Kpss Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı

Kpss Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı

Kpss Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı - çöz

Kpss Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı soruları cevapları
Kpss Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı

Kpss Ölçme ve Değerlendirme Deneme SınavıSoru 1


Aşağıdakilerden hangisinde bağıl ölçüt kullanılmamıştır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangileri dolaylı ölçme ile ölçülebilir?

I. Ankara'nın nüfus yoğunluğu

ll. Öğretmenin öğrencilere karşı tutumu

III. Öğrencilerin matematik yetenekleri

IV. Sınıftaki öğrenci sayısı

Soru 3


Değerlendirme sonucunda ulaşılan kararın doğruluğu aşağıdakilerin hangisinden etkilenir?

Soru 4


Bir tarih öğretmeni geliştirdiği testi aynı öğrencilere üç hafta arayla iki kez uygulamış ve iki uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki korelasyonu 0,86 olarak hesaplamıştır.

Hesaplanan bu korelasyona dayanarak test için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

Soru 5


"Ali sınıfın en uzun boylu öğrencisidir."

Bu sonuç hangi türden bir ölçekte ifade edilmiştir?

Soru 6


Tarih dersi ile ilgili 20 soruluk çoktan seçmeli test uygulanması sonucunda öğrencilerin hepsi en az 15 soruyu doğru cevaplamıştır. Buna rağmen, öğrenciler soruların geçerli ölçme yapmadığını söylemişlerdir.

Öğrencilerin, bu iddialarını sürdürebilmek için aşağıda ki ifadelerden hangisini kullanmaları kesinlikle yanlış olur?

Soru 7


Matematik dersinde yapılan bir yazılı sınavda yazı güzelliğinin puanlamaya katılması sınavın hangi niteliğini düşürür?

Soru 8


Aşağıdaki korelasyon değerlerinden hangisi dahil zayıf bir ilişkiyi gösterir?

Soru 9


Bir öğretmen öğrencilerin 40 soruluk testten elde ettiği ham puanları standart T puanlarına dönüştürmüştür. Ardından öğrencilerin ham puanları ile standart T puanları arasındaki korelasyonu hesaplamıştır.

Hesaplanan bu korelasyonun değerinin kaç olması beklenir?

Soru 10


I. Öğrencilerin derste öğrendiklerini ölçmek için kullanılır .

ll. Grupla çalışma olanağı verir.

lll. Öğrencilerin derinlemesine inceleme yapmasını sağlar.

IV. Kapsam geçerliğini arttırmak için kullanılır.

Yukarıdakilerden hangileri ödev ve projelerin kullanılma amacına uygundur?

Soru 11


I. Varyans

ll. Ranj

lll. Ortanca

IV. Mod

V. Çeyrek sapma

Yukarıdaki istatistiklerin hangilerinin değeri arttıkça bir puan dağılımının türdeşliği (benzeşikliği ) kesinlikle bozulur?

Soru 12


Aşağıdaki davranışlardan hangisinin çoktan seçmeli test maddeleri kullanılarak ölçülmesi daha zordur?

Soru 13


Şans başarısı en düşük olan soru tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Bir dershanede uygulanan 120 soruluk Eğitim Bilimleri deneme sınavının ortalaması 75, standart sapması 12 bulunmuştur.

Bu sınavdan 93 puan alan bir öğrencinin "Z" puanı kaçtır?

Soru 15


Bir araştırmacı araştırmasında kullanacağı tutum ölçeğini geliştirmek amacı ile deneme uygulaması yapmıştır. Uygulama sonucunda, hangi maddelerin geçerli olduğunu belirlemek için cevaplayıcıların maddelerden kazandıkları puanlar ile test puanı arasındaki korelasyonlar incelenmiş ve test puanı ile yüksek korelasyon veren maddeler geçerli kabul edilmiştir.

Ölçek maddeleri hakkında varılan bu yargı korelasyonla ilgili yorumlardan hangisine dayanarak kabul edilebilir?

Soru 16


Aşağıdaki özelliklerden hangisini ölçmek için sözlü sınav dışındaki sınavlardan yararlanmak daha doğru olur?

Paylaş

Kpss Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.