2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II çöz

2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IISoru 1


I. Test maddelerinin güçlük dereceleri

II.Sınavı başaran öğrenci sayısı

III. Test maddelerinin ayırt edicilik de­receleri

VI. Teste ölçülen davranışların ders hedeflerine uygunluğu

V. Sınava katılan öğrenci sayısı

Yukarıdakilerden hangisi ya da han­gileri bir başarı testinin geçerliğini kanıtlamak için uygun bir ölçüttür?

Soru 2


Bir ölçme aracının kullanıldığı mak­sada hizmet etme derecesi hangi kavramla ifade edilebilir?

Soru 3


Bir matematik öğretmeninin öğrenci­lerine uyguladığı 50 soruluk bir tes­tin son 7 maddesi hiç bir öğrenci ta­rafından işaretlenmemiştir. Bu se­bepten dolayı öğretmen bu soruları puanlamaya dahil etmemiştir. Bu du­rum testin geçerliğini nasıl etkiler?

Soru 4


Bir tarih öğretmeni öğrencilerine 30 soruluk bir test uygularken aynı okulda görevli başka bir tarih öğret­meni 50 soruluk bir test uygulamış­tır. Bu iki testinde aynı konuları kap­sadığını varsayarsak, ikinci öğret­menin uyguladığı sınavın geçerliği­nin daha yüksek olduğunu savunan bir kişi aşağıdakilerden hangisini söylerse bu iddiasını doğru bir şekil­de desteklemiş olur?

Soru 5


Aşağıdaki geçerlik belirleme yöntem­lerinden hangisi ya da hangileri ista­tistiksel yaklaşıma dayalı olarak ger­çekleştirilmiştir?

I. Testin doğru yapıyı ölçüp ölçmedi­ğini belirlemek için faktör analizi ya­pılması

II. Hazırlanan bir zeka testi ile önce­den hazırlanmış ve geçerli kabul edilen başka bir zeka testi arasındaki korelasyonlara bakmak

III. Bir testin kapsam geçerliğini belir­lemek için kapsam geçerliği belir­lenmiş bir test ile arasındaki kore­lasyonlara bakmak

VI. Bir testin kapsam geçerliğini belir­lemek için o konuda uzman kişilere danışmak

Soru 6


Bir başarı testinin maddeleri ile ölçü­len davranışların, dersin hedeflerine uygunluğunun saptanması aşağıdakilerden hangisini belirlemek için uygun bir ölçüt olur?

Soru 7


Yazılı yoklamaların çoktan seçmeli testlere nazaran geçerliklerinin dü­şük olduğunu savunan bir birey bu iddiasını aşağıdakilerin hangisi ile destekleyebilir?

Soru 8


Bir kurumun insan kaynakları de­partmanında görevli olan bir ölçme ve değerlendirme uzmanı o kuruma iş başvurusu yapan bireylere bir ge­nel yetenek testi uygulamış ve 1 se­ne sonra işe alınan bireylerin iş per­formansları ile genel yetenek testin­den aldıktan puanları arasındaki ko­relasyona bakmıştır.

Bu işlemi yapan ölçme ve değerlendirme uzmanı ge­nelyetenek testinin hangi tür geçer­liğini saptamaya çalışmıştır?

Soru 9


Bir tarih öğretmeni öğrencilerine uy­guladığı bir sınavda bir ya da birkaç soru yerine çeşitli konularda çok sa­yıda soru sormuştur.

Tarih öğretme­ni böyle yaparak ilk olarak neyi amaçlamıştır?

Soru 10


Bir sınav esnasında 3 öğrenci bir so­runun cevabını o soruyu yanlış ya­pan bir öğrenciden kopya etmişlerdir ve öğretmen bu olaydan habersiz cevaplan puanlamıştır.

Böyle bir du­rumdan o üç öğrencinin puanları na­sıl etkilenmiştir?

Soru 11


Bir sınıftaki öğrencilere farklı derslerden uygulanan sınavların aritmetik ortalama ve standart sapmaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KPSS Ölçme ve Değerlendirme

Hangi dersin puanları daha fazla değişkenlik göstermektedir?

Soru 12


Uygulanan bir sınav sonucunda alınan puanların frekans tablosu aşağıda verilmiştir.

KPSS Ölçme ve Değerlendirme

Buna göre sınava katılan öğrenci sayısı kaçtır?

Paylaş

Etiketler:
2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II çöz

2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. 2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II soru ve cevapları çözün. 2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II sorularını çöz 2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II sorularını ve cevapları anında görüntüle. 2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II çöz. 2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II soru ve cevapları çözün. 2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II sorularını çöz 2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II test sorularını çöz.

2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II Soruları

2021 2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II