2020 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı III

2020 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı III

2020 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı III - çöz

2020 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı III soruları cevapları
2020 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı III

2020 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IIISoru 1


Aşağıda, bir sınıfa uygulanan matematik testinden alınan puanlar ve frekansları verilmiştir.

KPSS Ölçme Değerlendirme Deneme Sınavı Soru 1

Uygulanan matematik sınavından medyan değerinin bulunduğu puan ve üzerinde puan alan öğrenciler başarılı sayılacaksa bu dersten başarılı olacak öğrenci sayısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Soru 2


Aşağıda, bir sınıfa uygulanan matematik testinden alınan puanların aralığı ve yığılmalı frekans değerleri verilmiştir.

KPSS Ölçme Değerlendirme Deneme Sınavı Soru 2

Uygulanan testle ve bu testten alınan puanlarla ilgili

I. Dağılımın mod değeri 94,5'tir.
II. Geçme notu medyanın bulunduğu puan aralığı olursa bu dersten 9 kişi başarılı olur.
III. Dağılımın ranjı 80'dir.
IV. Sağa çarpık bir dağılım özelliği göstermektedir.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

Soru 3


Aşağıda bir falsefe sınavında uygulanan 11. maddenin seçenek dağılımı tablosu verilmiştir.

KPSS Ölçme Değerlendirme Deneme Sınavı Soru 3

* Anahtarlanmış doğru cevap

Tabloya,göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Soru 4


Aşağıda beş sorundan oluşan bir Türkçe testinin her maddesinin madde güçlük indeksleri tablosu verilmiştir.

KPSS Ölçme Değerlendirme Deneme Sınavı Soru 4

Tablo incelendiğinde maddelerin en zordan en kolaya doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 5


Ahmet Öğretmen, öğrenme-öğretme sürecinin etkililiğini ve öğrencilerde anlamlı öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için bir sınav hazırlamıştır. Bu sınavda belirli kutucuklara yerleştirilen kavramların seçilerek öğrencilerdeki kavram yanılgılarını belirlemek ve gidermeyi amaçlayan bir öğretim aracından yararlanarak onların sorulan sorulara kutucuklardaki numaralar ile cevap verip bu cevapları mantıksal sıraya dizmelerini istemiştir.

Verilen bilgiye göre Ahmet Öğretmen aşağıdaki ölçme araçlarından hangisini kullanmıştır?

Soru 6


Aşağıda verilen kazanımların hangisinin ölçülmesinde performans görevi kullanılması daha uygun olur?

Soru 7


Metin Bey tarih dersinde Milli Mücadele Dönemi'ni anlatmak için öğrencilerini Dumlupınar gezisine götürmeyi planlamıştır. Böylelikle öğrencilerin, o dönemde yaşananları gerçek ortamlarında gözlemleyebileceği bir etkinlik yaptırmıştır. Geziden sonra "Siz olsaydınız orduları nasıl yönetirdiniz?" sorusunu sınıfa yöneltmiştir. Böylece onların gezide gözlemlediklerini uygulayabilmeleri için sınıfı gerçek bir savaş ortamı şekline dönüştürüp öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilmelerini amaçlamıştır. Böylelikle öğrencilerin, Milli Mücadele Dönemi bilgilerini ölçmeyi planlamıştır.

Verilen bilgiye göre Metin Bey'in kullandığı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Bloom'un bilişsel alan sınıflaması göz önüne alındığında aşağıda verilen davranış örneklerinden hangisinin yazılı yoklamalarla ölçülmesi daha uygun olur?

Soru 9


Sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Bey, hazırladığı testte belirtke tablosunda yer alan her kazanımdan en az bir soruya yer vermiş, testin başlangıcına da test yönergesi koymuştur. Daha sonra sınavın yapılacağı sınıfın fiziksel ortamını sınava uygun hale getirip öğrencileri sınava motive etmiştir. İlk test ile benzer özelliklerdeki başka bir testi sınıfa dersini işledikten dört hafta sonra uygulamış böylece öğrencilerin süreç içindeki gelişimini de gözlemlemiştir.

Parçaya göre Mustafa Bey'in hazırladığı testle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 10


Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları, kendi öğrenmelerini kontrol etmeleri ve çıkarımlarda bulunmaları biliş ötesi süreçlerinin temelindedir. Biliş ötesinin önemli bir ögesi olan öz değerlendirmede, öğrenci, değerlendirme sürecine katılarak kendi bilgi ve başarı düzeyi hakkında belirlemeler yapar. Böylece öğrenci kendi öğrenmelerini kontrol altında tutabilir. Öz değerlendirme uygulamalarının yararları yanı sıra bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır.

Parçada bahsi geçen öz değerlendirme süreci için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 11


Bir okulda rehber öğretmen olan Aysun Hanım, ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçme amacıyla yapılan seviye belirleme sınavının 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin duyuşsal, bilişsel ve davranışsal yapılarına etkilerini belirlemek amacıyla bir araştırma yapmıştır.

Parçaya göre verilen araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


I. Meslekleri sınıflama

II. KPSS puanı

III. Kardeş sayısı

IV. Aylık gelir miktarı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kesiksiz (sürekli) değişkene örnek verilebilir?

Paylaş

2020 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

harun güzel
Doğru: 12
100 Puan
semih aksu
Doğru: 10
83.3 Puan
zrltns
Doğru: 10
83.3 Puan
gulll
Doğru: 10
83.3 Puan
cann
Doğru: 9
75 Puan