrenciden duygu ve düşüncesini ifade etmesi istenir.

Ayhan Öğretmen'in yararlandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Öğretmen adaylarının meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri disiplin sorunlarının önlenmesi için sınıfta tartışma süreci başlatan bir öğretim üyesi öğrencilerinden öncelikle sorunu tanımlamalarını ister. Öğrenciler disiplin sorunlarını tanımladıktan sonra bu durumun neden-sonuçlarını sistematik biçimde karşılaştırmaya çalışırlar.

Öğrencilerin bu süreçte aşağıdaki uygulamalardan hangisini kullanmaları daha uygundur?

Soru 16


Öğretim sürecinde istasyon tekniğini kullanmak isteyen bir öğretmen 4 farklı etkinlik yapmak için 4 farklı masaya gerekli araçları koyar. Öğrenciler yönlendirildikleri masalarda çalışmaya başlarken onlara "Şimdi bulunduğunuz masada 20 dakika çalışıp sıra dışı ürünler geliştirin."der.

Öğretmenin bu süreçte öğrencilerinde aşağıdaki becerilerden hangisini geliştireceği söylenemez?

Paylaş

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikler Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Merdümgiriz
Doğru: 16
100 Puan
Siraç
Doğru: 16
100 Puan
ggulverin
Doğru: 16
100 Puan
feyzabuyuksoy
Doğru: 16
100 Puan
sewo592
Doğru: 16
100 Puan
KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri