KPSS Tarih Yaprak Test II

KPSS Tarih Yaprak Test II

KPSS Tarih Yaprak Test II - çöz

KPSS Tarih Yaprak Test II soruları cevapları

KPSS Tarih Yaprak Test II


Soru 1


Akılcılığı ve bilimselliği ön plana çıkartan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Lozan Antlaşması sonucunda azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi Mustafa Kemal’in hangi ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçü düşünce sistemi içinde yer almaz?

Soru 4


l. Saltanatın kaldırılması

II. Soyadı Yasası’nın kabulü

III. TBMM'nin açılması

IV. Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın kabulü

Verilenlerden hangileri, "Ulusal egemenlik" İlkesini güçlendirmeye yöneliktir?

Soru 5


Kabul edilen Teşvik-i Sanayi Kanunu, beklenen sonucu vermeyince, 1933’te l. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlandı. Bu durumda aşağıdaki ilkelerden hangisi uygulamaya girmiş oldu?

Soru 6


Atatürk ilkelerinden, Halkçılık, aşağıdakilerden hangilerinin doğal sonucudur?

Soru 7Sürekli ilerlemeyi, gelişmeyi ve çağdaşlaşmayı ifade eden Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Atatürk'ün ödün vermediği ve siyasal tartışmalar dışında tutmaya çalıştığı iki temel ilke, hangisinde belirtilmiştir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi, "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur" ilkesi ile ilgili değildir?

Soru 10


Ait olduğu ulusun, varlılığını sürdürmesi ve yücelmesi için, diğer bireylerle çalışma, bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtma, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile tanımlanır?

Soru 11


I. Sınıf egemenliğini kabul etmez.

II. Halkın kendini demokratik esaslara uygun olarak yönetmesini sağlar.

III. Toplum düzenini halkın yararına korumayı ön görür.

Verilen özellikler, aşağıdaki ilkelerden en çok hangisi ile ilgilidir?

Soru 12


Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi en önce uygulamaya girmiştir?

Soru 13


Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması aşağıdaki ilkelerden en çok hangisinin uygulandığının göstergesidir?

Soru 14


I. Sadabat Paktı

II. Balkan Antantı

III. Montrö Sözleşmesi

Yukarıdaki II. Dünya Savaşı öncesi yapılmış antlaşmalardan hangisi ya da hangileri bölgesel savunma ve iş birliğine yöneliktir?

Soru 15


Halifeliğin kaldırılması, Atatürk ilkelerinin hayata geçirilmesinde önemli engellerden birinin aşılmasıdır.

Aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasının bu durumla ilgisi yoktur?

Soru 16


Hangisi Türkiye’nin II. Dünya Savaşı sonrasındaki dış politika gelişmeleri içerisinde yer alır?

Soru 17


Aşağıda Atatürk ilkeleri ve uygulamaları eşleştirilmiştir. Yanlış olan hangisidir?

Soru 18


Yabancı okullar için hazırlanan yönetmelikte, Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulması zorunlu tutulmuştur.

Bu durum, aşağıdaki ilkelerden hangisinin hayata geçirildiğinin göstergesidir?

Soru 19


Ekonomik ve sanayi alanlarında gelişilmeye çalışıldığı halde, halkın elinde yeterli sermayenin bulunmaması aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu kılmıştır?

Soru 20


Türkiye'de ulusal bütünlük ve beraberliği sağlamak için din ve mezhep ayrılıklarının önlenmesini gerçekleştirmek amacıyla uygulamaya konulan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21


Aşağıdakilerden hangisi, Laiklik ilkesinin uygulandığının bir kanıtıdır?

Soru 22


Uçurum kenarında yıkık bir ülke... Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar... Yıllarca süren savaş... Ondan sonra, içerde ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan yeni devlet"

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu açıklamaları aşağıdaki ilkelerden hangisiyle yakından ilgilidir?

Soru 23


Amasya Genelgesinde Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanacağının belirtilmesi aşağıdaki hangi ilkenin uygulanacağını göstermiştir?

Soru 24


Ulusal egemenliğin ve özgürlüğün temelini oluşturan, insan onuruna yaraşan, ulusal egemenliği hiçbir koşul tanımadan millete veren anlayış aşağıdaki hangi temel ilkeyle ilgilidir?

Soru 25


"Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak öncelikle biz benliğimize ve milletimize bu saygıyı hissen, fikren, fiilen bütün özellikleriyle gösterelim"

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

Soru 26


"Bizim görüşümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor veya herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve özgürlükleri eşittir."

Mustafa Kemal Atatürk'ün belirtilen bu açıklaması aşağıdaki ilkelerden hangisine uygundur?

Soru 27


Devlet anlayışında; devletin, din karşısında tarafsız kalması, çeşitli din ve mezheplere bağlı olan kişiler arasında bir ayrım yapmaması ve din özgürlüğünü koruması aşağıdaki hangi ilkeyi zorunlu hale getirmiştir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Yaprak Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

mehmet ayla
Doğru: 27
100 Puan
barış şan
Doğru: 26
96.2 Puan
mali009
Doğru: 26
96.2 Puan
yaşar ağca
Doğru: 25
92.5 Puan
erdinç hast
Doğru: 25
92.5 Puan