Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test II

Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test IIonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test II çöz. Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test II online çöz

Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test IIonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test II çöz. Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test II online çöz

Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test IIonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test II çöz.Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test II Çöz

Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test IIonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test II çöz. Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test II online çöz

Online Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test II Soruları çöz

Soru 1


Çocuk merkezli tasarım yaklaşımı öğrencinin en etkili biçimde öğretimden verim elde etmesi için etkin olması gerektiğini sayunur. Bu yaklaşıma göre öğrenme, öğrencinin yaşantısından ayrı düşünülemez. Öğrencllerin gerçek ihtiyaçlarını ön plana alan çocuk merkezli yaklaşım sadece etkin, hedefe dayalı ve deneyim içerisine kök salan öğrenmenin istenilen davranışlara dönüşebileceğini savunur.

Buna göre çocuk merkezli tasarım yaklaşımının aşağıdaki eğitim felsefelerlnden daha çok hangisine dayandığı söylenebilir?

Soru 2


Eğitim faaliyetlerinin yalnızca yaşanılan an için değil, gelecek yıllarda karşılaşılacak problemlerin oluşmasını engellemek için de düzenlenmesi gerektiğini ifade eden bir öğretmen, sınıf ortamının da demokratik olması gerektiğini düşünmektedir. Ayrıca değişime önem veren bu öğretmen değişimin toplumsal reformu sağlamaya yönelik çabalar olduğu anlayışını savunmaktadır.

Bu görüşü savunan öğretmenin esas aldığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Bir eğitim programında içeriğin öğrenme - öğretme sürecinde öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre oluşturulup deneyimlerin sonuçlarına göre ayrıntılandırıldığı saplanmıştır.

Bu eğitim programının aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisini temel aldığı söylenebilir?

Soru 4


Öğretim programları öğrencilerin etkin katılımına uygun tasarlanmalıdır. Bunun gerçekleşmesi için öğrencinin istekleri önemsenmeli, bulunduğu gelişim çağına uygun oyunlar ve onlarda merak duygusunu artıran faaliyetler ön plana alınmalıdır. Bu yolla bireyin özerk bir biçimde topluma uyumu sağlanmalıdır.

Bu düşüncenin temel alındığı öğretim programının eğitim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Eğitim ortamında bireyi etkin kılmak öğrenmenin kalıcılığı açısından oldukça önemlidir. Ancak bireyin etkin olması için onun ilgi ve ihtiyaçlarını önemsemek ve programın tüm boyutlarını bireye göre tasarlamak şarttır. Bizim eğitim anlayışımızın temelinde ise insan kültürünün temel ögelerini ve özünü korumak ve bunu gelecek nesillere aktarmayı ciddi ve sıkı çalışmayı gerektiren bir öğretim ortamında sağlamak vardır. Bu nedenle bireyin özelllklerine göre içeriği ve diğer ögeleri değişime açık kılmak doğru olmayacaktır.

Buna göre sözü edilen eğitim programının aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisini temel aldığı söylenebilir?

Soru 6


Öğretim ortamında katılımcı disipline önem verilmeli, öğrencilerin başarılı olabilmek için sıkı ve zorlu bir çalışma programı içine girmeleri yerine, kendi değerler sistemini özgürce geliştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, yardıma gereksinimi olan öğrencilere yardım etmek ve onlann kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak öğretmenlerin öncelikli vazifesidir.

Bu görüşleri savunan bir öğretmenin benimsediği eğitim felsefesi aşağıdakllerden özelllkle hangisidir?

Soru 7


Eğitimin özünü, konu alanının çok iyi özümsenmesi oluşturur. Konu alanının iyi özümsenmesi için ise sıkı ve zorlu bir çalışma programı gerekmektedir. Bu nedenle öğretme sürecinde öğrencilere disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak önemlidir.

Bir öğretmene ait olan bu görüşler onun aşağıda verilen eğitim felsefelerinden hangisini savunduğunun bir göstergesidir?

Soru 8


Bir öğretmen öğrencilerine yüz yıllardır var olan değerlerin kendi yaşantılarıyla edindiklerinden daha önemli olduğu farkındalığını kazandırmak ister. Bunu "Bilgi bireylerden bireylerden bağımsızdır." görüşüyle temellendirir.

Öğretmenin düşüncelerinin dayandığı felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Nalan Öğretmen, bir konunun özünü öğrenciye öğretmenin önemli olduğunu, gerisinin teferruat olduğunu savunurken hep öğretme kavramı üzerine vurgu yapmaktadır. Rolünü bu kadar net çizgilerle benimseyen ve sert bir tavır sergileyen Nalan Öğretmen, öğrencilerin zihinsel gelişiminden de öğretmenlerin sorumlu olduğunu sık sık açıklamaktadır.

Nalan Öğretmen'in aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisinin ilkelerine uygun davrandığı söylenebilir?

Soru 10


Özümsenmesi gereken konuların öğretmenin liderliğinde disipline ve sıkı çalışmaya dayalı bir süreçte öğretilmesi gerektiğini savunan, bilginin önemli ve değerli yanlarının korunup gelecek kuşaklara aktarılması ile daha uygar toplumların oluşturulabileceğini ön plana çıkaran eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Bir öğretmen değişmeyi gerçeğin esası olarak görmekte ve eğitimin sürekli bir gelişim içinde olmasını bu temel görüşe dayandırmaktadır. Eğitimin özünü topluma uyum, dış dünyaya uyum ve belli doğruluk, iyilik, güzellik kurallarına uyumda değil, tecrübenin sürekli olarak inşa edilmesi olarak ifade etmekte; böylece geçmişteki yaşantıların, gelecekteki davranışların öznel doğru, iyi ve güzele yönlendirilmesine hizmet edeceğini vurgulamaktadır.

Bu görüşleri savunan bir öğretmenin aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisini benimsediği söylenebilir?

Soru 12


Bilgi, eyleme fayda sağladığı sürece doğru olduğundan, işlevsel bilgiye ulaşma yolunda öğrencilere kullanılacak bilimsel yöntemleri uygulayacakları ortamlar yaratılmalıdır.

Bu görüşü dile getiren bir öğretmenin aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisini benimsediği söylenebilir?

Paylaş

Etiketler: