KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı - çöz

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı soruları cevapları
KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme SınavıSoru 1


I. Grupla işbirliği içinde çalıştırması

II. Geçmiş yaşantılarından örnekler verme imkanı tanıması

III. Analiz, sentez ve değerlendirme gücü kazandırması

IV. Uygulama yapma olanağı sağlaması

V. Öğrencilerin yorum yapması

Yukarıdakilerden hangileri tartışma yönteminin sağladığı faydalardır?

Soru 2


Bir öğretmen, öğrenme sürecinde yaptığı açıklamalarla öğrencilerinde konuya merak uyandırmış, ön bilgilerini ortaya çıkarmış ve onların öğrenme motivasyonunu artırmıştır.

Bu öğrenme sürecinde 5E modelini kullandığı dikkate aldığında öğretmenin aşağıdaki aşamalardan özellikle hangisi kapsamında çalışmalar yaptığı söylenebilir?

Soru 3


Hayri Öğretmen dersinde öncelikle öğrencilerin işlenecek konuya ilişkin var olan öğrenme geçmişlerini ortaya çıkarmıştır. Ardından, yeni konuyu ön bilgilerle ilişkilendirmeler yaparak açıklamıştır.

Bu ilişkilendirme sürecinde de tümdengelimsel bir yaklaşım temele almıştır. Hayri Öğretmen'in aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisinin kullanıldığı söylenebilir?

Soru 4


Kimya öğretmeni , öğrencilerinden bir problemin çözümü için hayal güçlerini kullanarak değişik fikirler üretmelerini istemiştir.

Bu örnekteki öğretmen hangi öğretim tekniğini kullanmıştır?

Soru 5


Bir zümre başkanı okula yeni gelen öğretmene fotokopi makinesinin nasıl çalışacağını aşama aşama anlatmak istemektedir.

Zümre başkanının aşağıdaki hangi tekniği kullanması daha işlevsel olur?

Soru 6


Tarık Öğretmen sosyal bilgiler dersinde, "Milli bilinç uyanıyor." konusu kapsamında etkinliklerin başlangıç bölümünde öğrencilerine "Biz Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşıyoruz. İsterseniz önce bu coğrafyadaki halkın o dönemdeki mücadelelere katkısından söz edelim." açıklamasını yapmıştır.

Bu öğretim sürecinde aşağıdaki işlemlerden özellikle hangisinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı söylenebilir?

Soru 7


Sınıfla öğrencileri öğrenmeye güdülemek için sınıfın amaç yapısını iyi belirlemek gerekir. Johnson; iş birliğine, yarışmaya ve bireyselleştirmeye dayalı olmak üzere üç tür amaç yapısı olduğunu ifade eder. Sınıfın amaç yapısı bir bakıma öğrencilerin yarışma, İş birliği yapma ve bireysel çaba gösterme düzeyine işaret etmektedir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinin gerçekleştiği bir sınıfın amaç yapısını oluşturan temel yaklaşımın iş birliğine dayalı öğretim olduğu söylenebilir?

Soru 8


Öğretim sürecinde uygulanan faaliyetlerin amacına ulaşmasında dikkate alınması gerekenlerden biri de okulun bulunduğu bölge halkının önem verdiği yaşayış özellikleridir. Bu özellikler, seçilen konuların açıklanması sırasında verilecek örnekler ya da öğrencilere sunulacak araştırma ödevinin nitelikleri için rehberdir.

Verilen açıklamada öğretimi düzenlemede aşağıdaki öğretim ilkelerinden özellikle hangisinin kullanılmasının önemi vurgulanmaktadır?

Soru 9


I. Her öğrenci konusunu sunar. sunu, kamera, video, teyp vb. kayda alınır.

ll. Dersten sonra sunu birlikte izlenir, tartışılır ve değerlendirilir.

lll. Alınan dönütler ışığında dersler yeniden düzenlenir.

IV. Dersler yeniden öğreti lir, kayıt yeniden yapılır ve yeniden değerlendirmeye geçilir.

Yukarıdaki aşamaların gerçekleştiği öğretim tekniği hangisidir?

