KPSS TARİH Atatürk Dönemi İç Politika Test

KPSS TARİH Atatürk Dönemi İç Politika Test

KPSS TARİH Atatürk Dönemi İç Politika Test - çöz

KPSS TARİH Atatürk Dönemi İç Politika Test soruları cevapları
KPSS TARİH Atatürk Dönemi İç Politika Test

KPSS TARİH Atatürk Dönemi İç Politika TestSoru 1


Atatürk "Ulusun oy ve isteğine dayanan her işin sonucunda ulus için iyilik ve mutluluk olacağı kesindir." sözüyle öncelikli olarak aşağıdaki inkılaplardan hangisinin önemini vurgulamıştır?

Soru 2


Mustafa Kemal'in Milli Mücadele'yi birlikte yürüttüğü yakın arkadaşları tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, çıkan Şeyh Sait isyanı sonucunda kapatılmıştır.

Bu bilgiye dayanılarak,

I. Cumhuriyet Dönemi'nin ilk siyasi partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır.

II. Şeyh Sait isyanı çoğulcu demokrasi anlayışının oluşmasını engellemiştir.

III. Ulusal bağımsızlık zarara uğramıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 3


Cumhuriyet Dönemi'nde görülen,

- Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması

- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması

- Musul'un lngiliz mandasına bırakılması

gelişmeleri aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

Soru 4


Halifeliğin kaldırılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmemiştir?

Soru 5


Cumhuriyet'in ilanından sonra laik devlet düzenini gerçekleştirmek isteğiyle,

I. Halifeliğin kaldırılması,

II. Tevhid-i Tedrisat Yasası,

III. Laiklik ilkesinin Anayasa'ya eklenmesi

faaliyetlerden hangileri 3 Mart 1924 tarihinde yaşanan gelişmelerden değildir?

Soru 6


- Devlet Başkanlığı sorunun çözümlenmesi

- Kabine Sistemi'ne geçilmesi

- Devrimler için uygun ortamın hazırlanması

Yukarıdaki gelişmeler Yeni Türk Devleti'nde yapılan hangi inkılap sonucunda gerçekleşmiştir?

Soru 7


I. Devletin yönetim şekli Cumhuriyet'tir.

II. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

III. Devletin başkenti Ankara'dır.

Yukarıdakilerden hangileri 1921 ve 1924 anayasalarının kapsamındaki ortak maddelerdendir?

Soru 8


Atatürk, "Cumhuriyetin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun bireyleri ne kadar Türk gelenek ve görenekleriyle dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyette o kadar güçlü olur." demiştir.

Buna göre,

I. Cumhuriyet rejimi gücünü Türk toplumundan almıştır.

II. Cumhuriyet rejimi Türk milli duygularıyla örtüşmektedir.

III. Cumhuriyet Türk kültürüne özgü bir rejimdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilanından sonra saltanat yanlıları ve Mustafa Kemal taraftarlarının işbirliği sonucunda gerçekleştirilmiştir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejiminin korunması amacıyla yapılan faaliyetler arasında gösterilemez?

Soru 11


Cumhuriyet Dönemi'nde demokrasinin gerçekro leştirilmesi amacıyla kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili,

I. Türkiye'nin ilk siyasi partisidir.

II. Kurulmasıyla ulusal egemenlik ilkesi tamamlanmıştır.

III. Ekonomide liberalizmi savunmuştur.

IV. Devletçilik haricindeki Atatürk ilkelerini benimsemiştir.

özelliklerinden hangileri doğru değildir?

Soru 12


Cumhuriyet yönteminin sağladığı değerlere ve laik devlet yapısına karşı başlatılan ilk isyan hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Türkiye’de aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanmasında toplumun belirli bir siyasal olgunluğa erişmiş olmasının önemli bir rolü vardır?

Soru 14


I. TBMM’nin üzerinde bir güç yoktur.

II. Yargı yetkisi İstiklal Mahkemelerinin elindedir.

III. Saltanatın kaldırılması hakkındaki karar değişmez ilkedir.

Yukarıdakilerden hangilerinin Cumhuriyet Halk Fırkasının kabul ettiği esaslar arasında olduğu savunulabilir?

Paylaş

KPSS TARİH Atatürk Dönemi İç Politika Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

murata
Doğru: 14
100 Puan
halenur
Doğru: 14
100 Puan
ayleyn
Doğru: 14
100 Puan
ulaşabii
Doğru: 14
100 Puan
MUHAMMET FATİH U
Doğru: 14
100 Puan
KPSS Tarih Testleri