2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı III

2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı III çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı III çöz.2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı III çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı III çöz. 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı III online çöz

2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı III Çöz

2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı III çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı III çöz. 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı III çöz

Online 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı III Soruları çöz

Soru 1


Günümüzde çoğu ülke düşünen, anlayan, sorgulayan, bilgiyi kullanan ve sorun çözebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu bağlamda sadece bireyin bilişsel süreçleri değil, dil gelişimi ve bireyin içinde bulunduğu sosyal şartlar da önemlidir. Çocuklar başkaları ile birlikte olduğunda tek başına olduğundan çok daha fazlasını yapar ve başkalarıyla etkileşerek öğrenmenin aracı da dildir.

Yukarıdaki açıklama hangi öğrenme yaklaşımına vurgu yapmaktadır?

Soru 2


Fen ve teknoloji öğretmeni Merve Hanım, sınıfta elektriklenme konusunu anlatırken kağıt parçalarını kopararak masanın üzerine koymuş ve kalemi saçına iyice sürtüp kağıt parçalarına doğru yaklaştırmıştır. Öğrenciler, sürtünmeden meydana gelen durgun elektrik sebebiyle kağıt parçalarının kaleme ya da tarağa yapıştığını fark etmişlerdir.

Merve Öğretmen sınıfta hangi öğretim tekniğini uygulamıştır?

Soru 3


Aslı, sabah evden çıktığında havanın durumuna bakıp "Bugün yağmur yağacak." şeklinde yorum yapmıştır.

Aslı'nın bu yorumu ile aşağıda verilen bilimsel süreç becerilerinden hangisini kullandığı söylenebilir?

Soru 4


Sınıf öğretmeni olan Mehmet Bey, okuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemini uygularken önce sesleri vermiş; daha sonra sırasıyla seslerden hece, hecelerden kelime ve kelimelerden cümle oluşturmuştur. Ancak okumayı öğrenen öğrencilerin, satır sonuna sığmayan sözcükleri yazarken yanlış yerlerden kestiklerini gözlemlemiş; bunun üzerine oluşturulan yeni cümleleri tekrar keserek kelime, kelimeden hece, heceden sese inmiştir.

Mehmet Bey'in okuma yazma öğretiminde hangi akıl yürütme yolunu kullandığı söylenebilir?

Soru 5


Analoji, önceki deneyimler ve bilinenler ile yeni karşılaşılan, bilinmeyen durumlar arasında benzetmelerin yapıldığı, daha çok soyut kavramların öğretiminde kullanılan etkili bir yöntemdir.

Eğitim ortamında analojilere sıklıkla yer veren bir öğretmenin aşağıda verilen hangi öğretim ilkelerini önemsediği söylenebilir?

Soru 6


Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aysel Hanım, öğrencilerin derse katılımları oldukça iyi olmasına rağmen yazılılarda düşük notlar almaları üzerine bu sorunun temel faktörlerini ve bu faktörlerin etkilerini belirlemeye yönelik bir analiz ve karar verme çalışması yapmak istemektedir.

Aysel Hanım'ın yukarıda belirtilen amacına en uygun olan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Tarih Öğretmeni Ahmet Bey, Çanakkale Savaşı sırasında Türk halkının içinde bulunduğu durumu öğrencilerin daha iyi kavrayabilmelerini sağlamak amacıyla drama tekniklerinden yararlanmak istemektedir. Bu amaçla konuyu anlattıktan sonra, bir grup öğrenciden doğaçlama olarak Çanakkale Savaşı'nı canlandırmalarını ister. Canlandırma sırasında, önemli bir durum gerçekleştirilirken öğretmenin düzenlemesiyle oyun durdurularak öğrencilerin bir fotoğraf oluşturması sağlanır. Doğaçlamanın dışında kalan diğer öğrenciler tarafından, oluşan fotoğraf üzerinde kısa süreli konuşularak çözümleme yapılır.

Ahmet Bey'in sınıfta uyguladığı drama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Fizik dersinde öğretmen, öğrencilerine "Atom Bombası" konusunu işleyeceklerini bir hafta önceden bildirmiş ve her türlü doküman, ders kitabı, yardımcı kaynaklar veya ilgili yayınlarla derse gelmelerini söylemiştir. Ders sırasında öğrenciler gruplara ayrılmış ve gruplar konu ile ilgili net bilgileri, olumlu ve olumsuz değerleri, hissettiği duyguları, yaratıcı görüşleri ve son olarak ulaştıkları sonuçlarını, getirdikleri kaynaklardan da yararlanarak belirlemişlerdir. Söylenenler öğretmen tarafından tahtaya yazılmış ve grup kararlarına katılmayanların görüşleri de dinlenmiştir.