Soru 10


Cenk Öğretmen'e göre sınıflar heterojen öğrenci topluluklarıdır ve bu topluluğun birbiriyle eş güdümlü bir şeklide öğrenme ürünlerine ulaşması olağan değildir. Aynca bu öğretim şeklinde öğretmenlerin her öğrenciye öğrenme faaliyetleriyle ilgili geri bildirim sunması ve her öğrencinin istenilen davranışı göstermesi mümkün olmamaktadır. Ona göre öğrencilerin bilgi ve becerilerini eksiksiz şeklide öğrenerek öğrenme birimlerinde kişisel özelliklerine uygun şeklide ilerlemeye yöneltilmesi gerekir.

Cenk Öğretmen'in aşağıdaki model ya da yaklaşımlardan özellikle hangisine göre öğrenme - öğretme sürecini planlaması gerektiğini savunduğu söylenebilir?

Soru 11


Bir öğretmenin yaşanmış bir olayı, bir problem durumunu gerçek ortamında gerçekleşiyormuş gibi ortamı yapılandırarak işlemesi ve bu durum üzerinde öğrencilerden durumu çözmelerini istemesi hangi yöntem ya da tekniği kullandığını gösterir?

Soru 12


Bir fen ve teknoloji öğretmeni dersinde öğrencilerinin günlük yaşamda karşılaştıkları problemlere ilişkin çözümler üretmelerini ve bunların somut şekilde tasarlamalarını ister. Böylece bu tasarlama sürecinde öğrenciler önce birden fazla duyu organı kullanarak kalıcı bilgiler edinmiş; daha sonra da öğrendikleri bilgilerle yaşamı kolaylaştıran kitap okuma gözlüğü, akıllı eldiven, erken kalkmayı sağlayan kulaklık vb. çalışmalar yapmışlardır.

Bu öğretim sürecini düzenlemede yararlanılan öğretim ilkeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Soru 13


Biyoloji alanındaki evrensel bilgilere göre bitki bir üreticidir. Ön koşul bilgilere sahip ve bilgiyi kendi yaşantılarıyla oluşturan öğrencilere göre ise bitki şu şeklide açıklanmalıdır: "Bitki her zaman üretici değildir. Bazı gözlemlerimizde farklı nedenlerden dolayı çürüyen bitkilerin başka canlıların üremelerini engellediğini fark ettik. Bu nedenle bitkiyi, üreticilik görevine sahip ve doğanın değişimine katkı sağlayan bir organizma olarak tanımlamak gerekir."

Bu sonuçlara ulaşılan öğrenme sürecinde aşağıdaki öğrenme - öğretme yaklaşımlarından hangisinin kullanıldığı söylenebilir?

Soru 14


Öğrencilerin öğrenmelerinde onların öğrenme geçmişleri hayati bir rol oynamaktadır. Ayrıca süreçte art arda gelen öğrenci başarısızlıklarının, gerekli düzeltmeler yapılmadığı takdirde birikir ve bu durum öğrencilerin akademik başarıları üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olur. Bu iki unsurun oluşturacağı olumsuzlukların ortadan kaldırılması her öğrenciye ek zaman gerektirmeyecek kaliteli bir öğretim sürecinin planlanması ve öğrencilerin sebat etmeleriyle mümkündür. Çünkü öğrenilme niteliğine sahip bir bilginin herkes tarafından öğrenilmesini temel almak zor değildir.

Bu ifadelerin sahibi olan bir öğretmenin aşağıdaki model ya da yaklaşımlardan özellikle hangisinin görüşlerini benimsediği söylenebilir?

Soru 15


Sınıf içi etkinliklerde öğretmenin jest ve mimiklerini kullanmasının en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Bir öğrenme sürecinin başında öğrencilere tanılayıcı test uygulanmış ve bu testin sonuçlarına göre onlarda eksik olduğunun belirlendiği ön koşul öğrenmeleri tamamlayıcı öğretim etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Ardından ünitede yer alan kazanımlar doğrultusunda ders işlenmiş ve sürecin sonunda bir izleme testi yapılmıştır. Bu testin sonuçlarına göre öğrenme eksiği olan öğrencilere ek öğretim etkinlikleri sunulmuştur. Öğrenciler istenilen öğrenme düzeyine ulaştığında bir sonraki üniteye geçilmiştir.

Gerçekleştirilen bu öğretim süreciyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Paylaş

KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

karaca589
Doğru: 16
100 Puan
asuu
Doğru: 16
100 Puan
furkan üçer
Doğru: 14
87.5 Puan
mordemrenas
Doğru: 13
81.2 Puan
güz bitiği
Doğru: 13
81.2 Puan