KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 4

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 4

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 4 - çöz

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 4 soruları cevapları
KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 4

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 4Soru 1


I. Test maddelerinin güçlük dereceleri

II.Sınavı başaran öğrenci sayısı

III. Test maddelerinin ayırt edicilik de­receleri

VI. Teste ölçülen davranışların ders hedeflerine uygunluğu

V. Sınava katılan öğrenci sayısı

Yukarıdakilerden hangisi ya da han­gileri bir başarı testinin geçerliğini kanıtlamak için uygun bir ölçüttür?

Soru 2


Bir ölçme aracının kullanıldığı mak­sada hizmet etme derecesi hangi kavramla ifade edilebilir?

Soru 3


Bir matematik öğretmeninin öğrenci­lerine uyguladığı 50 soruluk bir tes­tin son 7 maddesi hiç bir öğrenci ta­rafından işaretlenmemiştir. Bu se­bepten dolayı öğretmen bu soruları puanlamaya dahil etmemiştir. Bu du­rum testin geçerliğini nasıl etkiler?

Soru 4


Bir tarih öğretmeni öğrencilerine 30 soruluk bir test uygularken aynı okulda görevli başka bir tarih öğret­meni 50 soruluk bir test uygulamış­tır. Bu iki testinde aynı konuları kap­sadığını varsayarsak, ikinci öğret­menin uyguladığı sınavın geçerliği­nin daha yüksek olduğunu savunan bir kişi aşağıdakilerden hangisini söylerse bu iddiasını doğru bir şekil­de desteklemiş olur?

Soru 5


Aşağıdaki geçerlik belirleme yöntem­lerinden hangisi ya da hangileri ista­tistiksel yaklaşıma dayalı olarak ger­çekleştirilmiştir?

I. Testin doğru yapıyı ölçüp ölçmedi­ğini belirlemek için faktör analizi ya­pılması

II. Hazırlanan bir zeka testi ile önce­den hazırlanmış ve geçerli kabul edilen başka bir zeka testi arasındaki korelasyonlara bakmak

III. Bir testin kapsam geçerliğini belir­lemek için kapsam geçerliği belir­lenmiş bir test ile arasındaki kore­lasyonlara bakmak

VI. Bir testin kapsam geçerliğini belir­lemek için o konuda uzman kişilere danışmak

Soru 6


Bir başarı testinin maddeleri ile ölçü­len davranışların, dersin hedeflerine uygunluğunun saptanması aşağıdakilerden hangisini belirlemek için uygun bir ölçüt olur?

Soru 7


Yazılı yoklamaların çoktan seçmeli testlere nazaran geçerliklerinin dü­şük olduğunu savunan bir birey bu iddiasını aşağıdakilerin hangisi ile destekleyebilir?

Soru 8


Bir kurumun insan kaynakları de­partmanında görevli olan bir ölçme ve değerlendirme uzmanı o kuruma iş başvurusu yapan bireylere bir ge­nel yetenek testi uygulamış ve 1 se­ne sonra işe alınan bireylerin iş per­formansları ile genel yetenek testin­den aldıktan puanları arasındaki ko­relasyona bakmıştır.

Bu işlemi yapan ölçme ve değerlendirme uzmanı ge­nelyetenek testinin hangi tür geçer­liğini saptamaya çalışmıştır?

Soru 9


Bir tarih öğretmeni öğrencilerine uy­guladığı bir sınavda bir ya da birkaç soru yerine çeşitli konularda çok sa­yıda soru sormuştur.

Tarih öğretme­ni böyle yaparak ilk olarak neyi amaçlamıştır?

Soru 10


Bir sınav esnasında 3 öğrenci bir so­runun cevabını o soruyu yanlış ya­pan bir öğrenciden kopya etmişlerdir ve öğretmen bu olaydan habersiz cevaplan puanlamıştır.

Böyle bir du­rumdan o üç öğrencinin puanları na­sıl etkilenmiştir?

Paylaş

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 4 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Mobak
Doğru: 10
100 Puan
TÜKENDİM
Doğru: 10
100 Puan
Özlemuhl
Doğru: 10
100 Puan
Mekin Sevimli
Doğru: 10
100 Puan
Necip ÖZCAN
Doğru: 9
90 Puan
KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri