KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi soruları cevapları

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi


Soru 1


Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda Osmanlıcılık düşüncesi ön plana çıkarılmıştır.

Bu durumun,

I. ulus bilincinin gelişiminin gecikmesi,

II. azınlık unsurlara bazı haklar verilmesi,

III. milliyetçilik düşüncesinin Türk unsurlar arasında yaygınlaşması

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?

Soru 2


Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:

I. Sırp İsyanı,

II. Yunan İsyanı,

III. Mısır İsyanı

Bu gelişmelerden hangileri milliyetçilik düşüncesi ile ilgili değildir?

Soru 3


İngiltere, Hindistan sömürgelerine giden yollar üzerinde bulunan Osmanlı topraklarının güçlü başka bir devletin egemenliğine girmesini engellemeye çalışmıştır.

İngiltere’nin bu çabasına bakılarak,

I. İngiltere, sömürgeleri ile bağlantısını güçleştirecek gelişmelere karşı çıkmıştır.

II. Osmanlı toprak bütünlüğü İngiltere tarafından tehdit edilmiştir.

III. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de güçlenmesi sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4


Tanzimat Fermanı'nda, Rüşvet ve adam kayırma sona erdirilecek, herkes kanun karşısında eşit kabul edilecektir. hükümleri yer almıştır.

Bu hükümler dikkate alındığında, Osmanlı yönetiminin aşağıdakilerden hangisini sağlamaya çalıştığı savunulabilir?

Soru 5


Osmanlı Devleti’nden ayrılmak isteyen Sırplara 1812 yılında imzalanan Bükreş Antlaşması ile Osmanlı yönetimi tarafından bazı ayrıcalıklar verilmiştir.

Bu gelişmenin Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisini güçlendirdiği savunulabilir?

Soru 6


Osmanlı yönetimleri XIX. yüzyılda bazen İngiltere, bazen Fransa, bazen de Almanya ile yakın siyasi işbirliği içine girmeye çalışmışlardır.

Bu politika, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?

Soru 7


Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında yer alan Mısır, Fas ve Tunus XIX. yüzyılda işgal edilmiştir.

Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

Soru 8


1908 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çalışmaları sonucunda padişah tarafından ikinci defa ilan edilen Meşrutiyet yönetimi ile birlikte siyasal partiler kurulmuştur.

Bu gelişmenin Osmanlı ülkesinde,

I. siyasal yaşamın demokratikleşmesi,

II. yeni topraklar elde etme politikalarının ortaya çıkması,

III. halkın siyasal tercihlerini özgürce ortaya koyabilmesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

Soru 9


Rusya, Balkanlarda etkinlik alanını genişletmeyi planlamış, bu amaçla Slav ulusları nüfuzu altına alma esasına dayanan bir politika izlemiştir.

Bu bilgi dikkate alındığında, Rusya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 10


Osmanlı Devleti’nde 1856 yılında Islahat Fermanı yayınlanmıştır.

Osmanlı yönetiminin bu girişiminde,

I. halkın devlet yönetimine doğrudan katılımını sağlama,

II. azınlıklara yeni haklar vererek Avrupalı devletlerin desteğini sağlama,

III. ekonomik alandaki kötüye gidişi durdurma

amaçlarından hangilerinin rolünden söz edilebilir?

Soru 11


Rusya, Osmanlı Devleti'nde çıkan Balkanlardaki azınlık isyanlarını desteklediği halde Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı sırasında Osmanlı Devleti'nin yanında yer almıştır.

Rusya'nın bu tutumu,

I. Panislavizm'i gerçekleştirmeye çalıştığı,

II. Osmanlı Devleti'ni çıkarları doğrultusunda parçalamak istediği,

III. Mısır'ın coğrafi konumunu önemsemediği

yargılarından hangileri için kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 12


1829'da Rusya ile yapılan Edirne Antlaşması'nda Eflak ve Boğdan'ın Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacağı, voyvodaların bu makama hayatları boyunca atanacakları ve bütün Türklerin Eflak ve Boğdan'ı boşaltacağı kabul edilmiştir.

Rusya'nın Eflak ve Boğdan'la ilgili bu maddeleri kabul ettirmesinin aşağıdakilerden hangisine bir hazırlık olduğu savunulabilir?

Soru 13


I. Ulusçuluk akımı yaygınlaştı.

II. Tanzimat Fermanı ile hukukun üstünlüğü kabul edildi.

III. Kanunuesasi ilan edildi.

IV. Düyun-u Umumiye idaresi kuruldu.

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin gündeme gelmesinde Fransız ihtilali'nin etkisinden söz edilebilir?

Soru 14


Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1833'te imzalanan Hünkar iskelesi Antlaşması'nda iki devletten biri saldırıya uğrarsa diğeri ona her türlü yardımı yapacaktır. maddesinin yer alması antlaşmaya,

I. maddeleri yoruma açık olma,

II. uzun süre yürürlükte kalma,

III. bir ittifak antlaşması olma

özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ercan karad
Doğru: 14
100 Puan
ardent61
Doğru: 14
100 Puan
tzubasha!
Doğru: 14
100 Puan
adreswf
Doğru: 14
100 Puan
zerdeşti ka
Doğru: 14
100 Puan