KPSS Program Geliştirme Deneme 2

KPSS Program Geliştirme Deneme 2 sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Program Geliştirme Deneme 2

KPSS Program Geliştirme Deneme 2

KPSS Program Geliştirme Deneme 2 - çöz

KPSS Program Geliştirme Deneme 2 soruları cevapları
KPSS Program Geliştirme Deneme 2


Soru 1


Günümüzde bilginin hızla yayılması ve gelişmesi eğitim sisteminde görev yapan bazı öğretmenlerin yetersiz kalmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı kurslar düzenleyerek öğretmenlerin kendilerini sürekli yenilemelerini ve geliştirmelerini sağlamaktadır.

Verilen bilgide sözü edilen kurslar aşağıdaki eğitim türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

Soru 2


Anasayamızın 42. maddesine göre; eğitim ve öğretim Atatürk ilke ve inkilapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. İlköğretim kadın ve erkek tüm vatandaşlar için zorunludur. Devlet okullarında parasızdır. Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

Buna göre anayasamızın sözü edilen maddesinde aşağıda verilen milli eğitimin ilkelerinden özellikle hangileri açıklanmıştır?

Soru 3


I. Mine'nin orta öğretimde öğrenim görmesi

II. Eğitimi yarım kalan Lale'nin yüksek öğretime devam etmesi

III. Nadire'nin drama kursuna kayıt yaptırması

Bu ifadelerden hangisi ya da hangileri örgün öğretim kapsamında yer alır?

Soru 4


Sınıf dışı öğretim tekniklerinin öğrenmelerin pekiştirilmesindeki önemini çok iyi kavrayan bir öğretmen, öğrencilerine araştırma görevleri vermiş ve onların farklı kaynaklardan yararlanarak ellerindeki rubriklere uygun araştırma ödevleri yapmalarını sağlamıştır.

Buna göre öğrencilerin ödevlerini araştırarak bilgiye ulaşması aşağıdaki eğitim türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

Soru 5


I. Ali, eğitimi yaratıcıya ulaşmak için yapılan etkinlikler olarak tanımlamaktadır.

II. Kerim, eğitimi bireyin topluma uyumunu sağlama ve yenik kuşaklara kültürel mirasın aktarılması süreci olarak tanımlamaktadır.

III. Kemal, eğitimi bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etme süreci olarak tanımlamaktadır.

Eğitim tanımları dikkate alındığında Ali, Kerim ve Kemal'in benimsedikleri felsefi akımlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Paylaş

Testin Enleri

fatihozdemir16
Doğru: 5
100 Puan
wallcan298
Doğru: 5
100 Puan
Cemil koz
Doğru: 5
100 Puan
rabbit
Doğru: 4
80 Puan
İcê
Doğru: 4
80 Puan
KPSS Program Geliştirme Testleri