Yukarıdaki açıklamaya göre öğretmenin sınıfta uyguladığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının, ilköğretim okullarındaki serbest kıyafet uygulamasının yerindeliği hakkında düşünce alışverişi yapmalarını, kendi görüşünü diğer görüşlerden de yararlanarak geliştirmelerini ve savunmalarını ya da gerekirse değiştirmesini veya karşı çıktığı görüşü benimsemesini amaçlayan öğretim görevlisi, aşağıda verilen öğretim tekniklerinden hangisini kullanmalıdır?

Soru 10


Aşağıda verilen öğretim yöntem/tekniklerinden hangisi buluş yolu stratejisi ile en uygun biçimde eşleştirilebilir?

Soru 11


Bir lisenin rehber öğretmeni, toplumda kadına karşı şiddet olaylarındaki artışa dikkat çekmek ve öğrencilerini bu konuda bilinçlendirmek amacıyla sınıfa konu ile ilgili çeşitli gazete kupürlerini getirmiş ve öğrencilerin okuyup incelemelerini sağlamıştır. Daha sonra öğrenciler konu hakkındaki fikirlerini, şiddet olaylarındaki artışın nedenlerini, gelişimini ve mümkün sonuçlarını ortaya koyup tartışmışlardır.

Yukarıdaki açıklamaya göre öğretmenin sınıfta uyguladığı öğretim yöntem/tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


"Elimizde dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayacak uzaydan çekilmiş fotoğraflar olmasa bile, yaklaşan bir gemiyi izlediğimizde geminin önce bayrağını, yaklaştıkça direğini ve sonradan da teknesini görmemiz, bize dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlar. Eğer dünya düz olsaydı her yerden geminin tamamını görürdük." şeklinde yorum yapan bir araştırmacının aşağıda verilen akıl yürütme yollarından hangisini kullandığı söylenebilir?

Soru 13


5. sınıf fen ve teknoloji dersi "Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım" ünitesi işlenirken dersin son 10 dakikasında şöyle bir etkinlik yapılmıştır: Öğretmen, 'Uçtu uçtu ........... .' dedikten sonra uçan bir hayvanın adını söylerse öğrenciler kollarını kanat çırpar gibi yanlarda açıp kapamışlar, söylenilen hayvan uçmuyorsa herkes olduğu gibi kalmış, hiç hareket etmemiştir.

Öğretmenin sınıfta uyguladığı öğretim yöntem/ tekniği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 14


Sınıf öğretmeni olan Özge Hanım "Afet Eğitimi ve Güvenli Yaşam" ara disiplinine ilişkin yaptığı etkinlikte öğrencilerine depremden sonra göçük altından çıkarılan ve depremde tüm ailesini kaybetmiş olan bir çocuğun yaşadıklarına ilişkin kısa bir film izletmiş ve tartışma ortamı oluşturarak öğrencilerinden kendilerini bu olayda yer alan kişilerin yerine de koyarak düşünmelerini ve düşüncelerini ifade etmelerini istemiştir.

Yukarıdaki açıklamaya göre öğretmenin sınıfta uyguladığı öğretim yöntem/tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Rehberlik dersinde öğretmen "Uyuşturucu madde bağımlılığının faydaları nelerdir?" şeklinde bir önerme üzerinden öğrencilerin düşüncelerini belirtmelerini istemiştir.

Öğretmen dersinde aşağıda verilen yöntem ya da tekniklerden hangisini kullanmıştır?

Soru 16


Araştırma - inceleme stratejisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 17


Mesleğe yeni başlayan Sınıf Öğretmeni Özge Hanım, için başlangıçta her şey çok güzel iken, bir süre sonra sınıf içinde ortaya çıkan istenmeyen davranışlara çözüm bulmada yetersiz olduğunu fark etmiş ve üniversitedeki hocasından yardım istemiştir. Çünkü Özge Hanım, öğretmenlik eğitimi sırasında sınıf yönetimi konusunda yeterli eğitim almadığını düşünmektedir.

Yukarıda belirtilen durum, eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına verilen hizmet öncesi eğitim sırasında sınıf yönetimi alanında hangi düşünme becerisinin gelişimine daha fazla önem verilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır?

Soru 18


Aşağıda verilenlerden hangisi etkili sınıf yönetiminin değişkenleri arasında en az etkili olan değişkendir?

Paylaş

Etiketler: